Teksti suurus:

Toila Vallavolikogu 26.09.2018. a määruse nr 26 „Toila Vallavolikogu töökord” muutmine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 23

Toila Vallavolikogu 26.09.2018. a määruse nr 26 „Toila Vallavolikogu töökord” muutmine

Vastu võetud 29.04.2020 nr 76

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Toila Vallavolikogu 26.09.2018. a määrus nr 26 „Toila Vallavolikogu töökord” ning täiendada §-ga 121 järgmises sõnastuses:
„§ 121. Volikogu istungi läbiviimine elektrooniliselt

  (1) Volikogul on õigus Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra ajal või muul eriolukorralisel juhul viia volikogu istung läbi elektrooniliselt kasutades selleks e-posti või veebikeskkonna lahendusi.

  (2) Veebikeskkonnas istungi pidamiseks peab igal volikogu liikmel olema arvuti ja oskused veebiistungil osaleda. Volikogu kantselei tagab volikogu liikmetele kogu vajaliku toe veebikeskkonna kasutamisel.

  (3) Istungi elektroonilisel korraldamisel saadetakse volikogu liikmetele e-kirjaga vastuvõetava õigusakti eelnõu koos otsuse tegemiseks vajalike materjalide ning selgitustega.

  (4) Volikogu esimees määrab saadetud eelnõu osas hääletamise tähtaja.

  (5) Volikogu liige edastab digitaalselt allkirjastatud seisukoha (poolt, vastu, erapooletu) vallavolikogu kantseleile e-kirjaga. Volikogu liikme seisukoht trükitakse välja koos kinnituslehega ning see lisatakse volikogu protokollile. Volikogu liige, kes tähtajaks e-kirja ei saada, loetakse istungil mitteosalenuks.

  (6) Volikogu liikmete hääletuse põhjal koostatakse elektroonilise istungi protokoll, mis peab sisaldama selle toimumise ajavahemikku, päevakorda, osalejaid, hääletuse kokkuvõtet ja tulemust eelnõu osas.”.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json