Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2020, 37

Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus

Vastu võetud 28.05.2009 nr 18
RT IV, 07.06.2013, 12
jõustumine 04.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 02.06.2020, 2905.06.2020

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 9 lg 2, § 10 lg 7 ja § 43, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel ja kooskõlas planeerimisseaduse § 8 lg 3 p-ga 14 ja § 9 lg 2 p-ga 10 ning tulenevalt vajadusest määrata kindlaks Tallinna linna haldusorganite pädevus loodusobjekti kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluses.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti (edaspidi keskkonna- ja kommunaalamet) tegevust loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmisel ja kaitse korraldamisel.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 2.   Kaitse alla võtmise ettepanek

  (1) Tallinna linnas esitatakse looduskaitseseaduse § 8 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek keskkonna- ja kommunaalametile.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (2) Keskkonna- ja kommunaalamet selgitab välja, kas ettepanek vastab looduskaitseseaduse §-s 7 sätestatud loodusobjekti kaitse alla võtmiste eeldustele. Kui ettepanek ilmselgelt ei vasta eeldustele, teavitab keskkonna- ja kommunaalamet sellest ettepaneku tegijat.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (3) Kui ühe ja sama loodusobjekti puhul tehakse kaitse alla võtmise ettepanek korduvalt, võib keskkonna- ja kommunaalamet esitada motiveeritud vastuse varem tehtud ekspertiisile tuginedes. Uue ekspertiisi tellib keskkonna- ja kommunaalamet juhul, kui võrreldes eelmise ekspertiisi teostamise ajaga on loodusobjekti või piirkonna seisund oluliselt muutunud.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 3.   Ekspertiis kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks

  (1) Põhjendatud ettepaneku korral korraldab keskkonna- ja kommunaalamet hiljemalt järgneva vegetatsiooniperioodi jooksul ekspertiisi loodusobjekti kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (2) Kui eksperdi arvamusest nähtub, et loodusobjektil puuduvad kaitse alla võtmise eeldused, keeldub keskkonna- ja kommunaalamet edasisest menetlusest, edastades ettepaneku tegijale selle kohta motiveeritud kirja ja eksperdi arvamuse.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (3) Kui ekspertiisi tulemused vastavad riikliku kaitse alla võtmise eeldustele, edastab keskkonna- ja kommunaalamet ettepaneku ja ekspertiisi Keskkonnaministeeriumile. Kui Keskkonnaministeerium keeldub riikliku kaitse alla võtmist algatamast, jätkab keskkonna- ja kommunaalamet kohaliku kaitse alla võtmise menetlust.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 4.   Kaitse alla võtmise menetluse algatamine

  (1) Kaitse alla võtmise eelduste tuvastamisel otsustatakse loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine linnavalitsuse korraldusega. Korraldus sisaldab teavet loodusobjekti, kaitse alla võtmise eesmärgi ning kavandatavate piirangute kohta.

  (2) Planeerimismenetluse raames esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepaneku korral esitatakse kaitse alla võtmise algatamise otsus sõltuvalt planeeringu koostamise staadiumist kas planeeringu algatamise või vastuvõtmise korralduses või otsuses eraldi punktina.

  (3) Keskkonna- ja kommunaalamet avaldab loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise kohta teate ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (4) Looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 kohase teate menetluse algatamise kohta saadab keskkonna- ja kommunaalamet kinnisasja omanikule tähtkirjaga ning teavitab menetluse algatamisest loodusobjekti asukoha järgset linnaosa valitsust ning riikliku kaitse korraldajat.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 5.   Kaitse alla võtmise menetlus

  (1) Keskkonna- ja kommunaalamet koostab loodusobjekti kaitse alla võtmise määruse eelnõu ja paneb selle koos menetluse senises käigus saadud või koostatud dokumentidega, mille avalikustamine ei ole seadusega keelatud, tutvumiseks välja keskkonna- ja kommunaalametis ja loodusobjekti asukoha järgses linnaosa valitsuses. Avalik väljapanek peab kestma vähemalt kaks nädalat.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (2) Avaliku väljapaneku kestel kirjalikult esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab keskkonna- ja kommunaalamet kahe nädala jooksul pärast väljapaneku lõppemist.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (3) Pärast ettepanekute ja vastuväidete menetlemist ning kaitse alla võtmise määruse eelnõu uuendamist korraldab keskkonna- ja kommunaalamet avaliku arutelu, välja arvatud juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või kui oli tehtud ettepanek arutada asja avalikku arutelu korraldamata.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (4) Kui avaliku väljapaneku või avaliku arutelu tulemusena muutuvad loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, uuendab keskkonna- ja kommunaalamet kaitse alla võtmise määruse eelnõu, avaldab uue teate ja korraldab uue avaliku väljapaneku.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (5) Planeerimismenetluse raames toimunud avalikul väljapanekul ja arutelul kirjalikult esitatud kaitse alla võtmise vastuväidetele ja ettepanekutele vastab keskkonna- ja kommunaalamet.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 6.   Kaitse alla võtmine

  (1) Loodusobjekti võtab kohaliku kaitse alla linnavolikogu määrusega.

  (2) Loodusobjekti kaitse alla võtmisel määratakse kaitse alla võtmise eesmärk; kehtestatakse kaitsekord (ala puhul vajaduse korral kaitse-eeskiri); määratakse ala piir või üksikobjekti kaitsevööndi ulatus; nimetatakse kaitse alla võetava loodusobjekti valitseja ning lisatakse loodusobjekti asukoha kaart.

  (3) Planeerimismenetluse raames toimunud menetluse korral esitatakse planeeringu kehtestamisel ettepanek kaitse alla võtmiseks eraldi punktina planeeringu kehtestamise haldusaktis ning kaitse alla võtmine toimub eraldi linnavolikogu määrusega.

  (4) Keskkonna- ja kommunaalamet avaldab teate loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmisest ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, saadab samasisulise teate loodusobjekti asukoha kinnisasja omanikule tähtkirjaga ning teavitab loodusobjekti asukoha järgset linnaosa valitsust ja riikliku kaitse korraldajat.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 7.   Kaitstava loodusobjekti valitsemine

  (1) Kohaliku kaitse all oleva loodusobjekti valitsejaks on keskkonna- ja kommunaalamet.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (2) Kaitstava loodusobjekti valitsemine on:
  1) looduskaitseseadusest, kaitstava loodusobjekti kaitse korrast (kaitse-eeskirjast) ja kaitsekorralduskavast tuleneva tegevuse korraldamine;
  2) tingimuste seadmine kaitstavat loodusobjekti mõjutavale kavandatavale tegevusele;
  3) kaitstava loodusobjektiga seotud loodusõppe ja kaitstava loodusobjekti tutvustamise korraldamine;
  4) looduskaitseseaduse ja loodusobjekti kaitse korraga (kaitse-eeskirjaga) sätestatud nõuete täitmise jälgimine.

  (3) Kaitsekorralduskava kinnitab keskkonna- ja kommunaalameti ettepanekul linnavalitsus korraldusega.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 8.   Kaitse-eeskirja muutmine ja kaitse staatuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi, välispiiri, kaitsekorrast tulenevate piirangute ja loodusobjektiga seotud kohustuste ulatuse olulisele muutmisele või kaitse kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Kaitstava loodusobjekti hävimise korral tunnistab linnavolikogu kaitse alla võtmise määruse kehtetuks linnavalitsuse ettepanekul ja keskkonna- ja kommunaalameti tellitud ekspertiisi alusel pärast asjakohase teate avaldamist ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 4. juunil 2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json