Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tõrvandi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 7

Tõrvandi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.05.2021 nr 97

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37, kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend" § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tõrvandi Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri sätestab raamatukogu teeninduse korralduse, kasutajate õigused, kohustused ja vastutuse Tõrvandi raamatukogus ja selle neljas haruraamatukogus (Kambja raamatukogu, Külitse raamatukogu, Kuuste raamatukogu ja Ülenurme raamatukogu).

  (2) Raamatukogu kasutajad on kohustatud järgima raamatukogu kasutamise eeskirja.

  (3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (printeri väljatrükid, koopiate tegemine). Eriteenuste hinnad kinnitab Kambja Vallavalitsus.

  (4) Lugeja saab siseneda lugejaportaali URRAM aadressil www.lugeja.ee ID-kaardi / Mobiil-ID / Smart-ID või lugeja soovil talle antud kasutajanime ja parooliga. Otsinguid saab andmebaasis sooritada ka ilma sisse logimata.

  (5) Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohta avalikus internetipunktis (edaspidi AIP).

  (6) Raamatukogus on WiFi traadita interneti leviala.

  (7) Ettepanekuid ja arvamusi saab esitada kirjalikult raamatukogus kohapeal, e-postiga või telefoni teel.

  (8) Raamatukogu kasutamise eeskirja väljatrükk on tutvumiseks kõikides raamatukogudes.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks saab registreeruda isikut tõendava dokumendi esitamisel raamatukogu teenindusletis. Registreerimisel esitatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefon;
  5) e-posti aadress (selle olemasolul).

  (2) Kuni 18-aastase isiku puhul on raamatukoguhoidjal õigus nõuda teaviku koju laenutamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja andmeid ja kirjalikku nõusolekut.

  (3) Lugejaks vormistamisel tutvub lugeja raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kinnitab, et nõustub seda täitma ning on teadlik tema isikuandmete kasutamisest õigusaktidega sätestatud ulatuses.

  (4) Iga kalendriaasta esimesel raamatukogukülastusel registreeritakse lugeja kojulaenutusõiguse pikendamiseks ümber. Võlglasi ei registreerita ümber ja neile ei laenutata teavikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

§ 3.   Lugeja andmete kasutamine

  (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis.

  (2) Andmebaasis olevaid lugeja andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks, statistilise analüüsi tegemiseks, meeldetuletuste ja ettekirjutuste saatmiseks ning vajadusel võlanõude üleandmiseks.

  (3) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks vastava õigusega töötajatele. Muudel juhtudel võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Lugeja andmed kustutatakse raamatukogu andmebaasist, kui lugeja ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, säilitatakse andmed kuni kohustuste täitmiseni.

§ 4.   Teenused ja nende kasutamine

  (1) Raamatukogu tasuta põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus, juurdepääs avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu, teenustealane nõustamine.

  (2) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) kaudu.

  (3) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukogu töötaja vahenduseta.

  (4) Teatmeteoseid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab reeglina kasutada ainult kohapeal.

  (5) Koju laenutatakse raamatuid ja teisi teavikuid 21 kalendripäevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühemaid laenutusaegu. Soovi korral saab lugeja kojulaenutatud teavikute nimekirja ja tagastustähtaja väljatrüki.

  (6) Teavikud, mis on olemas mõnes Kambja valla raamatukogus, tellitakse sealt lugeja soovil teistesse Kambja valla raamatukogudesse tasuta kuni 14 päeva jooksul.

  (7) E-posti aadressi omanikele saadab laenutusprogramm automaatselt enne laenutustähtaja lõppu teate tähtaja saabumise ning tähtaja möödumisel võlgnevuse kohta.

  (8) Lugeja saab raamatukogu lugejaportaalis URRAM aadressil www.lugeja.ee teavikuid reserveerida. Reserveering kehtib kolm tööpäeva. Enimnõutavate teavikute laenutamiseks saab registreeruda järjekorda, mille jõudmisest soovijani teatatakse telefoni või e-posti teel.

  (9) Teavikute tagastustähtaega saab pikendada, kui neile ei ole tekkinud järjekorda. Tähtaega saab pikendada kuni viis korda lugejaportaalis URRAM, raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel. Laenuaja ületanud ja järjekorras olevate teavikute tagastustähtaegu pikendada ei saa.

  (10) Rahvaraamatukogu seaduse alusel võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja registrijärgne elukoht asub väljaspool Tartu maakonda või see on vajalik teaviku väärtuse tõttu. Tagatisraha võtmise ja tagasimaksmise korra kehtestab Kambja Vallavalitsus.

  (11) Teavet raamatukogu kasutusvõimaluste ja teavikute kohta saab raamatukogu veebilehelt, sotsiaalmeediast, töötajailt kohapeal ning telefoni teel.

  (12) Kasutajate infopäringutele vastatakse kohapeal, telefoni või e-posti teel kuni kolme tööpäeva jooksul.

  (13) Raamatukogu korraldab lugejakoolitusi, andmebaaside tutvustusi, raamatukogutunde, kirjandusülevaateid, digikirjaoskuse koolitusi jne.

  (14) Lugejatele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteenindust. Raamatute vahetus toimub kord kuus koostöös Kambja vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga.

§ 5.   Avaliku internetipunkti kasutamine

  (1) AIP-i võivad kasutada kõik soovijad. AIP-i külastamise eelduseks on elementaarne arvutikasutusoskus.

  (2) AIP-i teenuste kasutamisel esitab külastaja isikut tõendava dokumendi ning tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga.

  (3) AIP-i teenust võib kasutada järjest kuni kolm tundi, kasutusjärjekorra tekkel kuni 30 min.

  (4) Teabe printimiseks on vajalik raamatukogu töötaja eelnev nõusolek.

  (5) Interneti kasutamisel kohustub külastaja käituma häid tavasid järgides. Raamatukogu ei vastuta külastajate poolt internetis sooritatud toimingute tagajärgede eest, vastutus lasub arvuti kasutajal.

  (6) Külastaja kasutab AIP-i vara heaperemehelikult. Tekitatud kahju tuleb raamatukogule hüvitada.

  (7) AIP-i arvutis võib andmeid salvestada ainult raamatukogu töötaja poolt määratud kataloogi. Pärast töö lõppu ei tohi külastaja arvutit välja lülitada, küll aga peab väljuma kõikidest kasutatud keskkondadest. Tõrgetest arvuti kasutamisel tuleb koheselt teatada raamatukogu töötajale.

  (8) AIP-i arvutis on keelatud tegevused:
  1) isikliku andmekandja kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata;
  2) programmide omavoliline installeerimine;
  3) arvutimängude mängimine;
  4) ebasündsate materjalide kasutamine, tasuliste internetilehekülgede, pornolehekülgede jmt külastamine;
  5) arvuti taaskäivitamine ja väljalülitamine.

§ 6.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud isiklike esemete eest.

  (2) Külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi.

  (3) Külastajal on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda.

  (4) Raamatukokku ei ole lubatud siseneda haigusnähtudega, joobes, narkouimas, silmnähtavalt määrdunud ja lehkavate riietega isikutel, kui on alust arvata, et nad häirivad teisi raamatukogu külastajaid või rikuvad raamatukogu vara.

  (5) Sisekorra rikkumisel on raamatukogu töötajal õigus sekkuda, keelduda korda rikkuva külastaja teenindamisest, nõuda tema lahkumist ja vajadusel kutsuda politsei.

§ 7.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja vastutab tema nimel laenutatud raamatute, perioodika ning muude tema kasutusse antud tehniliste vahendite ja inventari eest. Tekitatud kahju tuleb raamatukogule hüvitada.

  (2) Oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest teavitab lugeja raamatukogutöötajat või muudab andmeid iseteeninduses ühe kuu jooksul.

  (3) Tähtajaks tagastamata raamatute eest on raamatukogul õigus arvestada viivist iga hilinenud päeva eest. Viivise suuruse kinnitab Kambja Vallavalitsus.

  (4) Raamatu rikkumise või tagastamata jätmise korral peab lugeja selle asendama või tasuma raamatu hinna seadusega sätestatud korras. Hüvitise suurus määratakse juhtumipõhiselt raamatukogutöötaja poolt.

  (5) Alaealise tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.

  (6) Kui lugeja ei reageeri raamatukoguhoidja hoiatustele, on Kambja Vallavalitsusel õigus teha talle ettekirjutus koos sundtäitmise algatamise hoiatusega. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on Kambja Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 04.12.2007 määrus nr 22 „Ülenurme valla raamatukogude kasutamise eeskiri", Ülenurme Vallavolikogu 16.12.2008 määrus nr 24 „Ülenurme valla avalike internetipunktide kasutamise eeskiri“, Kambja Vallavolikogu 24.04.2008 määrus nr 67 „Kambja raamatukogu kasutamise eeskiri“ ja Kambja Vallavolikogu 24.04.2008 määrus nr 66 „Kuuste raamatukogu kasutamise eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json