SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2017, 7

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 24.05.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib riigieelarvest Räpina vallale eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ning teiste sotsiaalteenuste osutamiseks või arendamiseks.

  (2) Riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid kasutab Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) raske ja sügava puudega laste, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Räpina vallas, ning nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid täiendavaid vajadusi.

  (3) Riigieelarvest eraldatud vahendeid võib kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

  (4) Määruse eesmärk on raske ja sügava puudega lapse ning tema perekonnaliikmete toimetuleku toetamine.

§ 2.   Riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatavaid vahendeid võib kasutada raske ja sügava puudega laste ning nende perekondadele vajaminevate sotsiaalteenuste eest maksmiseks, teenuste arendamiseks, teenustega seotud projektide rahastamiseks, perede koolituskuludeks ning sotsiaalteenuste osutamiseks vajalike vahendite soetamiseks.

  (2) Riigieelarvest eraldatavate vahenditega võib raske ja sügava puudega lapsele või tema perekonnale korraldada järgmiseid teenuseid:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) intervallhoiuteenus;
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) tugiisiku teenus;
  5) kodu kohandamise teenus, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  6) sotsiaaltranspordi osutamise teenus haridus-, rehabilitatsiooni- või tervishoiuasutusse;
  7) lapse ja tema perekonna nõustamise teenus;
  8) lapse rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenused ja teraapiad;
  9) abivahendite soetamine või rentimine;
  10) koolivaheajal lapse vaba aja sisustamine;
  11) muud teenused, mis parandavad ja toetavad raske ja sügava puudega laste arengut, nende perede toimetulekut ning mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kantakse samaks otstarbeks üle järgmise aasta eelarvesse.

§ 3.   Riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Rahaliste vahendite taotlemiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja avalduse vallavalitsusele koos järgmiste dokumentidega:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaan;
  2) arstliku ekspertiisi komisjoni otsus lapsele puude tuvastamise kohta;
  3) kuludokumendid teenuse kohta.

  (2) Teenuste arendamiseks esitab taotleja avalduse vallavalitsusele koos järgmiste dokumentidega:
  1) arendatava teenuse kirjeldus ja vajaduse põhjendus;
  2) eelarve rahaliste vahendite vajaduse kohta.

§ 4.   Abivajaduse hindamine

  (1) Lastekaitse spetsialist selgitab välja raske ja sügava puudega lapse abivajaduse esitatud taotluse, dokumentide, vestluse, hindamismetoodika, teiste lapsele osutatavate teenuste mahu, puudega lapse abivajaduse ja muude toetuse määramiseks vajalike andmete põhjal.

  (2) Vajadusel võib lastekaitse spetsialist kaasata teisi erialaspetsialiste, samuti võib teenuse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutajaid.

§ 5.   Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Taotluse vaatab läbi ja selle rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus sotsiaalhoolekandelise abi vajaduse hindamise komisjoni ettepaneku alusel.

  (2) Määratud rahalised vahendid kantakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja pangakontole, teenuse osutaja pangakontole või makstakse sularahas välja vallavalitsuse kassast.

  (3) Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja selle kasutamise üle peab arvestust lastekaitse spetsialist.

  (4) Vallavalitsus rahastab raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust ja muid toetavaid sotsiaalteenuseid üldjuhul ühele lapsele määratud piirsumma ulatuses.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 7 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Kala
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json