Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2020, 18

Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord

Vastu võetud 28.05.2020 nr 131

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 42 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord (edaspidi kord) reguleerib Alutaguse valla haldusterritooriumil asuvate avalike supelrandade (edaspidi supluskoht) kasutamist ja hooldamist, et võimaldada suplejatele tervisele ohutut supluskoha kasutamist.

  (2) Korda kohaldatakse järgmistele supluskohtadele:
  1) Kauksi supluskoht;
  2) Alajõe supluskoht.

  (3) Korda rakendatakse koos Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja, heakorraeeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirjaga.

  (4) Korda on kohustatud järgima kõik supluskohas viibivad ja/või tegutsevad isikud.

§ 2.   Korras kasutatavad mõisted

  Korras kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini;
  2) supluskoht – supelrand ehk veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt;
  3) suplusala – poidega järves tähistatud ala;
  4) suplusvesi – supluskohana tähistatud veekogu vesi;
  5) veesõiduk – ujuvvahend veekogul liiklemiseks (purjelaud, purjejaht, paat, mootorpaat, väikelaev, võistluspurjekas, veesuusarobot, sõudepaat, jett jt).

§ 3.   Supluskoha hooldus

  (1) Suplusala määrab kindlaks ja tähistab üldsusele arusaadavalt Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Vallavalitsus koostab enne suplushooaja algust seirekalendri ning korraldab selle alusel suplusvee seiret ja taotleb supluskohale suplushooaja avamiseks Terviseameti nõusoleku.

  (3) Supluskoha hooldust korraldab vallavalitsus, kes oma korraldava tegevusega:
  1) tagab supluskoha vastavuse tervisekaitse nõuetele;
  2) tagab suplusala märgistamise poidega;
  3) tagab supluskoha heakorra, prügikonteinerite paigaldamise ning regulaarse tühjendamise suveperioodil;
  4) korraldab vajadusel enne rannahooaja algust ja selle kestel rannaliiva puhastuse;
  5) tagab supluskohas paiknevate rajatiste, rannakabiinide ja muude ehitiste ohutuse nende kasutamisel;
  6) tagab vajaliku informatsiooni kättesaamise stendidel, sealhulgas teabe suplusvee kvaliteedinäitajate kohta;
  7) tagab päästerõngaste olemasolu supluskohas;
  8) hooldab supluskohta väljaspool suplushooaega Alutaguse valla heakorraeeskirja kohaselt.

§ 4.   Supluskoha kasutamise nõuded

  (1) Suplejad ja supluskohas viibivad isikud peavad jälgima suplusala tähistust ning täitma ohutusnõudeid.

  (2) Supluskohas korraldatava ürituse läbiviimiseks esitatakse taotlus loa saamiseks vastavalt Alutaguse Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (3) Supluskohas kavandatav majandustegevus (rannainventari laenutus, kaubandustegevus jms) ning ajutiste müügi- ja teeninduspunktide paigaldamine kooskõlastatakse vallavalitsusega, mille kohta väljastatakse korraldus. Kaubandustegevus tänavakaubandusena toimub müügipileti alusel vastavalt Alutaguse Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (4) Supluskohas on suplushooajal keelatud:
  1) suplusala poidele ronida;
  2) lemmikloomaga viibimine (v. a pimedate juhtkoerad ja töötavad teenistuskoerad) ja nende ujutamine;
  3) sõita veesõidukiga suplusala välispiirile lähemal kui 25 meetrit ning siseneda suplusalasse mistahes liiki veesõidukiga, välja arvatud järelevalveks ja päästetöödeks kasutatava veesõidukiga nende kasutamisel tööülesannete täitmiseks;
  4) kalastamine.

  (5) Supluskohas on kogu aasta jooksul keelatud:
  1) klaastaaras jookide-söökide müümine ja tarbimine;
  2) veekogu ja randa risustada ja reostada, sealhulgas urineerida ja roojata, jätta maha suitsukonisid, närimiskummi, jäätmeid ja muud prahti;
  3) kasutada pesemisvahendeid, pesta ennast, pesu, loomi, liiklusvahendeid või muid esemeid;
  4) kasutada inimestele ohtu tekitavaid veespordi-, kalastus- ja muid selliseid vahendeid;
  5) telkimine, lõkke tegemine;
  6) minna vette joobeseisundis (olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või muid psühhotoksilisi aineid);
  7) sõita liiklusvahendiga rannaalale ja vette;
  8) kahjustada supluskoha inventari;
  9) viibida alasti;

  10) vigastada ja omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid;
  11) igasugune majandustegevus ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  12) tegevus, millega seatakse ohtu enda või teiste supluskohta kasutavate isikute elu ja tervis või häiritakse teisi kodanikke.

§ 5.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas korras toodud tingimuste täitmise üle teostavad kehtivates õigusaktides ettenähtud isikud ja vallavalitsuse poolt määratud ametnikud seadusega ettenähtud korras.

§ 6.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 23.04.2015. a määrus nr 38 „Supelranna kasutamise ja hooldamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse alates 2020. aasta 1. juunist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json