Teksti suurus:

„Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord“ ja Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord“ muutmine

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 15

„Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord“ ja Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.04.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5, erakooliseaduse § 22 lg 4 ning noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel.

§ 1.   Tartu Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 4 „Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord“ (RT IV, 04.03.2020, 19) paragrahvi 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 12. Rakendussätted Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele antakse toetust käesolevas määruses sätestatud korras alates 2021. aastast.“.

§ 2.   Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord“ paragrahvi 11 muudetakse ja sinna lisatakse 5. lõige järgmises sõnastuses:
„(5) Vallavalitsusel on õigus ajutiselt piirata vallavalitsuse hallatavate asutuste eelarves ettenähtud kulutuste tegemist kuni kolmeks kuuks. Kulutuste tegemist võib piirata ainult põhjendatud juhtudel kui eelarvetulusid laekub kavandatust vähem, eriolukorrast tingitult on vajalik teha erakorralisi kulutusi või valla pangaarvetel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid. Hallatavate asutuste väljaminekuid piiratakse võrdsetel põhimõtetel nii, et ei oleks takistatud nende tegevuse eesmärkide täitmine. Ajutine piirang vormistatakse vallavalitsuse korraldusega ning kulude vähendamise vajaduse korral koostatakse ja esitatakse lisaeelarve eelnõu. Vallavalitsus peab väljaminekute piiramisest vallavolikogu viivitamata teavitama.“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json