HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 28.09.2007 nr 57
RT IV, 05.09.2012, 20
jõustumine 01.10.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2019RT IV, 02.05.2019, 205.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 02.05.2019, 2 - jõust. 05.05.2019]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Viljandi linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 3.   Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikud

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on kehtiv tegevusluba.
[RT IV, 02.05.2019, 2 - jõust. 05.05.2019]

  (2) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse. Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema lapsehoidja kutsetunnistus.

§ 4.   Lapsehoiuteenuse saaja

  Viljandi linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Viljandi linn ja laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist.

§ 5.   Lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavad nõuded

  Lapsehoiuteenusele ja lapsehoiuteenuse osutajale esitatavad nõuded sätestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

§ 6.   Lapsehoiuteenuse rahastamise eeldused

  Viljandi linna eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et:
  1) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoidja, lapsehoiuteenuse saaja vastab käesoleva korra paragrahvis 3 ja 4 esitatud nõuetele;
  2) lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel on sõlmitud leping;
  3) osutatav lapsehoiuteenus vastab käesoleva korra paragrahvis 5 esitatud nõuetele;
  4) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
  5) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

§ 7.   Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemine

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja esitab Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile (edaspidi haridus- ja kultuuriametile) Viljandi linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks vormikohase kirjaliku taotluse koos nõutavate dokumentidega.

  (2) Taotluse vormi ja nõutavate dokumentide loetelu kinnitab Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 8.   Lapsehoiuteenuse rahastamise otsustamine

  (1) Haridus- ja kultuuriamet teeb otsuse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta 10 kalendripäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.

  (2) Taotlus rahuldatakse ja lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse vormikohane lapsehoiuteenuse rahastamise leping, kui on täidetud käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eeldused.

  (3) Lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu vormi kinnitab linnavalitsus.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsehoiuteenuse osutajat kirjalikult.

§ 9.   Lapsehoiuteenuse toetus ja selle suurus

  (1) Lapsehoiuteenuse rahastamise taotluse rahuldamisel eraldatakse lapsehoiuteenuse osutajale toetus (edaspidi lapsehoiuteenuse toetus) iga lapsehoiuteenuse saaja kohta kuus.

  (2) Lapsehoiuteenuse rahastamise maht planeeritakse linnaeelarves.

  (3) Linnavalitsus kinnitab lapsehoiuteenuse toetuse suuruse.

  (4) Linnavalitsusel on õigus diferentseerida lapsehoiuteenuse toetuse suurust lähtuvalt lapsehoiuteenuse kasutamise ajast ning lapse vanusest.
[RT IV, 02.05.2019, 2 - jõust. 05.05.2019]

§ 10.   Lapsehoiuteenuse toetuse ülekandmine

  Lapsehoiuteenuse toetus kantakse lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole üks kord kuus peale teenuse kasutamise aruande esitamist.

§ 11.   Lapsehoiuteenuse toetuse kasutamine

  Lapsehoiuteenuse osutaja võib lapsehoiuteenuse toetust kasutada personali- ja majandamiskulude katteks.

§ 12.   Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus

  Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama haridus- ja kultuuriametit järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 13.   Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamine

  (1) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eeldusi.

  (2) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei luba haridus- ja kultuuriameti esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli teostamiseks või ei esita tähtaegselt nõutud andmeid ja dokumente.

§ 14.   Lapsehoiuteenuse toetuse tagasinõudmine

  Kui lapsehoiuteenuse osutamisel ei täideta käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eeldusi, taotluses või lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid, lapsehoiuteenuse osutajal on maksuvõlgnevus, ta ei kasuta toetust sihipäraselt, on haridus- ja kultuuriametil õigus nõuda alates eelnevalt loetletud asjaolude esinemisest eraldatud toetus tagasi.

§ 15.   Lapsehoiuteenuse aruandlus

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama haridus- ja kultuuriametile aruanded osutatud lapsehoiuteenuse osutamise kohta vastavale kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks ja aastaaruande aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

  (2) Aruande vormid kinnitab linnavalitsus.

  (3) [Välja jäetud - RT IV, 02.05.2019, 2 - jõust. 05.05.2019]

§ 16.   Lapsehoiuteenuse järelevalve

  (1) Lapsehoiuteenuse rahastamisel kontrollitakse käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eelduste täitmist taotluse saamisel.

  (2) Haridus- ja kultuuriamet võib nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt igal ajal lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama haridus- ja kultuuriameti esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 17.   Määruse rakendamine 2007. aastal

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json