Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskiri

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2020, 29

Heakorraeeskiri

Vastu võetud 28.05.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p-de 4 ja 361, § 22 lg 2 ja § 36 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on tagada Tallinna linna puhtus ja heakord.

  (2) Eeskirja on kohustatud järgima kõik Tallinna linnas viibivad ja tegutsevad isikud ning Tallinna linnas asuvate kinnistute ja ehitiste omanikud.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Tallinna jäätmehoolduseeskirja, Tallinna linna kaevetööde eeskirja, Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja, Tallinna haljastute hoolduse nõuete, Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja, puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimuste ja korra ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht - igaühele vabalt ligipääsetav ja kasutatav maa-ala, ehitis või selle osa;
  2) haljasala - piiratud suurusega loodusliku või rajatud taimkattega ala, mille kujundus on inimeste loodud või mõjutatud;
  3) haljastus - haljasalal kasvavad roht- ja puittaimed;
  4) heakorratööd - tolmu, liiva, jäätmete, libedustõrjeks kasutatud puistmaterjali jääkide, lume ja jää koristamine ning libedustõrje tegemine, Tallinna haljastute hoolduse nõuete kohased tööd, sh niitmine, murdunud puude ja okste likvideerimine, võsaraie ja mahalangenud lehtede koristamine;
  5) illegaalne grafiti - vara omaniku ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet) või linnaosa valitsuse kirjaliku loata ehitistele ja linnamööblile kantud kirjutised, joonistused ja kritseldused;
  6) kinnistu - kinnisasi ja vallasasjast ehitise teenindamiseks vajalik maatükk;
  7) kinnistu omanik - kinnistu omanik, vallasasjast ehitise omanik, hoonestusõiguse alusel kinnistut kasutav isik, korteriühistu või kinnistu haldaja;
  8) puhastusala - kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel;
  9) rasked ilmastikuolud - ilmastikuolud, mille puhul esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 10 cm lund nelja tunni jooksul; lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 5 cm lund nelja tunni jooksul ja samal ajal esineb tuulepuhanguid üle 12 m/s; muu ilmastikuoludest tingitud olukord, mille tõttu on väga raske tagada tee vastavust seisundinõuetele;
  10) romusõiduk - mittekomplektne liiklusvahend, mis välimusega rikub ümbruskonna esteetilist väljanägemist ja võib olla keskkonnaohtlik.

2. peatükk LINNA AMETIASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Heakorratööde korraldamine

  Tallinnas linnas korraldavad heakorratöid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi keskkonna- ja kommunaalamet), Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet) ja linnaosade valitsused käesolevas peatükis sätestatust lähtudes.

§ 4.   Keskkonna- ja kommunaalameti ülesanded

  Keskkonna - ja kommunaalamet korraldab:
  1) linna haljastustööde tegemist;
  2) kalmistute ja linnametsade hooldust;
  3) heakorratööde tegemist magistraalteedel, käigutunnelites, sildadel, viaduktidel, parklates, sõiduteega külgnevatel ja sellega ühel tasapinnal asuvatel trammiteedel, ühissõidukipeatustes, jalgrattateedel ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on kindlaks määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist) Tallinna õigusaktides kehtestatud jaotuse alusel;
  4) ühissõidukipeatustes paiknevate jäätmemahutite paigaldamist ja tühjendamist;
  5) linna avalike tualettide haldamist;
  6) linna purskkaevude hooldamist;
  7) magistraalteeäärse linnamööbli paigaldamist ja hooldamist.

§ 5.   Transpordiameti ülesanded

  Transpordiamet korraldab ühissõidukipeatustesse ootekodade (sh ootekodadesse istepinkide) paigaldamist, hooldust ja remonti.

§ 6.   Linnaosade valitsuste ülesanded

  Linnaosa valitsus korraldab:
  1) linnaosa tänavatele, ehitistele ja muudele kohanimeobjektidele aadressitähiste paigaldamist, lähtudes Tallinna aadressitähiste nõuetest;
  2) heakorratööde tegemist avalikus supelrannas ja rannainventari olemasolu suvel;
  3) mänguväljakute ja koerte jalutusväljakute hooldust;
  4) heakorratööde tegemist linna omandis olevatel mängu- ja spordiväljakutel, koerte jalutusväljakutel, parkides, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti;
  5) heakorratööde tegemist linnaosa valitsuse haldusterritooriumil asuvatel § 4 punktis 3 nimetamata tänavatel ja parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel Tallinna õigusaktides kehtestatud jaotuse alusel;
  6) avalikku parki, haljasalale ja supelranda vajaliku hulga jäätmemahutite paigaldamist ja nende regulaarset tühjendamist;
  7) avalike monumentaalkunsti objektide korrashoidu.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 7.   Avaliku koha heakorrale esitatavad nõuded

  (1) Puhastusala peab olema puhastatud aasta läbi ja selle heakord peab vastama majandus- ja taristuministri kehtestatud kergliiklustee seisundinõuete talihoolduse nõuetele. Puhastusalal tuleb heakorratööd teha hommikul kella 7-ks, raskete ilmastikuolude korral tuleb puhastusala vastavus seisundinõuetele taastada võimalikult kiiresti. Vajaduse korral tuleb puhastusalal teha heakorratöid ka päeva jooksul.

  (2) Ühissõidukipeatuse ooteala, tähistatud ülekäigurada ja -koht ning välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõidukipeatustes peab olema piisav arv istepinke ja jäätmemahuteid.

  (3) Libedustõrjeks kasutatava puistmaterjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm.

  (4) Avalikus kohas ei tohi hoida romusõidukit, v.a juhul, kui selleks on kinnistu omaniku luba.

  (5) Teisaldatavate väikevormide (tänavavaas, jäätmemahuti, tõke jms) ja paigaldiste (telk, soojak, prügimaja jms) paigutamine avalikult kasutatavale linnamaale tuleb kooskõlastada linnavara valitsejaga. Lisaks linnavara valitsejale tuleb teisaldatavate väikevormide ja paigaldiste paigutamine kooskõlastada:
  1) teemaal ja tee kaitsevööndis keskkonna- ja kommunaalameti ning transpordiametiga;
  2) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel, kinnismälestise kaitsevööndis ja miljööväärtuslikul hoonestusalal linnaplaneerimise ametiga.

  (6) Avalikult kasutataval linnamaal paiknevate objektide korrashoiu ja hoolduse eest vastutab nende omanik, kes peab tagama ka nende ümbruse heakorra kuue meetri raadiuses.

  (7) Avalikul mängu- ja spordiväljakul tuleb tagada mänguvahendite ja väikevormide hooldus ja remont ning liivakastialade puhtus. Liivakastialadel tuleb liiva sõeluda vähemalt üks kord aastas. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamata demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (8) Heakorratöid takistava mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid (sh lume ja jää koristus) mootorsõiduki ümbruses ühe meetri raadiuses.

  (9) Avalikus kohas on lubatud lehepuhurit kasutada lehtede kokkukogumiseks. Avalikus kohas on keelatud lehepuhurit kasutada muul otstarbel, millega kaasneb tolmu õhku paiskamine.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 8.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu, selle piirdeaia ja kinnistul asuvad ehitised, vältima kinnistu reostamist ja risustamist ning kinnistult prahi, pori ja tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  2) hoidma hoone fassaadi ja selle elemendid korras ja vastavuses ehitusprojektile;
  3) kõrvaldama ehitiselt illegaalse grafiti ning omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaamid jms;
  4) tagama õige numbrisildi olemasolu hoonel või kinnistu sissepääsul ning numbrisildi nähtavuse avalikult kasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
  5) sulgema kasutuseta hoone ukse- ja aknaavad ning tõkestama juurdepääsu kinnistule;
  6) tagama ehitise ohutuse, sh kõrvaldama ehitiselt lume, jää (sh jääpurikad), varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal kõnni- ja sõiduteel ohutu liiklemise. Ohuala tuleb piirata ajutise piirdeaiaga ning paigaldada nähtavale kohale infotahvel, millele on märgitud ohu kirjeldus ning ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta kohustusest oht kõrvaldada. Ohu kõrvaldamiseks vajaliku avariitöö tegemisest tuleb teavitada linna abitelefonil. Pärast töö lõpetamist peab ümbruse heakorrastama;
  7) kooskõlastama Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele paigaldatava tehnilise seadme (kliimaseade, turvakaamera, antenn, valjuhääldi vms) linnaplaneerimise ametiga;
  8) tegema puhastusalal heakorratöid, lähtudes käesoleva määruse § 7 lõikest 1;
  9) puhastama puhastusalale või kinnistu piiresse jääva maa-aluse tehnovõrgu kaevu luugi ja resti ning sademeveeneelu;
  10) hooldama avalikus kohas vaadeldavat, kinnistule rajatud haljastust selliselt, et taimedele on tagatud vajalikud kasvutingimused ja hooldus;
  11) tagama haljastuse korrashoiu ja vältima kinnistu võsastumist;
  12) vältima kinnistul kasvavate puude (sh juurestiku) kahjustamist;
  13) kärpima üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust, eemaldama puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristama tuulemurru ning likvideerima ohtlikult kuivanud puud kooskõlas puu raiet ja hoolduslõikust reguleerivate Tallinna linna õigusaktidega.

5. peatükk LINNAS ELAVALE, VIIBIVALE VÕI TEGUTSEVALE ISIKULE KEHTIVAD HEAKORRANÕUDED 

§ 9.   Heakorda tagavad keelud

  (1) Avalikus kohas on keelatud:
  1) risustada ja reostada maa-ala ja ehitisi või neid muul moel kahjustada;
  2) rikkuda ja lõhkuda kalmistu- või pargiinventari, linnamööblit (jäätmemahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, ootekojad, mälestusmärgid vms) ja rajatisi;
  3) kahjustada hauaplatsi ja -tähised, haljasala, puid (sh puude juurestikku) ja põõsaid;
  4) rajada haljastust kinnistu omaniku nõusolekuta;
  5) pesta ennast, looma, sõidukit või muud eset, supelda ja ujuda kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  6) kuivatada pesu kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  7) püüda linde ja linna sattunud metsloomi ning tiikidest kala;
  8) toita linnas vabalt elavaid linde ja loomi;
  9) teha keskkonna- ja kommunaalameti loata lõket ja grillida kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  10) panna teateid ja kuulutusi üles kohta, mis ei ole selleks ette nähtud.

  (2) Tallinna linnas on keelatud:
  1) reostada ja risustada sademeveekraavi või -kanalisatsiooni (sh juhtida sinna olme- ja reovett);
  2) ajada sademeveekraavi kinni või sulgeda seda torusse keskkonna- ja kommunaalameti kooskõlastuseta;
  3) põletada jäätmeid (aia- ja haljastusjäätmetest on lubatud põletada oksi);
  4) istutada keskkonna- ja kommunaalameti kooskõlastuseta ümber puid, mille rinnasläbimõõt on suurem kui 8 cm;
  5) kasutada kergliiklusteel lume- ja libedustõrjeks tuhka või kloriide;
  6) kuhjata lund sõiduteele või trammiteele lähemale kui ühe meetri kaugusele trammirööpast;
  7) jätta ehitise katuselt mahalangenud või -aetud lumi ja jää kõnni- või sõiduteele;
  8) kuhjata sõidutee hooldamise käigus lumi ja jää kõnniteele, v.a juhul, kui kõnniteele jääb vähemalt 1,2 m laiune käiguruum;
  9) paigutada lund ühissõidukipeatusesse ja selle lähedal asuvale kõnniteele;
  10) kuhjata kloriidisegust puistmaterjali või lund puude ümber, haljasalale või kohta, mis ei ole selleks ette nähtud;
  11) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õueosas piirdeaiast või hekist kõrgemal või väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud kütte-, ehitus- või muud materjali avalikku kohta maha laadida tingimusel, et see teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara. Pikemaks ajaks tohib kütte-, ehitus- või muud materjali avalikku kohta ladustada linnaosa valitsuse nõusolekul;
  12) teha illegaalset grafitit;
  13) liigelda loomveokiga Kadrioru pargi ja teiste parkide, terviseradade ja avalike supelrandade ja supluskohtade territooriumil (v.a linnaosa valitsuse väljastatava loa alusel kultuuriürituste jms raames);
  14) kasutada taimekaitsevahendeid, mis ei ole kantud taimekaitsevahendite registrisse.

§ 10.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (kuue meetri raadiuses müügikohast ning teeäärsel ehitisel kuni sõidutee ääreni) ja tegema iga päev sellel alal heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha lähedusse nõuetekohased jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja jäätmemahutite ümbruse puhtuse kuue meetri raadiuses;
  3) hooldama müügikoha püsivat või hooajalist haljastust selliselt, et taimedele on tagatud vajalikud kasvutingimused ja hooldus.

§ 11.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused heakorra tagamisel

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal välikäimlaid ja jäätmemahuteid ning vältima nende ületäitumist;
  2) tagama ürituse toimumise kohas jäätmete koristamise;
  3) heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja selle ümbruse ning ürituse käigus rikutud haljastuse kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtpäevaks.

§ 12.   Ehitustöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitustöö tegija on kohustatud:
  1) avalikus kohas ehitustööde tegemisel paigaldama ehitusobjekti juurde infotahvli, millel on märgitud andmed ehitise kohta: ehitusobjekt, peatöövõtja, ehitustööde alguse ja lõppemise aeg, omanikujärelevalve tegija;
  2) ära hoidma ehitusobjektilt prahi, pori ja tolmu kandumise sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule (sh tuleb katta tööpind, rajada veoste vedamise alale kõvakattega aluspind, pesta sõidukite rehve);
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  4) enne ehitus- või kaevetööde alustamist piirama ehitusplatsi ajutise piirdeaiaga ning hoidma selle korras;
  5) pärast ehitustöö lõpetamist heakorrastama ehitusobjekti ümbruse ja ehitustööde käigus rikutud haljastuse ning vedama ära ehitusjäätmed.

§ 13.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma tehnovõrgu korras;
  2) tagama tehnovõrgu kohal oleva teekatte korrasoleku ning selle, et tehnorajatise kaevupea on teekattega ühes tasapinnas.

§ 14.   Trammiveoettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Trammiveoettevõtja on kohustatud korras hoidma enda omandis olevad trammiteed, mis asuvad sõiduteest eraldi ja kus teiste sõidukite liiklemine ei ole võimalik, ning tegema neil heakorratöid.

§ 15.   Veose vedaja kohustused heakorra tagamisel

  Veose vedaja on kohustatud
  1) kinnitama ja katma veose nii, et oleks välditud materjalide ja tolmu sattumine tänavale;
  2) vältima veose osade tänavale sattumist ning koristama veose peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal maha pudenenud esemed, materjalid vms.

6. peatükk VASTUTUS 

§ 16.   Heakorraeeskirja rikkumine

  Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 17.   Väärteomenetlejad

  Käesoleva määruse §-s 16 nimetatud rikkumise korral on väärteo kohtuvälised menetlejad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 664 nimetatud isikud.

§ 18.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad Tallinna linna ametiasutused vastavalt oma pädevusele.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Puhastusala heakorratööde lepingu sõlmimine ja tööde maksumuse määramine

  (1) Kinnistu omanik võib käesoleva määruse § 8 punktis 8 sätestatud kohustuse täitmiseks sõlmida keskkonna- ja kommunaalametiga või linnaosa valitsusega lepingu, millega tellib Tallinna linnalt puhastusala heakorratööde tegemise ning maksab selle eest tasu, mis määratakse käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmib:
  1) keskkonna- ja kommunaalamet, kui puhastusala piirneb määruse § 4 punktis 3 nimetatud sõiduteega;
  2) linnaosa valitsus, kui puhastusala piirneb määruse § 6 punktis 5 nimetatud sõiduteega.

  (3) Puhastusala heakorratööde maksumus ühe ruutmeetri hooldatava maapinna kohta vastab maksumusele, mille keskkonna- ja kommunaalamet või linnaosa valitsus tasub hankelepingu alusel samas piirkonnas asuvate kõnniteede hooldus- ja puhastustööde eest ühe ruutmeetri hooldatava maapinna kohta."

§ 20.   Õigusaktide muutmine

  (1) Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 määruses nr 16 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna Keskkonnaamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet" vastavas käändes.

  (2) Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 määruses nr 24 „Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri" asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna Keskkonnaamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet" vastavas käändes.

  (3) Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruses nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord" asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna Keskkonnaamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet" vastavas käändes.

  (4) Tallinna Linnavolikogu 6. mai 2010 määruses nr 24 „ Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri " asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna Keskkonnaamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet" vastavas käändes.

  (5) Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruses nr 18 „ Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus" asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna Keskkonnaamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet " vastavas käändes ning sõna „keskkonnaamet" sõnadega „keskkonna- ja kommunaalamet" vastavas käändes.

  (6) Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruses nr 52 „Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine" muudetakse punkt 3 ja sõnastatakse see järgmiselt: „3. Registri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostaja on Tallinna Ettevõtlusamet.".

  (7) Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruses nr 32 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine" asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna Keskkonnaamet" ja „Tallinna Kommunaalamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet" vastavas käändes ning sõnad „keskkonnaamet" ja „kommunaalamet" sõnadega „keskkonna- ja kommunaalamet" vastavas käändes.

§ 21.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrus nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json