Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Antsla valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 29

Antsla valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 29.04.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 11 lõike 1, avaliku teabe seaduse 433 lõike 1 ja § 435 lõike 1 ning Antsla Vallavolikogu 17.12.2019. a määruse nr 28 „Antsla valla andmekogude asutamiseks ja andmekogude põhimääruste kinnitamiseks volituste andmine“ § 1 alusel.

§ 1.   Kalmisturegistri asutamine

  Määrusega asutatakse Antsla valla andmekogu „Antsla valla kalmisturegister“ (edaspidi kalmisturegister).

§ 2.   Kalmisturegistri asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Kalmisturegister asutatakse kalmistuseadusega kalmistu haldajale pandud ülesannete täitmiseks, sealhulgas Antsla valla hallatavate ning matmiseks avatud kalmistute hauaplatside, nendele maetute ja hauaplatside kasutajate andmete kogumiseks ning kalmistu kasutamise ja haldamise korraldamiseks vajalike andmete töötlemiseks.

  (2) Kalmisturegistri pidamise eesmärgid on:
  1) tagada Antsla valla kalmistute kasutamise ja haldamisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike aktuaalsete andmete, sealhulgas Antsla vallas matmiseks avatud kalmistutel asuvate hauaplatside, matmiskohtade, nende kasutajate ja sinna maetute süstematiseeritud andmete olemasolu;
  2) võimaldada Antsla valla kalmistute kasutamise ja haldamise korraldamisel elektroonilist asjaajamist ja teabevahetust;
  3) teha avalikustamist võimaldavad kalmistute ja maetute andmed kättesaadavaks internetis vastava veebilehe (edaspidi kalmistuportaal) kaudu.

§ 3.   Kalmisturegistri pidamise viis

  (1) Kalmisturegistrit peetakse veebipõhise andmekoguna.

  (2) Kalmisturegistri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust „Kalmistute register” (lühinimi “haudi”).

  (3) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, andmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.

§ 4.   Kalmisturegistri turbeaste ja turvaklass

  (1) Turbeaste on madal (L).

  (2) Turvaklass on K1T1S1.

§ 5.   Kalmisturegistri vastutav töötleja

  (1) Kalmisturegistri vastutav töötleja on Antsla Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (2) Ametiasutuse juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, kellel on õigus hallata registrit või selle osade juurdepääsuõigusi (süsteemi administraatorid).

  (3) Kalmisturegistri vastutav töötleja:
  1) korraldab kalmisturegistri pidamist ning vastutab kalmisturegistri pidamise õiguspärasuse eest;
  2) tagab kalmisturegistri pidamiseks vajaliku infosüsteemi standardlahenduse kasutamise õiguse olemasolu;
  3) korraldab kalmisturegistri turvalise majutamise või sõlmib lepinguid kalmisturegistri majutamiseks väljaspool ametiasutust;
  4) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  5) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;

  (4) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud teenistuja.

  (5) Registripidaja:
  1) sisestab registrisse kalmisturegistri infosüsteemi standardlahenduse dokumentatsioonis loetletud andmed Antsla valla haldusterritooriumil asuvate hauaplatside kohta ning registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed;
  2) väljastab õigustatud huvi korral registriandmeid ning peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) tagab registriandmete aktuaalsuse ja õigsuse;
  5) täidab teisi vastutava töötleja antavaid ülesandeid kalmisturegistri pidamise eesmärkide täitmiseks.

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Kalmisturegistrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 7.   Kalmisturegistri pidamise kulud

  Kalmisturegistri pidamisega seotud kulu kaetakse Antsla valla eelarvest.
27.08.2020 15:34
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "seotud". Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

§ 8.   Kalmisturegistris töödeldavad andmed

  Kalmisturegistris töödeldakse kalmistuseaduse § 11 nimetatud andmeid ning muid Antsla valla halduses olevate matmiseks avatud kalmistute kasutamise ja haldamise korraldamiseks vajalikke andmeid vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud infosüsteemi võimalustele.

§ 9.   Kalmisturegistri andmete koosseis

  (1) Kalmistu andmed:
  1) kalmistu nimi;
  2) aadress;
  3) kalmistu haldaja kontaktandmed;
  4) kalmistu haldaja pakutavad teenused ja hinnakiri.

  (2) Maetu andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) surmaaeg;
  4) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  5) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta.

  (3) Matmise andmed:
  1) matmise kuupäev;
  2) matmise viis: kirstu-, urni- või sümboolne matus;
  3) urnimatuse korral põletusluba ja krematooriumi nimi;
  4) kirstu või urni materjal;
  5) matja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilisest isikust matja puhul ärinimi ja registrikood;
  6) hauaplatsi kasutaja poolt antud kooskõlastus;
  7) ümbermatmise korral ümbermaetavate säilmete senise matmiskoha andmed ja esmane matmise kuupäev, kui see on teada.

  (4) Hauaplatsi andmed:
  1) asukoht kalmistul (kvartal, rida, sektor);
  2) staatus (vaba, kasutuses, likvideeritud, mälestis vms);
  3) hauakohtade arv hauaplatsil;
  4) hauaplatsil asuvate hauatähiste, -piirete ja haljastuse kirjeldus.

  (5) Hauaplatsi kasutamise andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed (andmesubjekti valikul postiaadress, telefoninumber või e-posti aadress), juriidilisest isikust kasutaja puhul ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) kasutusse antud hauaplatsi asukoha andmed;
  3) hauaplatsi kasutamise lepingu number ja andmise kuupäev;
  4) hauaplatsi kasutamise lõppemise kuupäev ja kasutamise lõppemise põhjendus.

  (6) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmed:
  1) hauaplatsi tähistamise kuupäev;
  2) hauaplatsi tähistamise põhjus;
  3) hauaplatsi tähise number;
  4) hauaplatsi hooldatuse kontrollimise kuupäev;
  5) hauaplatsi kontrollimise tulemus (hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või mittetunnistamise otsus).

§ 10.   Andmete allikad

  (1) Kalmisturegistrisse andmete andjad on hauaplatsi kasutusse taotleja, hauaplatsi kasutaja, matmise loa taotleja, matja, kalmistu haldaja ja registri vastutav töötleja.

  (2) Kalmisturegistri andmete alusdokumendid on:
  1) hauaplatsi kasutusse saamise taotlus;
  2) hauaplatsi kasutamise leping;
  3) hauaplatsi kasutaja muutmise taotlus;
  4) hauaplatsi kasutaja poolt antud kooskõlastus;
  5) enne kalmisturegistri asutamist Antsla valla kalmistute ja nendele maetute andmete kogud (kiriku- ja kalmisturaamatud, kalmistute haldajate peetud matmise registreerimise raamatud jms).

  (3) Alusdokumentide põhjal kalmisturegistrisse kantavate andmete osas, mis on registreeritud rahvastikuregistris, toimub andmevahetus X-tee kaudu.

§ 11.   Kalmisturegistri kasutajaõiguste andmine

  (1) Isikutele, kes täidavad vastutava töötleja ülesandeid, luuakse kalmisturegistri kasutamiseks personaalsed kasutajakontod (edaspidi konto).

  (2) Ameti- või tööülesande korras vastutava töötleja ülesandeid täitma määratud isikutele konto loomise vajaduse otsustab vastutav töötleja.

§ 12.   Kalmisturegistri kasutajaõiguste lõppemine

  (1) Kalmisturegistri kasutajaõigused lõpevad konto sulgemisega.

  (2) Konto sulgemiseks esitatakse taotlus, milles märgitakse:
  1) isiku nimi, kelle konto sulgemist taotletakse;
  2) konto sulgemise tähtpäev.

  (3) Konto suletakse konto sulgemise tähtpäevale järgnevast tööpäevast.

  (4) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on kasutanud andmeid väljaspool oma ülesannete täitmist;
  5) konto kasutaja ei täida enam vastutava töötleja ülesandeid.

§ 13.   Andmete kalmisturegistrisse kandja ja tema pädevus

  (1) Kõik kalmisturegistrisse kogutavad andmed kannab kalmisturegistrisse vastutava töötleja määratud teenistuja (edaspidi registripidaja).

  (2) Registripidaja tagab kalmisturegistrisse kantud andmete õiguspärasuse ja aktuaalsuse temale registreerimiseks esitatud andmete alusel.

§ 14.   Andmete kalmisturegistrisse kandmise tähtaeg

  (1) Registripidaja kannab andmed kalmisturegistrisse kolme tööpäeva jooksul nende teatavaks saamisest arvates, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul.

  (2) Kalmisturegistrisse kantud ebaõiged isikuandmed parandatakse kalmisturegistris andmesubjekti põhjendatud nõudmisel ja muude andmete õigsuse tõendatuse korral viivitamatult.

  (3) Enne kalmisturegistri kasutusele võtmist tekkinud andmete kalmisturegistrisse kandmise tähtpäevad määrab vastutav töötleja kokkuleppel registripidajaga andmete liikide kaupa vastavalt andmete kalmisturegistrisse kandmise eeldatavale töömahukusele.

§ 15.   Kalmisturegistri andmete sidumine kaardiga

  Hauaplatsi ja sinna maetute andmed seotakse kalmistu kaardiga, mille tulemusel on selgesti arusaadav, kus asub kalmisturegistrisse kantud hauaplats ja kes on sinna maetud.

§ 16.   Kalmisturegistri andmetega tehtud toimingute logimine

  Kalmisturegistri andmete töötlemise seaduslikkuse tagamiseks logitakse kõik kalmisturegistri andmetega kalmisturegistris tehtud toimingud.

§ 17.   Kalmisturegistri pidamise lõpetamine

  (1) Kalmisturegistri pidamise lõpetamise otsustab Antsla Vallavalitsus.

  (2) Kalmisturegistri pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja kalmisturegistri andmete teistesse registrisse või arhiivi andmise või nende hävitamise ning määrab seda korraldavad isikud ning tähtajad.

  (3) Kalmisturegistri pidamise lõpetamise tõttu registriandmete teistesse registritesse üleandmine, arhiveerimine ja hävitamine dokumenteeritakse.

  (4) Kalmisturegistri pidamise lõpetamise õiguspärase korraldamise eest vastutab vastutav isik.

§ 18.   Juurdepääs kalmisturegistri andmetele

  Igaühel on õigus kalmistuportaali kaudu tutvuda järgmiste kalmisturegistris sisalduvate andmetega:
  1) kalmistu andmed;
  2) maetu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja surmaaeg;
  3) hauaplatsi asukoha andmed;
  4) hauaplatsi staatuse andmed;
  5) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed;
  6) kalmistu kaart.

§ 19.   Piiratud juurdepääsuga andmed

  Juurdepääs § 18 nimetamata kalmisturegistri andmetele on lubatud:
  1) kalmisturegistri vastutava töötleja ülesandeid täitvatele isikutele nende personaalsete kasutajakontode kaudu kalmisturegistri pidamise ning kalmistute kasutamise ja haldamisega seotud töö korraldamiseks;
  2) hauaplatsi kasutajale tema kasutuses oleva hauaplatsiga seotud andmete osas kalmistuportaali kaudu.

§ 20.   Andmesubjekti õigus saada teavet

  Igal isikul või tema seaduslikul või volitatud esindajal on õigus saada vastutavalt töötlejalt teavet selle kohta, millistel eesmärkidel ja milliseid tema isikuandmeid kalmisturegistris töödeldakse, kes on andmete töötlejad tema isikuandmete osas, kellelt saadakse tema kohta käivaid andmeid, kellele võidakse neid isikuandmeid edastada ning kellele on neid juba edastatud.

§ 21.   Andmete säilitamine kalmisturegistris

  (1) Alaliselt säilitatakse kalmisturegistris:
  1) maetu andmed;
  2) matmise andmed;
  3) hauaplatsi andmed;
  4) hauaplatsi kasutamise andmed.

  (2) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmeid säilitatakse:
  1) üks aasta pärast hooldamata hauaplatsiks mittetunnistamise otsuse tegemist;
  2) hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsuse tegemise korral kaks aastat pärast sama hauaplatsi teise isiku kasutusse andmist.

  (3) Kalmisturegistri andmetega teostatud toimingute (sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, edastamine jms) logisid säilitatakse 10 aastat toimingu tegemisest arvates.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json