Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Raja Vabaajakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 32

Raja Vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 24.04.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017. a määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus” § 45 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse täielik nimetus on Raja Vabaajakeskus (edaspidi vabaajakeskus).

§ 2.   Asukoha aadress

  Vabaajakeskus asub aadressil Uus tänav 1, Kükita küla, Mustvee vald, Jõgevamaa 49503.

§ 3.   Õiguslik seisund

  (1) Vabaajakeskus on Mustvee Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Mustvee Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (2) Vabaajakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Mustvee valla (edaspidi vald) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Sümboolika

  Vabaajakeskus võib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt kinnitatud sümboolikat.

§ 5.   Haldusmenetlus

  (1) Vabaajakeskuse puhul kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

  (2) Vabaajakeskus on oma tegevuse korraldamisel ning raha ja vara kasutamisel õigusaktides kehtestatud piirides iseseisev.

2. peatükk Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 6.   Tegevuse eesmärgid

  Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) pakkuda Mustvee valla elanikele mitmekülgset teenust, luua tingimused ja võimalused vabaaja sisustamiseks;
  2) kohaliku kogukonna seltsielu edendamine, omaalgatusliku tegevuse toetamine ja küla kogukonna arengu elavdamine;
  3) Mustvee piirkonna ajaloo uurimine, kodukandi väärtustamine ja selle ajaloopärandi teadvustamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  4) kogukonna erinevate huvigruppidele vaba aja veetmise korraldamine;
  5) kultuurilise teenindamise tagamine piirkonna elanikkonnale erinevate sotsiaal-ja olmeteenuste kättesaadavuse korraldamine ( jõusaali, duši teenus, ruumide, inventari ja territooriumi kasutamine).

§ 7.   Vabaajakeskuse ülesanded

  Vabaajakeskuse ülesanded on:
  1) huvialaklubide või -ringide korraldamine (lastele, noortele, eakatele, jt sihtgruppidele huvitavad kohtumised, klubid-ringid);
  2) kursuste ja õpiringide korraldamine (keele-, käsitöö-, foto-, tantsu-, kunsti- , jooga-, lilleseade jne), mis aitavad omandada uusi teadmisi ja oskusi;
  3) ürituste (festivalide, näituste, võistluste, ekskursioonide, koosolekute) korraldamine;
  4) koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi-, haridus- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  5) vabaajakeskuse ruumide kasutamise võimaldamine vastavalt hooaja ürituste plaanile;
  6) hallatava vara korrashoidmine, parandamine ja säilitamine;
  7) vabaajakeskuse ruumide ja territooriumi kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  8) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk Vabaajakeskuse tegevuse korraldamine 

§ 8.   Vabaajakeskuse juhataja

  (1) Vabaajakeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (3) Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud esindaja.

  (4) Juhataja teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, juhataja töölepingus ning tööülesannete kirjelduses sätestatud tööülesannete täitmiseks.

  (5) Juhataja sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud ning sõlmib vajadusel käsundus- ja töövõtulepinguid.

  (6) Juhataja kinnitab tööülesannete kirjelduse, töökorralduse reeglid, tööajatabelid, asjaajamiskorra ja muud vabaajakeskuse töökorralduslikud dokumendid.

  (7) Juhataja määrab vabaajakeskuse töötajatele preemiad ja lisatasud eduka ja tulemusliku töö eest.

  (8) Juhataja tugineb vabaajakeskuse tegevuste planeerimisel Mustvee valla kultuuri-, spordi ja noorsootöö arengukavale.

  (9) Juhataja teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmiseks ning vabaajakeskuse sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parendamiseks.

  (10) Juhataja on aruandekohuslane vallavalitsuse ees.

  (11) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja poolt määratud isik.

§ 9.   Vabaajakeskuse juhataja ülesanded

  (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires vabaajakeskuses läbiviidavate tegevuste, vabaajakeskuse üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning asjaajamise ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
  1) koostab eelarve projekti, esitab selle vallavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  2) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  3) teeb teatavaks vabaajakeskuse sisesed eeskirjad personalile ja külastajatele;
  4) taotleb täiendavaid vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
  5) kinnitab iga aasta jaanuaris ürituste ajakava;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta ning töö paremaks korraldamiseks;
  7) täidab ja lahendab muid vallavanema poolt antud ühekordseid ülesandeid, mis on seotud antud ametikohaga.

§ 10.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Vabaajakeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest, kelle koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Vabaajakeskuse kasutamise korraldus, klientide õigused ja kohustused kehtestatakse vabaajakeskuse kodukorras, mille avalikustamise tagab vabaajakeskuse juhataja.

  (3) Vabaajakeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk Majandamine ja asjaajamine 

§ 11.   Eelarve

  Vabaajakeskusel on Mustvee valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 12.   Vara

  (1) Vabaajakeskuse kasutuses oleva vara moodustavad asutusele Mustvee vallavara valitsemise korra alusel sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vabaajakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 13.   Rahalised vahendid

  (1) Vabaajakeskuse eelarve tulud moodustavad eraldised:
  1) vallaeelarvest;
  2) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  3) maksed ruumide rendilt ja tasulistelt teenustelt.

  (2) Vabaajakeskuse finantstegevust juhib juhataja.

  (3) Vabaajakeskuse raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus koos juhatajaga vastavalt õigusaktidele.

§ 14.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine toimub vastavalt avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatuga.

  (2) Vabaajajakeskuse asjaajamise korraldus on reguleeritud valla asjaajamiskorraga.

5. peatükk Kontroll, järelevalve ja aruandlus 

§ 15.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Vabaajakeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet vabaajakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Vara olemasolu kontrollimiseks tehakse inventuur vähemalt korra aastas või vajaduse korral (juhataja vahetus; avarii, milles sai kannatada vara vms) sagedamini.

  (4) Vallavalitsus võib nõuda inventuuri igal ajal.

  (5) Inventuuri tegemiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

  (6) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve-organi määratud tähtajaks.

6. peatükk Põhimääruse muutmine ja määratlemata küsimuste lahendamine 

§ 16.   Põhimääruse muutmine ja küsimuste lahendamine

  (1) Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

  (2) Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendatakse vallavalitsuse poolt.

7. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 17.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Vabaajakeskuse töö ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsuse alusel.

  (2) Töö ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus avalikkust ja teisi asjasse puutuvaid organeid õigusaktides ettenähtud tähtaegadel.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Märt Kraft
vallavanem

Daisy Utsar
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json