Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2015, 32

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.05.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 30 lõike 1 punkti 3 ning Rae valla põhimääruse § 53 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.  Komisjoni moodustamine

 (1) Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste, lasteaia toidusoodustuse ja üldhoolekandele paigutamise ja selle eest tasumise menetlemiseks moodustatud komisjon (edaspidi komisjon) on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon.

 (2) Komisjoni ülesanne on vaadata läbi vallavalitsusele esitatud sotsiaaltoetuste, lasteaia toidusoodustuse ja üldhoolekandele paigutamise ja selle eest tasumise avaldused ning valmistada ette selle eraldamiseks või sellest keeldumiseks ettepanek vallavalitsusele.

§ 2.  Komisjoni tegevus

 (1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Rae valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (2) Komisjoni tehnilist tööd korraldab haridus- ja sotsiaalameti referent.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

 (1) Komisjon kontrollib vallavalitsusele esitatud sotsiaaltoetuse taotluse, lasteaia toidusoodustuse ja üldhoolekandele paigutamiseks esitatud taotluse ja selle lisade ning taotleja või isiku, kellele kulude hüvitamist või toetust taotletakse vastavust Rae Vallavolikogu poolt kehtestatud Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise korras kehtestatud nõuetele, samuti Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad nõudeid ning üldhoolekandele paigutamise ja selle eest tasumise tingimusi.

 (2) Komisjon valmistab viie tööpäeva jooksul pärast taotluste sisulist läbivaatamist ette asjakohase ettepaneku vallavalitsusele taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Arutamisele tulevad taotlused ja avaldused esitatakse komisjonile menetlemiseks vallavalitsuse korralduse eelnõuna.

§ 4.  Komisjoni töö korraldamine

 (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon vaatab taotlused üle iga kuu kolmandal nädalal. Põhjendatud juhul vaatab komisjon taotlused üle lühema aja jooksul.

 (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm komisjoni liiget, sh komisjoni esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

 (4) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kahe tööpäeva jooksul ja nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni protokollija.

§ 5.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni koosseis on kuni 5-liikmeline.

 (2) Komisjoni esimees on abivallavanem, kes tegeleb haridus- ja sotsiaalküsimustega.

 (3) Komisjoni tööd juhib ja valmistab ette arutlusele tulevad taotlused ja avaldused vallavalitsuse korralduse eelnõuna sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (4) Komisjoni koosolekut protokollib haridus- ja sotsiaalameti referent, kes vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

§ 6.  Komisjoni esimees

 (1) Komisjoni esimees teatab komisjoni liikmetele koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Võimaldab tutvuda arutlusele tulevate taotluste ja avalduste materjalidega üldjuhul vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (2) Komisjoni esimees täidab muid vallavalitsuse poolt antavaid ülesandeid.

§ 7.  Komisjoni õigused

 (1) Komisjonil on õigus:
 1) saada valla ametitelt või allasutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;
 2) esitada vallavalitsusele ettepanekuid toetuse eraldamiseks, osaliseks toetamiseks või sellest keeldumiseks;
 3) teostada järelvalvet toetuse kasutamise osas;
 4) vajadusel nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks vajalike mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

 (2) Komisjonil on õigus esitada vallavalitsusele ettepanek toetus osaliselt või tervikuna tagasi nõuda, kui:
 1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks toetust rahuldatud;
 2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
 3) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
 4) toetuse saaja ei ole kinni pidanud Rae valla kehtivatest õigusaktidest;
 5) toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi;
 6) taotlejal on võlgnevus Rae valla ees.

 (3) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga valla õigusaktide vastuvõtmisel.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Rae Vallavalitsuse 22.05.2012 määrus nr 27 „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste menetlemiseks komisjoni moodustamine ja selle põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Avaldada määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja ajalehes „Rae Sõnumid“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär