Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Tartu valla finantsjuhtimise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tartu valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 31.01.2019 nr 1
RT IV, 06.02.2019, 11
jõustumine 09.02.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2020RT IV, 02.05.2020, 1505.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 ja § 21 lõike 1 alusel ning Tartu valla põhimääruse § 30 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Tartu valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) täitmise korraldamise tingimused ja korra.

  (2) Korraga reguleeritakse:
  1) eelarve (edaspidi eelarve) ülesehituse ja liigendamise põhimõtted;
  2) eelarve ja lisaseelarve koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise nõuded ja korra;
  3) kaasava eelarve menetlus;
  4) eelarve täitmise ja aruandluse põhimõtted;
  5) reeglid vallaeelarvest väljaminekute tegemiseks, kui vallaeelarve on eelarveaasta alguseks vastu võtmata;
  6) majandusaasta aruande koostamise menetlemise, kinnitamise ja avalikustamise tingimused ja korra;
  7) reservfondi kasutamise korra.

§ 2.   Määruse kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse valla ametisutusele ja hallatavatele asutustele.

§ 3.   Eelarve ülesehitus ja liigendus

  (1) Eelarve on tekkepõhine s.t. eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

  (2) Eelarveosad on:
  1) põhitegevuse tulud;
  2) põhitegevuse kulud;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus;
  5) likviidsete varade muutus.

  (3) Eelarves on reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

§ 4.   Eelarve eelnõu koostamine

  (1) Eelarve eelnõu koostamist korraldab valitsus.

  (2) Vallaeelarve koostatakse, lähtudes Tartu valla arengukavas ja eelarvestrateegia sätestatud eesmärkidest ja põhimõtetest.

  (3) Valitsus kehtestab hiljemalt iga aasta 1. septembriks ja teeb teatavaks hallatava asutuse juhtidele ja struktuuriüksuste eest vastutavatele ametnikele järgneva eelarveaasta eelarveprojekti koostamise ajakava, lähtetingimused ja vormid.

  (4) Struktuuriüksuste eest vastutavad ametnikud ja hallatavate asutuste juhid esitavad hoolekogu või nõukoguga kooskõlastatud eelarve taotlused koos seletuskirjaga ajakavas märgitud tähtajaks. Taotluses esitatakse ka omatulude prognoos.

  (5) Taotluste koostamisel peavad koostajad:
  1) tagama kehtivatest seadustest, eelarvestrateegiast, arengukavast ning volikogu ja valitsuse õigusaktidest kinnipidamise;
  2) lähtuma kokkuhoiu põhimõttest.

  (6) Valitsus koostab hiljemalt 1. novembriks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlusi arvestades valla esialgse tasakaalustatud eelarve eelnõu, vajadusel neid eelarve tulude prognoosist ja arengukavast lähtudes korrigeerides.

  (7) Seletuskirjas esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
  1) Eelarve eelnõu 1. lugemise seletuskirjas sisalduvad selgitused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta tulude ja kulude kohta, selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta;
  2) tabelite või graafikute kujul ülevaadet eelarve põhinäitajatest;
  3) ülevaade eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  4) ülevaade olemasolevast netovõlakoormuse tasemest;
  5) selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta;
  6) ületulevad kohustused.

  (8) Seletuskiri ei ole eelarve osa.

§ 5.   Eelarve eelnõu menetlemine ja vastuvõtmine

  (1) Vallavalitsus esitab eelarve eelnõu menetlemiseks volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust.

  (2) Volikogu esimees edastab eelarve eelnõu menetlemiseks juhtivkomisjonile ja teistele volikogu alatistele komisjonidele. Vallavalitsus tutvustab eelarve eelnõud kõigis volikogu alatistes komisjonides. Juhtivkomisjoni poolt heaks kiidetud eelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda esimesele lugemisele.

  (3) Kui eelarve eelnõu esimesel lugemisel volikogus tehakse sellesse muudatusettepanek, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise või kulude ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada põhjendused muudatusettepaneku vajaduse kohta ja rahalised arvestused koos vajalike katteallikatega.

  (4) Volikogu poolt tehtava muudatusettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära valitsuse arvamus.

  (5) Valitsus võib teha volikogule ettepaneku muudatusettepaneku tagasi lükkamiseks kui:
  1) selle mõjusid ja katteallikaid pole piisavalt selgitatud;
  2) see ei ole kooskõlas kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga.

  (6) Valitsus kui eelarve eelnõu algataja võib teha ettepaneku muudatusettepanekuks, kui eelnõu menetlemise ajal on muudetud õigusakte, mis tingivad eelarve sissetulekute või väljaminekute muutumise eelarveaastal.

  (7) Eelarve eelnõu esimese lugemise lõpetamisel volikogu istungil määrab volikogu tähtaja muudatusettepanekute tegemiseks eelarve eelnõusse. Tähtaeg peab olema vähemalt kolm nädalat enne volikogu järgmise istungi toimumist, kuid mitte hiljem kui eelarveaasta 31. märts.

  (8) Ettepanekuid võivad teha volikogu liikmed, volikogu alatised komisjonid ja nende liikmed ning vallavalitsus.

  (9) Valitsus analüüsib ja süstematiseerib muudatusettepanekud ning valmistab koos juhtkomisjoniga ette eelarve eelnõu lõpliku redaktsiooni koos seletuskirjaga. Teise lugemise seletuskiri sisaldab muudatusettepanekuid, mis on eelarve eelnõusse sisse viidud ja tagasilükatud muudatusettepanekuid koos põhjendustega nende eelarvesse mittelülitamise kohta.

  (10) Kui eelarve suunatakse vastuvõtmiseks järgmisele istungile, siis istungite vahel võib vallavalitsus täiendada eelarve eelnõud selleks ajaks teatavaks saadud sihtotstarbeliste tuludega, sihtotstarbeliste tulude saamiseks vajalike projektide omafinantseerimise kuludega ning teha tehnilisi muudatusi ja täpsustusi.

  (11) Eelarve eelnõud menetletakse volikogus vähemalt kahel lugemisel.

  (12) Volikogu võtab eelarve vastu määrusega.

  (13) Vastu võetud eelarve, esimese ja teise lugemise seletuskirjade alusel koostatud koondseletuskiri, samuti kõik eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

  (14) Vastu võetud eelarve, esimese ja teise lugemise seletuskirjade alusel koostatud koondseletuskiri, samuti kõik eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

§ 6.   Eelarve detailsema jaotuse kinnitamine

  Volikogu poolt vastuvõetud eelarve alusel kinnitab vallavalitsus valla ametiasutuse ning vallavalitsuse hallatava asutuse eelarve jaotuse tööjõu- ja majanduskuludeks, (kinnitades majanduskulude hulgas eraldi kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud).

§ 7.   Eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekute kavandamine.

  Väljamineku tegemata jätmine jooksval eelarveaastal ja selle kavandamine järgmisel eelarveaastal on lubatud ainult objektiivsetel põhjendustel (näiteks, väljamineku katteks oleva sihtfinantseeringuna saadava toetuse viibimine või riigihanke vaidlustamisest tulenev hankeprotsessi venimine) ning kui see väljaminek on oluline valla strateegilise eesmärgi saavutamiseks hoolimata edasi lükkumisest.

§ 8.   Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve

  Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve korral lähtub vallavalitsus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-st 24.

§ 9.   Lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui eelarve muutub kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikes 4 sätestatud asjaoludest tulenevalt.

  (2) Lisaeelarve eelnõu koostab ja esitab volikogule valitsus. Eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (3) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb selles kajastada sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud.

  (4) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

  (5) Lisaeelarved menetleb ja kinnitab volikogu hiljemalt eelarveaasta lõpuks.

  (6) Lisaeelarve eelnõud võib menetleda ühel lugemisel.

  (7) Volikogu võtab lisaeelarve vastu määrusega.

§ 10.   Kaasava eelarve menetlus

  (1) Eesmärgiga parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas, rakendatakse vallaeelarve koostamisel kaasava eelarve menetlust.

  (2) Vallaeelarve vastuvõtmisega samal ajal otsustab volikogu eelarveaastale järgneva aasta kaasava eelarve suuruse. Kaasava eelarve suurus sätestatakse korra § 4 lg-s 12 nimetatud määruses ning vajalikud vahendid määratakse eelarveaastale järgneva aasta eelarves.

  (3) Kaasava eelarvega finantseeritakse Tartu vallaga seotud investeeringuobjekti.

  (4) Investeeringuobjekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Kaasava eelarve vahenditest võib katta ka projekti elluviimisega seotud muud kulud.

  (5) Investeeringuobjekt peab olema Tartu vallaga seotud, olema vallaruumis avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning olema peale valmimist valla omandis.

  (6) Kaasava eelarve menetluse käigus võib projekti esitada igaüks.

  (7) Kaasava eelarvega kuulub realiseerimisele rahvahääletusel enim hääli saanud idee. Kui enim hääli saanud idee realiseerimise maksumus on väiksem volikogu poolt määratud kaasava eelarve objektile ette nähtud maksumusest, kuulub realiseerimisele ka järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub volikogu poolt määratud maksumuse sisse.

  (8) Kaasava eelarvega kuulub realiseerimisele rahvahääletusel enim hääli saanud idee. Kui enim hääli saanud idee realiseerimise maksumus on väiksem volikogu poolt määratud kaasava eelarve objektile ette nähtud maksumusest, kuulub realiseerimisele ka järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub volikogu poolt määratud maksumuse sisse.

  (9) Kui realiseeritava projekti tegelik maksumus ületab esialgselt kavandatud eelarvet, on vallavalitsusel põhjendatud juhtudel õigus anda projekti esitajale võimalus ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas kaasrahastada, kasutada projekti(de) realiseerimiseks lisaraha investeeringute reservi vahenditest või realiseerida hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal/järgmistel kohtadel olev(ad) projekti(d).

  (10) Kaasavasse eelarvesse ideede esitamise korra ja tähtajad ning ideede rahvahääletusele suunamise korra kinnitab Tartu Vallavalitsus.

§ 11.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve ja lisaeelarve täitmist korraldab valitsus.

  (2) Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine, tehingud varade ja kohustustega ning nende kohta arvestuse pidamine. Eelarve täitmise eest vastutab asutuse juht.

  (3) Eelarvesse riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised toetused ja eraldised ning nendele vastavad kulud lisab vallavalitsus eelarvesse nende laekumisel korralduse alusel, informeerides sellest volikogu.

  (4) Asutuse või valdkonna tööjõukulude, majanduskulude ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude ümberjaotamise vajaduse otsustab vallavalitsus asutuse juhi või valdkonna eest vastutava isiku vastavasisulise põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. Kulude tegemine on lubatud ainult pärast eelarvesse muudatuse sisseviimist.

  (5) Vallavalitsusel on õigus ajutiselt piirata vallavalitsuse hallatavate asutuste eelarves ettenähtud kulutuste tegemist kuni kolmeks kuuks. Kulutuste tegemist võib piirata ainult põhjendatud juhtudel kui eelarvetulusid laekub kavandatust vähem, eriolukorrast tingitult on vajalik teha erakorralisi kulutusi või valla pangaarvetel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid. Hallatavate asutuste väljaminekuid piiratakse võrdsetel põhimõtetel nii, et ei oleks takistatud nende tegevuse eesmärkide täitmine. Ajutine piirang vormistatakse vallavalitsuse korraldusega ning kulude vähendamise vajaduse korral koostatakse ja esitatakse lisaeelarve eelnõu. Vallavalitsus peab väljaminekute piiramisest vallavolikogu viivitamata teavitama.
[RT IV, 02.05.2020, 15 - jõust. 05.05.2020]

§ 12.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutatakse ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida, sealhulgas esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel valla oma- ja kaasfinantseerimise kohustuse täitmiseks.

  (2) Valitsus ei tohi reservfondi vahendeid kasutada enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks. Erandiks on koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui valla eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.

  (3) Vallavalitsus võib teha reservfondist eraldisi avalikes huvides järgmisteks ettenägemata ja põhjendatud kuludeks:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) ülevallalise tähtsusega tegevuste ja ürituste toetamiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida;
  3) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja valla õigusaktidest;
  4) eelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud kulude katmiseks;
  5) ühekordsete toetuste maksmiseks organisatsioonidele, mille tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele või puuetega inimestele (s.h kultuuri-, spordi- ja huvialategevuseks, ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks);
  6) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

  (4) Reservfondist rahaliste vahendite eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus. Taotlus peab sisaldama selgitust koos üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning põhjendust raha kasutamise otstarbe ja raha kasutamise eeldatava perioodi kohta.

  (5) Valitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või;
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste ära näitamisega või;
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (6) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse valitsuse korraldusega. Korralduses näidatakse eraldise saaja, eraldatav summa, eraldamise sihtotstarve ja tegevusala, kuhu eraldis suunatakse.

  (7) Reservfondist eraldise saaja võib eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast valitsuse vastava korralduse jõustumist.

  (8) Vallavalitsus esitab vallavolikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega.

  (9) Reservfondi aruanne esitada volikogule kord kvartalis.

§ 13.   Majandusaasta aruande koostamine, menetlemine ja kinnitamine

  (1) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus seaduses toodud tähtajaks ja esitab selle volikogule kinnitamiseks.

  (2) Valitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja valitsuse protokolliline otsus majandusaastaaruande heakskiitmise kohta.

  (3) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (4) Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

  (5) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, valitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

§ 14.   Eelarve vahendite kasutamise kontroll ehk finantskontroll

  (1) Finantskontroll on tegevus, mille käigus hinnatakse eelarve rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust, sihipärasust ja otstarbekust.

  (2) Finantskontrolli teostab revisjonikomisjon.

  (3) Finantskontrolli eesmärgiks on tagada:
  1) õigusaktidest kinnipidamine;
  2) vallavara kaitstust raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;
  3) valla vara ja eelarve rahaliste vahendite kasutamise kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

/otsingu_soovitused.json