HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 27.02.2020 nr 4
RT IV, 04.03.2020, 19
jõustumine 07.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2020RT IV, 02.05.2020, 1505.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 22 lg 1 p 5, erakooliseaduse § 22 lg 4 ning noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab noorsootöö valdkonnas huvitegevusega tegelemise võimalusi pakkuvate ühingute, mis on juriidilised isikud (edaspidi ühing), toetamise põhimõtted ja erahuvikoolide jaoks Tartu valla eelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise ning toetuse kasutamise üle kontrolli teostamise korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada huvialast tegevust Tartu vallas ning süvendada oskuseid kunsti-, muusika- ja muudel aladel, tagamaks Tartu valla lastele ja noortele mitmekülgne huviharidus.

  (3) Toetuse arvestusliku määra lapse ja noore kohta ning toetatavate laste ja noorte koguarvu kehtestab vallavalitsus.

  (4) Korra alusel ei anta toetust spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele.

§ 2.   Toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust antakse erahuvikooli pidajale erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid) või ühingule mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega.

  (2) Toetust antakse erahuvikoolile või ühingule, mille pidaja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta. Erahuvikool peab olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (3) Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (4) Erahuvikooli või ühingut esimesel tegevuse aastal ei toetata.

§ 3.   Noorte huvitegevuse ühingute ja erahuvikoolide jaoks antav toetus

  (1) Ühingu ja erahuvikooli jaoks antav toetus on pearahapõhine toetus. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 5-19 aastase harrastaja või õppuri (edaspidi koos nimetatud harrastaja) kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas. Pearaha antakse ühe harrastaja kohta maksimaalselt kahele tegevusele. Pearaha määra ühe harrastaja kohta aastas otsustab vallavalitsus.

  (2) Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu või erahuvikooli huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses.

  (3) Toetust antakse ühingute ja erahuvikooli personalikulude, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude osaliseks katteks.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi: osakond) elektroonilises vormis taotluse hiljemalt 1. oktoobriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Taotleja esitab veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt 1. oktoobriks harrastajate nimekirja.

  (3) Ühingule või erahuvikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalemist vastavas huviringis või erahuvikoolis. Kinnitus esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Osakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab osakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtpäevaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta käesoleva korra alusel toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

  (4) Osakond esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ning laste ja noorte arvu kohta ühingute ja erahuvikoolide lõikes hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve kinnitamist Tartu Vallavolikogu poolt.

§ 6.   Toetuse andmise või andmata jätmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab vallavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Vallavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.

  (2) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab osakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 7.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale harrastajale, kelle kohta toetust antakse, võimaluse omandada huviharidust valitud huvialal;
  2) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust;
  3) nimetama Tartu valda enda toetajana;
  4) andma esimesel võimalusel osakonnale teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  5) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) esitama osakonna nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  7) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta osakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 15. jaanuariks.

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta osakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
  3) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
  4) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud aasta ringi kajastama veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas harrastajate nimekirjade muutusi.

§ 9.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Vallavalitsus maksab toetust välja kahes osas.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu vallalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Vallavalitsusel on õigus toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.

§ 10.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb osakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Osakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud harrastajate nimekirjadega, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Osakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) ) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.

§ 11.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab vallavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
  4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
  5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 12.   Rakendussätted
[RT IV, 02.05.2020, 15 - jõust. 05.05.2020]

  Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele antakse toetust käesolevas määruses sätestatud korras alates 2021. aastast.
[RT IV, 02.05.2020, 15 - jõust. 05.05.2020]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json