Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ning spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 4

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ning spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib mittetulunduslikuks tegevuseks Rapla valla (edaspidi valla) eelarvest sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamise toetuste taotlemist ja taotluste menetlemist ning toetuste eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetust võivad taotleda:
  1) mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud;
  2) spordiklubid, kelle asukoht mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on toetuse taotlemise aastal ja eelnevalt vähemalt kolm aastat olnud Rapla vald ja kes tegelevad saavutusspordiga vähemalt riiklikul tasemel võimaluste pakkumisega ning saavutatud tulemused aitavad kaasa Rapla valla tuntusele;
  3) Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

  (3) Taotluste näidisvormid ja valdkondlikud kriteeriumid avalikustatakse valla veebilehel. Valdkondlikud ja toetuse liigile vastavad kriteeriumid toetuse eraldamiseks kehtestab vallavalitsus määrusega.

  (4) Laekunud taotlused vaatab vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist läbi 10 tööpäeva jooksul, kontrollides nende vastavust sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse taotlejat puudustest ning määratakse mõistlik tähtaeg puuduste likvideerimiseks. Tähtajaks puuduste likvideerimata jätmisel teavitatakse taotlejat toetuse eraldamise menetlusest kõrvaldamisest.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud toetuste nõuetekohaseid taotlusi menetleb paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud vastava valdkonna nõukogu.

  (6) Toetust ei eraldata taotlejale, kes:
  1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  2) on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise aruannet;
  3) ei ole täitnud nõuet toetuse tagastamise kohta.

§ 2.   Toetuse eesmärgid ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) laiendada vallas sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi ja arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd;
  2) tingimuste loomine ja soodustamine sportlikuks eluviisiks ning organiseeritud sporditegevuseks, spordimeisterlikkuse ja -maine tõstmine ning panustamine Rapla valla esindusvõistkonna tegevusse.

  (2) Toetuste liigid on:
  1) projektipõhine toetus;
  2) tegevustoetus;
  3) spordiõppetoetus;
  4) valla esindusvõistkonna toetus.

§ 3.   Valdkondlikud nõukogud

  (1) Valdkondlikud nõukogud (edaspidi nõukogu) on vallavalitsuse korraldusega moodustatud 5–7 liikmelised valla erinevate piirkondade esindajatest, vallavalitsuse liikmetest, vallavolikogu ja selle komisjonide esindajatest koosnevad nõuandvad organid järgmiselt:
  1) kultuurinõukogu, mille pädevusse kuuluvad ka noorsootööd ja külaliikumist puudutavad taotlused;
  2) spordinõukogu, projektipõhiste-, spordiõppe- ja tegevustoetuste osas;
  3) sotsiaalnõukogu.

  (2) Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Nõukogu tööd juhib nõukogu liikmete seast valitud esimees. Nõukogu koosolek võib olla elektrooniline.

  (3) Nõukogu esitab vallavalitsusele koosoleku protokollilise ettepaneku toetuse määramise ja suuruse kohta, lähtudes vastava valdkonna eelarves toetuseks eraldatud vahenditest.

  (4) Nõukogu liige, kes on seotud toetuse taotlemisega, taandab end vastava taotluse arutelust ning otsustusprotsessist.

§ 4.   Projektipõhine toetus

  (1) Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud:
  1) valla elanikele korraldatavate ürituste ja ühistegevuste toetamiseks;
  2) taotlejale erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et kaasfinantseeritava projektiga toetatav tegevus või objekt on piirkonna (linn, küla, alevik, kant vms) või valla arenguks oluline ning soovituslikult sisaldub vastavas arengukavas.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt taotlus.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number);
  2) info projekti kohta (toimumiskoht, alguse ja lõpu kuupäev, eesmärk, kavandatavad tegevused, eelarve).

  (4) Toetuse taotluse esitamise tähtajad on 1. märts, 1. juuni, 1. september, 1. detsember.

  (5) Toetuse määramisel annab vallavalitsus nõukogu ettepaneku alusel korralduse hiljemalt ühe kuu möödumisel taotluse esitamise tähtajast.

  (6) Vallavalitsuse korralduse alusel kantakse toetus § 1 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud taotleja esitatud arvelduskontole ning punktis 3 nimetatud taotleja esitatud arved kaetakse eraldise ulatuses valdkonna eelarvest.

§ 5.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetus on avalikes huvides vähemalt ühe aasta tegutsenud § 1 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud taotlejale põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks antav toetus, mis on vajalik § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Hoonete, rajatiste haldamise ja korrashoiuga seotud kulude eest tasumise toetamisel antakse toetust valla eri piirkondade kohaliku kogukonna ja noorte tegevuseks vajalike tegevuskulude katmiseks. Kui hoone, hooneosa või rajatise kasutamisega teenitakse tulu (antakse rendile ruume, vahendeid) on nõukogul õigus teha ettepanek taotletava toetuse vähendamiseks.

  (3) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt taotlus hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. septembril järgmise kalendriaasta kohta.

  (4) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed, arveldukonto number);
  2) lisainfo vastavalt paragrahvi 1 lõike 3 alusel kehtestatud valdkondlikele kriteeriumitele.

  (5) Toetuse määramisel annab vallavalitsus nõukogu ettepaneku alusel korralduse hiljemalt ühe kuu jooksul valla eelarve kinnitamisest arvates.

  (6) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse toetuse saajaga leping. Leping sõlmitakse ühe kuu jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest arvates. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse eesmärk;
  2) toetuse suurus, ülekandmise tähtaeg ja vajadusel ülekandmise maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused ja kohustused;
  4) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  5) lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused;
  6) poolte muud asjassepuutuvad õigused ja kohustused, sealhulgas eelarveaasta jooksul kasutamata toetuse tagastamine;
  7) aruande näidisvorm.

§ 6.   Spordiõppetoetus

  (1) Spordiõppetoetus on spordiklubile, millel on 6–19 aastaste noorte treeningrühmad ning klubi on toetuse taotlemisele eelneval aastal korraldanud organiseeritud sporditegevust vallas vähemalt ühe kalendriaasta vältel antav toetus spordiõppe korraldamiseks ning treeningute läbiviimiseks.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt taotlus hiljemalt 1. oktoobril.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number);
  2) õppeprotsessis osalejate info (andmed juhendajate ja treeninggrupis osalejate ning õppetöö sisu kohta).

  (4) Toetuse määramisel annab vallavalitsus korralduse pärast eelarve kinnitamist ja nõukogu ettepanekust ühe kuu möödumisel.

  (5) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse toetuse saajaga leping. Leping sõlmitakse ühe kuu jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest arvates. Lepingus sätestatavad andmed on kirjeldatud § 5 lõikes 6.

§ 7.   Valla esindusvõistkonna toetus

  (1) Toetuseks eraldatavad vahendid kogusummana kinnitatakse igaks kalendriaastaks vallaeelarves. Toetuse võib määrata rohkem kui ühele esindusvõistkonnaks nimetatule.

  (2) Valla esindusvõistkonnaks nimetamise aluseks on eelkõige tulemuste saavutamine vähemalt üleriigilistel võistlustel.

  (3) Esindusvõistkonnaks ei nimetata ühest spordiklubist rohkem kui üks võistkond.

  (4) Taotlus esitatakse esindusvõistkonna nimetamiseks hiljemalt 1. mail, arvates jooksva kalendriaasta eelarve kinnitamisest.

  (5) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed);
  2) esindusvõistkonnaks nimetatava kandidaadi andmed (kandidaadi nimi, spordiala, kandidaadile esitatavatele kriteeriumitele vastavuse kinnitus).

  (6) Taotlusi menetleb vallavalitsus.

  (7) Esindusvõistkonna nimetab kuni üheks aastaks vallavolikogu. Esindusvõistkonnaks ei nimetata võistkonda, kellele esindusvõistkonna toetuse maksmine ei ole lõppenud. Toetuse suurus määratakse vallavolikogu otsusega. Toetuse võib määrata kuni kolmeks aastaks.

  (8) Toetus makstakse välja selle määramise otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisele järgneval päeval.

  (9) Vallavalitsus võib toetuse saajaga sõlmida koostöölepingu.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Projektipõhise toetuse saaja on kohustatud vallavalitsuse korralduses märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta aruande. Vastavalt ürituse korraldamise ja ühistegevuse toetuse suurusele esitatakse aruanne järgmiselt:
  1) kuni 300 eurot - toetuse kasutamise tegevusaruanne;
  2) üle 300 euro - toetuse kasutamise tegevusaruanne, millele lisatakse kuludokumendid.

  (2) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta tegevus- ja finantsaruande eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt 28. veebruaril.

  (3) Spordiõppetoetuse saaja on kohustatud esitama aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta vastavalt sõlmitud lepingule.

  (4) Valla esindusvõistkonna toetuse saaja on kohustatud vallavalitsuse nõudel esitama toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta tegevusaruande.

  (5) Kui toetuse saaja mõjuva põhjuseta ei esita käesolevas paragrahvis nimetatud aruannet, on vallavalitsusel õigus keelduda taotleja tegevuse toetamisest järgneval kahel kalendriaastal, arvates aruande esitamata jätmisest.

§ 9.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Toetuse saajale toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

  (2) Vallavalitsusel on õigus küsida vajadusel täiendavaid andmeid, tutvuda kuludokumentidega ning nõuda toetus tagasi või arvutada see ümber:
  1) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) kui toetuse taotlemisel või toetuse kasutamise aruandes on esitatud valeandmeid;
  3) kui toetus on eelarveaasta jooksul jäänud kasutamata;
  4) kui toetuse saaja ei esita toetuse andja nõutud dokumente, sh aruanne;
  5) tegevustoetuse andmise lepingus sätestatud juhtudel;
  6) kui toetuse saajal on toetataval ajavahemikul võlgnevused riigi ja kohaliku omavalitsuse ees või karistusregistrisse kantud karistus.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist eraldatud toetuste aruanded esitatakse eraldamise aluseks oleva õigusakti kohaselt.

  (2) Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018 määrus nr 27 “Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) § 4 lõige 4 jõustub 1. jaanuaril 2022.

  (4) Projektipõhise toetuse taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal on 15. juuni, 15. september ja 1. detsember.

  (5) Võistkonnale, kes on nimetatud 2021. aastaks valla esindusvõistkonnaks, määratakse vallavolikogu otsusega lisatoetus.

Margus Jaanson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json