Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Saaremaa valla esindusvõistkondade toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2020, 46

Saaremaa valla esindusvõistkondade toetamise kord

Vastu võetud 28.05.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punktide 2 ja 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saaremaa valla (edaspidi vald) täiskasvanute spordivaldkonna esindusvõistkondade toetamise tingimused ja kord.

  (2) Toetus eraldatakse spordivaldkonna esindusvõistkondadele valla eelarvest üks kord aastas käesolevas korras ettenähtud tingimustel.

  (3) Esindusvõistkonnad on vallas võistkondlikul alal tegutsevad pallimängude (korvpall, võrkpall, jalgpall, käsipall) võistkonnad, kes võistlevad Eesti meistrivõistlustel antud ala kahes kõrgemas liigas.

  (4) Esindusvõistkondade toetuse kogusumma otsustab Saaremaa Vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisel.

§ 2.   Toetuse eesmärk


Toetuse eraldamise eesmärk on toetada vallas spordi esindusvõistkondi, mille kaudu edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet. Tutvustada valda nii kodumaal kui rahvusvahelisel tasandil.

§ 3.   Toetuse kasutamine

  Toetuse kasutamise sihtotstarbelised kulud on:
  1) esindusvõistkonna (mängijad, treenerid ja teenindav personal) võistlus- ja treeningvarustuse (riided, jalatsid, inventar ja muud vahendid) ost ja rentimine;
  2) esindusvõistkonna ja mängijate litsentsitasud ning osavõtumaksud;
  3) võistluste ja treeninglaagri(te) kulud (majutus, toitlustus, transport);
  4) treeneri(te), mängija(te) ja füsioterapeut(ide) tööjõukulud ja tööjõumaksud;
  5) spordirajatiste üüri- ja rendikulud;
  6) esindusvõistkonna meditsiiniline teenindus ja vahendid;
  7) rahvusvahelistes sarjades osalemise kulud.

§ 4.   Toetuse taotlemise tingimused

  Toetust saab taotleda mittetulundusühing (edaspidi toetuse saaja), kes esindab võistkonda ning vastab järgmistele tingimustele:
  1) on rahvusliku alaliidu liige;
  2) on tegutsenud vallas spordivaldkonnas vähemalt 12 kuud järjestikku enne taotluse esitamist;
  3) osaleb Eesti meistrivõistluste meistriliigas või esiliigas.

§ 5.   Taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Taotlus tuleb esitada Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kalendriaasta kohta hiljemalt 15. märtsiks.

  (2) Toetuse taotlemise vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja üld- ja kontaktandmed;
  2) pangarekvisiidid;
  3) liiga või võistlussarja nimi ja kirjeldus;
  4) esindusvõistkonna nimi ja liikmete arv;
  5) taotletav toetussumma;
  6) esindusvõistkonna kaasfinantseerijad/toetajad;
  7) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (4) Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond (edaspidi osakond) kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust ning esitab oma põhjendatud ettepaneku vallavalitsusele toetuse määramise otsustamiseks. Vallavalitsus otsustab toetuse määramise oma korraldusega.

  (5) Juhul, kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab osakond taotlejale kuni 10 (kümme) tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel osakond taotlust läbi ei vaata ja menetlus antud taotluse osas lõpetatakse, mille kohta esitab osakond teatise taotluse esitajale.

§ 6.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse §-s 4 sätestatud tingimustele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlejal on taotlemise hetkel riiklike või valla kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) taotleja on rikkunud vallalt saadud toetuste kasutamise nõudeid;
  5) taotleja on jätnud vallalt saadud toetuste kohta aruande esitamata;
  6) taotleja on esitanud vallalt saadud toetuste kohta puudustega aruande ning ei ole selles esinevaid puudusi etteantud ajavahemiku jooksul kõrvaldanud.

§ 7.   Lepingu sõlmine


Vallavalitsuse korralduse alusel korraldab osakond toetuse saajaga toetuslepingu sõlmimise. Lepingu sõlmimata jätmisel toetuse saajast tuleneval põhjusel tunnistab vallavalitsus toetuse eraldamise korralduse kehtetuks.

§ 8.   Aruande esitamine ja kinnitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama osakonnale aruande vallavalitsuse poolt kinnitatud aruandevormil ja kuludokumentide koopiad toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (2) Aruande kontrolli teostab osakond.

  (3) Aruande kinnitab osakonna juhataja oma otsusega.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab osakond.

  (2) Osakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks.

  (3) Vallavalitsus võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve teostamise käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei ole kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses kirjeldatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid.

§ 10.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json