HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses

Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 26

Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses

Vastu võetud 27.11.2014 nr 46
RT IV, 06.12.2014, 13
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.04.2018RT IV, 05.05.2018, 1708.05.2018
25.04.2019RT IV, 02.05.2019, 105.05.2019, Kesklinna lasteaia nimetust rakendatakse alates 01.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viljandi linna koolieelses lasteasutuses vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt kaetava õppekulu suurus ühes kuus.

  (2) Õppekulu kuulub vanema poolt tasumisele sõltumata lapse kohal käidud päevade arvust.

  (3) Vanemal ei ole õppekulu maksmise kohustust ühel kuul aastas, mil tema laps ei kasuta lasteaiakohta ja vanem on lasteaeda sellest kirjalikult informeerinud hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.

  (4) Vanemal on õigus taotleda õppekulu maksmise vabastust, kui lasteaia pidaja tegevusest tulenevalt ei saa selle lasteaia teenust, mille nimekirjas laps on, ajutiselt kasutada (sh suuremahulised hoone renoveerimised) ja vanem ei kasuta lasteaia pidaja poolt pakutud asendusteenust. Vabastamise tingimused ja korra kehtestab Viljandi Linnavalitsus.
[RT IV, 05.05.2018, 17 - jõust. 08.05.2018]

  (5) Vanemal on õigus taotleda õppekulu maksmise soodustust juhul, kui tema elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga ja vastab ühele järgmistest tingimustest:
[RT IV, 05.05.2018, 17 - jõust. 08.05.2018]
  1) koolieelses lasteasutuses käib kaks või enam last;
  2) peres kasvab neli või enam alla 19-aastast last (edaspidi lasterikas pere);
  3) pere saab toimetulekutoetust.

§ 2.   Õppekulu suurus

  Õppekulu suurus on:
  1) lasteaedade Karlsson, Krõllipesa ja Kesklinna lasteaia Midrimaa õppehoone kõikidele lastele ja lasteaed Männimäe sõimerühma lastele (1-3 aastased) 12% alampalgast;
[RT IV, 02.05.2019, 1 - jõust. 05.05.2019]
  2) lasteaedade Kesklinna Mesimummi õppehoone ja Männimäe lastele 13% alampalgast;
[RT IV, 02.05.2019, 1 - jõust. 05.05.2019]
  3) suvekuudel (juuni, juuli, august) kõikidele lastele 12% alampalgast;
  4) osaajaline koht kõikidele lastele 6% alampalgast.

§ 3.   Õppekulu tasumise soodustus

  (1) Õppekulu tasumise soodustus 50% kehtib:
  1) pere teisele lasteaias käivale lapsele;
  2) lasterikka pere lapsele.

  (2) Õppekulu tasumise soodustus 100% kehtib:
  1) toimetulekutoetust saava pere lapsele toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
  2) lapsele, kui peres käib lasteaias kolm või enam last.

  (3) Soodustuse taotlemise korra kehtestab Viljandi Linnavalitsus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01.01.2015.

/otsingu_soovitused.json