SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 31

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.06.2018 nr 14
RT IV, 20.06.2018, 19
jõustumine 23.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2019RT IV, 02.05.2019, 1105.05.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused.

  (2) Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku (s.h. hügieeni- ja köögitoimingutega) või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

  (21) Toetus määratakse kohandamisteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoiminguid;
  3) köögitoiminguid.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (22) Toetus määratakse puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimesele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Nõo vallas asuv eluruum (edaspidi eluruum), mille kohandamiseks toetust taotletakse.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (23) Toetus määratakse eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliseks elamiseks.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (3) Toetuse taotluste esitamiseks kuulutab Nõo Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja vähemalt üks kord aastas taotlusvooru. Informatsiooni taotlusvoorust jagatakse valla veebilehel ja valla ajalehes.

  (4) Projekti abikõlblikkuse periood algab vallavalitsuse poolt taotlusvooru väljakuulutamise kuupäevast. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 24 kuud.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase kirjaliku taotluse, milles:
  1) põhjendab eluruumi kohandamise vajadust;
  2) nimetab planeeritava kohanduse;
  3) esitab andmed eluruumi kasutamise õiguse kohta;
  4) annab loa töödelda isikuandmeid;
  5) kinnitab esitatud andmete õigsust.

  (2) Taotleja esitab koos taotlusega:
  1) [kehtetu - RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme määramise kohta;
  21) hinnapakkumised vastavalt § 31 lõikele 4;
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]
  3) olemasolu korral eksperdi hinnangu eluruumi kohandamise vajaduse kohta.

  (3) Vajadusel lisatakse taotlusele:
  1) [kehtetu - RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]
  2) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus, volikiri);
  3) eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusoleku, kui kohandust taotletakse eluruumi sees;
  4) korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandusega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;

  (4) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi menetletakse vastavalt laekumise järjekorrale. Taotlused registreeritakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR-is).

  (2) Taotlusi menetleb vallavalitsuse poolt moodustatud Sotsiaalprojektide menetlemise komisjon (edaspidi projektikomisjon).
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (3) Nõuetele vastava taotluse sisuliseks kontrollimiseks teeb projektikomisjon kodukülastuse kodukohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks ning koostab kodukülastuse ankeedi. Vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste.

  (4) Kohandamiseks vajamineva ehitusteatise esitamine või ehitusloa taotlemine ja sellega kaasnevad asjaajamised on kohanduse saaja enda või kohandamise tööde teostaja korraldada.

  (5) Kui taotluses esineb puudusi, määratakse kolme tööpäeva jooksul taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel taotlust edasi ei menetleta.

  (61) Toetuse saajate pingerea koostab projektikomisjon, kes lähtub:
  1) isiku puudest tulenevatest vajadustest;
  2) asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev toimetulek paraneb;
  3) asjaolust, kas kohandamine tagab paremad elamis-, õppimis- või töötamistingimused;
  4) hoolduskoormuse vähenemisest.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (7) Vallavalitsus esitab taotluse ja lisad Riigi Tugiteenuste Keskusele (edaspidi rakendusüksus) struktuuritoetuse registri kaudu.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (8) Rakendusüksus teeb esitatud taotluse ja lisadokumentide põhjal otsuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (9) Vallavalitsus annab korralduse rakendusüksuse otsuse alusel, kus märgitakse:
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) toetuse maksimaalne suurus suhtarvuna planeeritud ja põhjendatud kuludest, mis ei või olla suurem kui hüvitise maksimaalmäär;
  6) planeeritud tööde teostamise tähtaeg;
  7) toetuse väljamaksmise info;
  8) põhjendus taotluse mitterahuldamise kohta.

§ 31.   Eluruumi kohandamise abikõlblikud kulud

  (1) Eluruumi kohandamise abikõlblikud kulud on:
  1) ehitusteatis, ehitusprojekt ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandamist eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puuetega inimeste erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  8) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 “Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kulusid hüvitatakse tegelike kulude alusel.

  (3) Toetuse suurus määratakse tegelike kulude alusel, aga mitte rohkem kui standardiseeritud ühikuhindade alusel vastavalt sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisale 1.

  (4) Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud sotsiaalkaitseministri standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, tuleb taotlejal võtta vähemalt kaks hinnapakkumust. Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, tuleb taotlejal kulutuse kohta võtta vähemalt üks hinnapakkumus.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

§ 4.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Pärast rakendusüksuselt koondtaotlusele positiivse vastuse saamist sõlmib vallavalitsus taotleja ja tööde teostajaga kolmepoolse lepingu. Kui taotleja teostab tööd ise, sõlmib ta lepingu vallavalitsusega. Lepingus sätestatakse vähemalt:
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (2) Kui taotleja ei sõlmi kahe kuu jooksul, arvates toetuse eraldamise otsuse kätte saamisest, lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

  (4) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja. Vajalikud tööd on tööde tellimine ja vastuvõtmine projekteerijalt ning ehitusettevõttelt, abivahendite lõplik valik ja tellimine abivahendeid müüvalt ettevõttelt, ehitustöödeks vajalike lubade, s. h ehituslubade, korteriühistu nõusoleku jm hankimine.

§ 5.   Eluruumi kohandamise kulude hüvitamise tingimused

  (1) Kulu hüvitatakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb taotleja vajadus kõrvalabi järele kas liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel või suhtlemisel;
  3) väheneb taotleja hooldusvajadus.

  (2) Kulu ei kuulu hüvitamisele, kui:
  1) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  2) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest ja sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  3) taotleja ei täida lepingust tulevaid tingimusi;
  4) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel tulenevalt eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast.

  (3) Kui kohandamise tööde tegelik maksumus ületab lepingus kokku lepitud maksumuse, tuleb taotlejal ülejäänud summa katta omaosalusena.

  (4) Eluruumi kohandamise abikõlbulikke kulusid rahastatakse 85% ulatuses riigieelarvelistest vahenditest ja 15% ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvelistest vahenditest.

  (5) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel.

  (6) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

§ 6.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab taotleja pärast kohanduste teostamist sotsiaalosakonnale kulu tõendavad dokumendid.

  (2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud dokumentide saamist teostab projektikomisjon 10 tööpäeva jooksul kohandatud eluruumi ülevaatuse koostades vastavasisulise tööde üleandmise-vastuvõtmise akti. Märkuste puudumisel allkirjastatakse akt taotleja, tööde teostaja ja vallavalitsuse esindaja poolt.

  (3) Vallavalitsus tasub kohandamisega seotud kulude eest arvete alusel tööde teostajale peale üleandmise-vastuvõtmise akti sõlmimist, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 7.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Projektiga seonduvat dokumentatsiooni säilitatakse vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses sätestatule.

  (2) Projektikomisjon teeb toetuse kasutamise tulemuslikkuse üle järelkontrolli ja hindab kohandamise mõju toetuse saajale ühe kalendriaasta jooksul toetuse väljamakse tegemisest arvates.
[RT IV, 02.05.2019, 11 - jõust. 05.05.2019]

§ 8.   Rakendussätted

  Vallavalitsus kehtestab § 2 lõikes 1 nimetatud toetuse taotluse vormi.

/otsingu_soovitused.json