Teksti suurus:

Keila linna põhimääruse muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2020, 13

Keila linna põhimääruse muutmine

Vastu võetud 26.05.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Keila linna põhimääruse § 55.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 19. juuni 2007 määruses nr 22 „Keila linna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Keila linna kultuuripreemia antakse isikule või isikute rühmale viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste või sügavamat tähendust omavate kestvamate teenete eest. Keila linna kultuuripreemia andmise määrab volikogu kultuurikomisjoni otsuse alusel volikogu.“;
2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:„
(1¹) Vajadusel võib komisjoni koosolek toimuda või komisjoni koosolekul komisjoni esimehe eelneval nõusolekul osaleda virtuaalselt, kui koosoleku läbiviimiseks kasutatakse elektroonilist reaalajas koosolekust osavõtu süsteemi. Komisjoni koosoleku virtuaalse toimumise otsustab komisjoni esimees. Koosoleku virtuaalse toimumise vajadusel eriolukorra ajal otsustab volikogu esimees. Koosolekul viibimise ajaks loetakse aega, mil komisjoni liige on koosolekul osalemist võimaldavasse infosüsteemi sisse loginud.“;
3) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Revisjonikomisjon on korruptsioonivastase seaduse mõistes volikogu poolt moodustatud komisjon, kellel on õigus vajadusel ning süüteokahtluse korral kontrollida volikogu liikmete, linnavalitsuse liikmete, linnapea ja volikogu määratud ametiisikute huvide deklaratsioone. Deklarantide halduriks korruptsioonivastase seaduse alusel vastu võetud huvide deklaratsioonide registri põhimääruse mõistes on volikogu referent.“;
4) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:
„(1¹) Vajadusel võib volikogu istung toimuda või volikogu istungil volikogu esimehe eelneval nõusolekul osaleda virtuaalselt, kui istungi läbiviimiseks kasutatakse elektroonilist reaalajas istungist osavõtu süsteemi. Volikogu istungi virtuaalse toimumise otsustab volikogu esimees. Istungil viibimise ajaks loetakse aega, mil volikogu liige on istungil osalemist võimaldavasse infosüsteemi sisse loginud.“;
5) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Linnavalitsuse töövorm on istung. Linnavalitsuse istungite toimumise sageduse ja aja otsustab linnavalitsus. Korralise istungi toimumise päeva võib muuta vähemalt 2/3 linnavalitsuse liikmete nõusolekul. Linnapea või tema asendaja võib kokku kutsuda erakorralise istungi.“;
6) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:
„(1¹) Vajadusel võib linnavalitsuse istung toimuda või linnavalitsuse istungil linnapea või tema asendaja eelneval nõusolekul osaleda virtuaalselt, kui istungi läbiviimiseks kasutatakse elektroonilist reaalajas istungist osavõtu süsteemi. Linnavalitsuse istungi virtuaalse toimumise otsustab linnapea või tema asendaja. Istungil viibimise ajaks loetakse aega, mil linnavalitsuse liige on istungil osalemist võimaldavasse infosüsteemi sisse loginud.“;
7) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:
„(16) Linnapea või tema asendaja otsusel võib linnavalitsuse istungi erandkorras kiireloomulise üksikküsimuse lahendamiseks korraldada sidevahendite kaudu (elektrooniliselt). Sel juhul korraldab linnavalitsuse liikmete seisukoha väljaselgitamise linnasekretär, kes saadab eelnõu linnavalitsuse liikmetele. Linnavalitsuse liikmed esitavad määratud ajaks elektrooniliselt eelnõule oma seisukoha. Kui linnavalitsuse liige ei teata linnasekretärile nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on eelnõu poolt või vastu, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.“;
8) paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 43. Arengukava koostamise üldised põhimõtted
(1) Keila linnas koostatakse linna arengukava, milleks on linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Vajadusel koostatakse tegevusvaldkondade arengukavad ja linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad.
(2) Keila linna arengukava ja tegevusvaldkondade arengukavad peavad olema kooskõlas omavahel ja arvestama Keila linna üldplaneeringut ning Harju maakonna arengustrateegiat.
(3) Arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui linnal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks.
(4) Arengukava muudetakse muutunud arenguperspektiivide, eesmärkide ning vajaduste arvesse võtmiseks. Arengukava muutmisel lähtutakse arengukava koostamise põhimõtetest.“;
9) paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 25. veebruari 2014 määrus nr 2 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json