Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 34

Viru-Nigula valla Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2019 nr 54

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juurde moodustatakse Viru-Nigula valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev Viru-Nigula valla noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Viru-Nigula valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevuseks on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja Viru-Nigula Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Viru-Nigula valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on:
  1) esindada noorte huve vallas ja rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes;
  2) tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid ja julgustada noorte kodanikualgatust;
  3) kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla otsustuspädevusse ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ning teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega;
  4) esindab Viru-Nigula valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.   Noortevolikogu

  (1) Noortevolikogul on minimaalselt kuus (6) ja maksimaalselt üksteist (11) liiget.

  (2) Noortevolikogu koosseisu korralised valimised toimuvad iga kahe (2) aasta tagant. Noortevolikogu koosseisu korraline moodustamine toimub kahe (2) nädala jooksul pärast valimiste toimumist.

  (3) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimistulemuste selgumiseni.

§ 5.   Valimiskord

  (1) Noortevolikogusse kandideerimisõigus on 13-26aastastel ja valimisõigus 10-26aastastel Viru-Nigula valla territooriumil elavatel, õppivatel või Eesti rahvastikuregistri andmetel sissekirjutust omavatel noortel.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel.

  (3) Noortevolikogu valimised korraldab noortevolikogu valimiskomisjon.

  (4) Vallavalitsuse poolt kinnitatavasse valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööjuht;
  2) vallavolikogu hariduskomisjoni esindaja;
  3) Noortekeskuse esindaja;
  4) Viru-Nigula valla koolide õpilasesinduste esindaja III kooli- või gümnaasiumiastmest.

  (5) Kandidaadid seatakse üles Viru-Nigula valla kodulehel neliteist (14) päeva enne valimisi.

  (6) Noortevolikogu kandidaadil tuleb valimiskomisjonile esitada kandideerimisavaldus vähemalt kakskümmend üks (21) päeva enne valimisi.

  (7) Valimised kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne valimiste toimumist Viru-Nigula valla kodulehel ja sotsiaalmeedias ning Viru-Nigula Teatajas.

  (8) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt, need avaldatakse Viru-Nigula valla kodulehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

  (2) Noortevolikogu esimees ja kuni kaks aseesimeest valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel.

  (3) Noortevolikogu juhtimise, töö- ja asjaajamiskorra kinnitab noortevolikogu.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada õigustest ja kohustustest enne tähtaega tema avalduse alusel või kui selleks on mõjuv põhjus ja vabastamise poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 7.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid, kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet või kui ta ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  2) liikme isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega. Kui valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, siis korraldatakse liikme leidmiseks järelvalimised.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 1/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu koosoleku toimumise aeg ja koht avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne koosoleku algust Viru-Nigula valla kodulehel, v.a erakorralise koosoleku korral, mille kokkukutsumine toimub liikmete omavaheliste kokkulepete alustel.

  (5) Noortevolikogu koosolekud on avalikud.

  (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (8) Noortevolikogu istungid protokollitakse ja avaldatakse Viru-Nigula valla kodulehel.

  (9) Noortevolikogu esitab vallavolikogu istungil vähemalt üks (1) kord aastas ülevaate oma tegevusest.

§ 9.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) osaleda vallaelu korraldamise küsimuste aruteludel ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) saada informatsiooni valla õigusaktide eelnõude kohta;
  3) esitada ettepanekuid vallavolikogule ja/või volikogu vastavale komisjonile vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  4) eelneval kokkuleppel kasutada Viru-Nigula vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) või ametiasutuse hallatavate asutuste ruume koosolekute pidamiseks;
  5) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  6) algatada noorteprojekte;
  7) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  8) oma eelarvele, mida käsitletakse vallavolikogu eelarve osana.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla koolide, õpilasesinduste ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel.

§ 10.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab vallavolikogu ning muudab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

  (2) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json