ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Püssi linna kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2017, 15

Püssi linna kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 25.05.2017 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja kaugkütteseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määruse eesmärgiks on sätestada Lüganuse valla Püssi linna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise, kaugküttevõrgust eraldumise ja kaugkütte korraldamise tingimused ja kord ning kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustused.

  (2) Käesolevat määrust tuleb käsitleda koos kaugkütteseadusega.

  (3) Käesolevas määruses kasutatakse kaugkütteseaduses toodud mõisteid.

  (4) Võrguettevõtjast soojusettevõtja on üldhuviteenuse osutaja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses.

§ 2.   Püssi linna kaugküttepiirkond

  Püssi linna kaugküttepiirkonna asukoht ja välispiir on määratletud ja kirjeldatud tekstina lisas 1 ja kaardil lisas 2 lähtudes Püssi Linnavolikogu 27. aprilli 2006 otsusega nr 41 kehtestatud Püssi linna üldplaneeringust.

§ 3.   Võrguga liitumise kord

  (1) Võrguga liitumine on kohustuslik kõikidele isikutele, kelle omandis või valduses on kaugküttepiirkonnas asuv olemasolev, ehitatav või rekonstrueeritav ehitis v.a käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud erandjuhtudel.

  (2) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik kaugküttepiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud ehitised.

  (3) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

§ 4.   Erandid muude kütteviiside kasutamise lubamiseks

  (1) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas olemasolevate, ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) ehitised, mis ehitusprojekti või kehtiva planeeringu alusel ei kasuta kaugkütet;
  2) ajutised ehitised;
  3) ehitised, mille projekteeritud soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku on alla 25 kW või aastane tarbimine võrgu jooksva meetri kohta on väiksem kui 1,5 MWh;
  4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse kütusevabadest taastuvatest energiaallikatest muundatud soojusenergiat.

  (2) Loa käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud erisuste kasutamiseks annab Lüganuse Vallavalitsus olles selleks eelnevalt saanud võrguettevõtja kirjaliku kooskõlastuse, vastavuses valla kehtiva üldplaneeringu või selle täpsustamiseks ja täiendamiseks koostatud detailplaneeringuga, projekteerimistingimuste ja/või ehitusloa väljaandmisega.

§ 5.   Kaugküttevõrgust eraldumine

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse likvideerimist koos liitumise ja soojuse müügi lepingute lõpetamisega.

  (2) Kahe ja enama korteriga ehitise puhul ei ole üksiku korteri eraldumine kaugküttesüsteemist ega võrgust lubatud.

  (3) Soojavarustuse katkestamise ja taastamise üldtingimused ning kord võrguettevõtjale on sätestatud kaugkütteseaduses.

  (4) Ehitise võrgust alalist eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) ehitise lammutamisel või konserveerimisel;
  2) kui ehitise rekonstrueerimise tagajärjel muutub selle soojuse vajadus selliselt, et selle varustamist ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu või selle soojusega varustamine soojusega seaks ohtu teiste ehitiste soojusvarustuse kindluse;
  3) ehitise rekonstrueerimisel selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama üksnes kütusevabadest taastuvatest energiaallikatest muundatud soojusenergiat.

  (5) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise põhjendatud taotluse. Kui võrgust eraldumist taotlevaks tarbijaks on kahe- ja enama korteriga ehitis, peab võrgust eraldumise taotlus olema põhjendatud ja vormistatud kõigi ehitises asuvate korteriomanike ühisotsusena.

  (6) Eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise põhjendatud taotluse kuuekuulise ette teatamisega.

  (7) Võrguettevõtja peab vastama tarbija taotlusele 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (8) Võrgust eraldumise tingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul võrgust eraldumise taotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ning võrguettevõtja ja tarbija kohustused võrgust eraldumisel;
  3) põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (9) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

  (10) Soojusettevõtjal on õigus ehitise soojusvarustus lõpetada ja võrguühendus katkestada kui ehitise küttesüsteemi on muudetud omavoliliselt selliselt, et lisaks kaugküttele kasutatakse teisi soojusallikaid (v.a määruse § 4 lg 1), mis muudavad võrgust tarbitava soojuse vajaduse prognoosimatuks, seades sellega ohtu võrgu säilivuse või teiste tarbijate varustuskindluse.

§ 6.   Kvaliteedinõuete tagamine

  (1) Kaugküttepiirkonnas tegutsev ja soojust müüv soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttesüsteemiga ühendatud tarbijate püsiva varustamise vajalikus koguses soojusega, hoidma kaugküttevõrgus stabiilset hüdraulilist re˛iimi ja soojuskandja temperatuuri.

  (2) Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded lepitakse kokku võrguettevõtja ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse müügilepingus.

§ 7.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja peab koordineeritult arendama tema omanduses või valduses olevat kaugküttesüsteemi lähtudes Püssi linna soojusmajanduse arengukavast, kuluefektiivsuse põhimõttest, arvestades valla üld- või detailplaneeringutes sätestatud tingimustega.

  (2) Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja peab oma võrgupiirkonnas arendama kaugküttesüsteemi selliselt, et oleks tagatud uute liitujate võrku ühendamise võimalus ning võrguga liitunutele kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Püssi Linnavolikogu 14.09.2006 määrus nr 15 “Püssi kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
volikogu esimees

Lisa 1 Püssi linna kaugküttepiirkonna kirjeldus

Lisa 2  Püssi linna kaugküttepiirkond kaardil

/otsingu_soovitused.json