Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2020, 14

Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 26.05.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord (edaspidi kord) reguleerib Keila linna (edaspidi linn) arengukava, linna tegevusvaldkonna arengukava ja eelarvestrateegia, mis hõlmab lisaks linnale ka konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid ning sihtasutusi, koostamist.

  (2) Linna tegevusvaldkonna arengukava menetletakse analoogiliselt linna arengukavaga, kuid menetlemisel ei rakendata korras sätestatud tähtaegu, välja arvatud paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud tähtaeg.

  (3) Keila linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate asutuste arengukavade koostamise korra kehtestab linnavalitsus.

§ 2.   Arengukava eelnõu koostamine

  (1) Linnavalitsus koostab linna arengukava eelnõu ja esitab selle Keila Linnavolikogule (edaspidi volikogu) heakskiitmiseks hiljemalt 15. augustiks.

  (2) Pärast arengukava eelnõu esimest arutelu volikogu istungil avalikustatakse eelnõu ettepanekute tegemiseks vähemalt 2 nädala jooksul linnakantseleis ja linna veebilehel. Avalikustamisel lisatakse eelnõule informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi ning avaliku arutelu toimumise kohta. Avaliku arutelu korraldab linnavalitsus.

  (3) Linnavalitsus koostab arengukava eelnõu võttes võimalusel arvesse esitatud ettepanekuid ning esitab selle volikogule kinnitamiseks hiljemalt 1. oktoobriks.

  (4) Ettepanekud linna kehtiva arengukava muutmiseks tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt 1. juuniks. Linnavalitsus vaatab muudatusettepanekud läbi ja nendega nõustumisel koostab linna arengukava muutmise eelnõu ning esitab selle volikogule heakskiitmiseks hiljemalt 15. augustiks.

§ 3.   Eelarvestrateegia eelnõu koostamine

  (1) Linnavalitsus teatab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvatele üksustele (edaspidi sõltuv üksus) eelarvestrateegia koostamiseks vajalike andmete loetelu vastavalt Rahandusministeeriumi poolt koostatud vormile ja nende esitamistähtaja kirjalikult hiljemalt 1. augustiks.

  (2) Sõltuva üksuse majandustegevuse ülevaade ja esitatavad arvnäitajad peavad olema heaks kiidetud sõltuva üksuse nõukogu poolt.

  (3) Eelarvestrateegia esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses nõutud detailsuses.

  (4) Eelarvestrateegia eelnõu koostab linnavalitsus ja esitab selle volikogule korra paragrahvis 2 toodud tähtaegadel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 26.03.2013 määrus nr 7 „Keila linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json