HaridusHuviharidus

HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2015, 8

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 27.05.2015 nr 11
jõustumine 01.08.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab õpilaste sõidukulude kompenseerimise (edaspidi: sõidukompensatsioon) korra Kuusalu vallas (edaspidi: vald).

  (2) Määruse alusel makstakse sõidukompensatsiooni Kuusalu valla aadressiga rahvastikuregistrisse kantud üldhariduskooli õpilasele Kuusalu vallas ja Loksa linnas tegutsevatesse huvikoolidesse ja -ringidesse sõiduks ühistranspordi kasutamisel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliine.

§ 2.   Sõidukompensatsiooni taotlemine

  (1) Valla elukohajärgsesse üldhariduskooli sõiduks kompensatsiooni saamiseks esitab kool Kuusalu Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Huvikooli ja -ringidesse sõidu kompenseerimiseks esitab lapsevanem Kuusalu Vallavalitsusele vormikohase taotluse, mille on allkirjastanud lapsevanem ja huviringi juhendaja.

  (3) Mitte elukohajärgses üldhariduskoolis õppivale lapsele sõidukompensatsiooni taotlemiseks lisab lapsevanem vormikohasesse taotlusesse selgituse, milles põhjendab asjaolusid, miks tema laps ei õpi elukohajärgses üldhariduskoolis ja vajab sõidukompensatsiooni ning lisab õppeasutuse tõendi.

§ 3.   Sõidukompensatsiooni määramine ja maksmine

  (1) Sõidukompensatsioon määratakse valla haridusteenistuse ettepanekul juhul, kui laps õpib elukohajärgses üldhariduskoolis.

  (2) Sõidukompensatsioon määratakse haridusteenistuse ettepanekul juhul, kui laps osaleb Kuusalu valla või Loksa linna huvikooli või –ringi töös. Positiivse kompenseerimisotsuse saanud lapsevanem kannab ettemaksuna 20% kogusummast Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole ning seejärel sõidukaart aktiveeritakse vallavalitsuse poolt.

  (3) Mitte elukohajärgses üldhariduskoolis õppivale lapsele määratakse sõidukompensatsioon haridusteenistuse ettepanekul vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel, kui väljaspool õppimine on põhjendatud. Sõidukompensatsiooni saab taotleda lapsele üldjuhul kuni põhihariduse omandamiseni.

  (4) Õpilase sõit kompenseeritakse sõidukaardi olemasolul tasuta sõiduõigusega või põhjendatud erandjuhul makstakse välja vastavalt esitatud ühistranspordi piletitele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-tagasi õppepäeva kohta.

  (5) Sõidupiletite originaalid lisatakse kuupäevalises järjekorras taotluse tagaküljele kleebituna.

  (6) Sõidukompensatsiooni maksmisel võetakse arvesse taotluse esitamise kuupäevale eelnenud 3 kuu pileteid.

  (7) Üldjuhul õpilasliinide ja ühistranspordi väljumisaegade kattumisel (ajavahemikus kuni 30 minutit) ühiskaardiga sõitu ei kompenseerita, eelistada tuleb õpilasliine. Erandjuhtumeid lahendab vallavalitsus kaalutlusotsuse alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kuusalu Vallavolikogu 26.11.2008 määrus nr 22 „Üldhariduskoolide õpilaste koolisõidu kulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

  (3) Määrus jõustub 01. augustil 2015.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json