HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 8

Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus

Vastu võetud 27.05.2021 nr 157

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 1 ning Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimi on Jõgeva Täiskasvanute Keskkool (edaspidi kool) ja lühendatud nimetus JTKK.

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Jõgeva linnas.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm

  Kool on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav munitsipaalõppeasutus, kus tegutsevad ühe asutusena põhikooli III kooliaste (7.–9. klass) ja gümnaasium (edaspidi ühiselt kool).

§ 4.   Kooli sümboolika

  Koolil on oma pitsat ja sümboolika.

§ 5.   Õppekeel ja õppevorm

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Koolis toimub mittestatsionaarne õpe. Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel.

  (3) Koolis on võimalik õppida üksikuid õppeaineid, vajadusel kasutatakse osalist e-õpet ning kool võimaldab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise eksternina.

§ 6.   Hariduse liik ja tase

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus ja gümnaasiumiharidus.

§ 7.   Õppe- ja kasvatustöö korralduse alused

  (1) Õppe ja kasvatustöö korralduse aluseks on kooli õppekava, mis koosneb kahest osast:
  1) põhikooli õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel;
  2) gümnaasiumi õppekava, mis on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava alusel.

  (2) Õppekava koostamisel arvestatakse kooli arengukava, võimalike ressursside, piirkonna vajaduste, koolitöötajate ja õpilaste soovidega.

  (3) Üldjuhul õpivad haridusliku erivajadusega õpilased tavaklassis. Vajadusel tagab kool õpilasele vajalikud tugiteenused.

  (4) Kooli õppetegevuste ning õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse päevakavaga, mille kehtestab direktor.

  (5) Kooli kodukorra kinnitab direktor, andes selle eelnevalt arvamuse andmiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (6) Hindamine, järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas. Hindamisest teavitamine sätestatakse kooli kodukorras.

§ 8.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks (edaspidi huvitegevus) ning kooli osutatavateks teenusteks.

  (2) Huvitegevuse kulude katmine toimub üldjuhul huvitegevuses osalejate rahastamisel vastavalt vallavalitsuse kehtestatud teenuse hinnale. Vastavalt kooli eelarve võimalustele võib kool toetada õpilaste huvitegevust.

  (3) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (4) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  2) kooli kasutuses oleva vara kasutusse andmine;
  3) pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine;
  4) vabahariduslike koolituste korraldamine täiskasvanutele.

  (5) Teenuse osutamise eest võtab kool tasu. Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

  (6) Koolis korraldatud nõustamisteenus on õpilastele ja koolitöötajatele tasuta.

§ 9.   Raamatukogu

  (1) Koolil puudub eraldi üksusena kooliraamatukogu. Kool haldab õppekirjanduse kogu, metoodilisi juhendeid, sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja teisi igapäevaseks õppetööks vajalikke teavikuid.

  (2) Raamatukogu põhikogu osas täidab kooliraamatukogu ülesannet rahvaraamatukogu.

§ 10.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) saada tasuta haridust õppekava ulatuses;
  2) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi või tugiteenust õpetajalt või tugispetsialistilt tema üldtööaja piires;
  4) osaleda koolis õpilasesinduse valimistel, moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlustega;
  5) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras;
  6) saada koolist teavet koolikorralduse, karjääriplaneerimise, temale kohalduva õppekava ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  7) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, hoolekogu, vallavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma üldkehtivaid moraali- ja käitumisnorme ning lähtuma oma käitumises tervislikest eluviisidest;
  2) täitma õpiülesandeid ja osalema õppetöös vastavalt õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  3) täitma koolikohustust ja teavitama puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  4) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  5) hoidma kooli head mainet, käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  6) täitma kooli kodukorda;
  7) osalema arenguvestlustel ja kasutama talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;
  8) kasutama ja hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara ning hüvitama varalise kahju, mille ta on koolile tekitanud;
  9) täitma muid seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi ja kandma vastutust rikkumiste eest.

§ 11.   Õpilasesindus

  (1) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (2) Esimese õpilasesinduse valimise korraldab kooli direktor. Kõik õpilased võivad osaleda valimistel ja kandideerida õpilasesindusse. Õpilasesindusse valitakse õpilaskonna poolt üks õpilane põhikoolist ja kolm õpilast igast gümnaasiumiastme klassist.

  (3) Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Õpilasesinduse ülesanded, tegevuse ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord:
  1) õpilasesinduse põhimääruse töötavad välja õpilasesinduse liikmed koostöös direktori või direktori poolt volitatud isikuga;
  2) põhimääruse kavand avalikustatakse ühe kuu jooksul kooli veebilehel ning kooli infotahvlil. Kõigil õpilastel on võimalik avalikustamise jooksul kirjalikult esitada õpilasesinduse põhimääruse kavandi muutmise ettepanekuid;
  3) pärast avalikustamist arutab õpilasesindus laekunud ettepanekud läbi kahe nädala jooksul ning viib kavandisse sisse vajalikud muudatused;
  4) pärast muudatuste sisseviimist kiidetakse õpilasesinduse põhimääruse kavand heaks õpilaskonna lihthäälte enamusega. Hääletamine viiakse läbi avalikustamisel kindlaks määratud päeval klassides ning tulemused edastatakse klassi esindaja poolt õpilasesindusele. Pärast tulemuste selgumist ja põhimääruse kavandi heakskiitmist õpilaskonna poolt esitab õpilasesindus õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

§ 12.   Töötajate õigused

  Töötajatel on õigus:
  1) osaleda kooli arendustegevuses;
  2) osaleda töö- ja/või erialasel täiendkoolitusel vastavalt koolitusplaanile;
  3) saada teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  4) töötada nõuetele vastavates töötingimustes;
  5) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras;
  6) teha direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ning töökorralduse parandamiseks ettepanekuid.

§ 13.   Töötajate kohustused

  (1) Õppe- ja kasvatusala töötajad on kohustatud:
  1) looma tingimused õppimiseks ja õpetamiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös õpilastega, aitama õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed;
  2) arendama oma kutseoskusi ja olema kursis haridusuuendustega;
  3) vastutama turvalisuse eest õpilase koolis viibimise ajal;
  4) tagama kehtivate õppe- ja päevakavade järgimise ja täitmise ning vastutama oma töö kvaliteedi, õppevahendite ja muu kooli vara säilimise ning sihipärase kasutamise eest.

  (2) Muud töötajad tagavad kooli häireteta töö ja majandusliku teenindamise ning vara säilimise ja korrasoleku.

  (3) Kooli töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilastega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.

  (4) Kooli töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 14.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse, vallavalitsuse ja muude organitega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid ning on koolitöötajate jaoks tööandja esindaja.

  (4) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning kooli varade, seahulgas eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. Konkursi kuulutab välja ja konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

§ 15.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on kooli alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja isiku kujunemiseks paremate tingimuste loomine. Täpsemad hoolekogu ülesanded on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

  (2) Hoolekogu on 7-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) üks põhikooli õpetajate esindaja – valitakse õppenõukogus;
  2) üks gümnaasiumi õpetajate esindaja – valitakse õppenõukogus;
  3) üks vilistlaste esindaja – kuulutatakse avalik konkurss valla lehes ja kooli veebilehel, soovi avaldanud isikud kutsutakse kooli ühisele vestlusele ning lepitakse kokku esindusisikud;
  4) üks kooli toetava organisatsiooni esindaja – kuulutatakse avalik konkurss valla lehes ja kooli veebilehel, soovi avaldanud isikud kutsutakse kooli ühisele vestlusele ning lepitakse kokku esindusisik;
  5) kaks kooli õpilasesinduse esindajat;
  6) üks kooli pidaja esindaja – määrab vallavolikogu.

  (3) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Hoolekogu töökorra kehtestab hoolekogu.

§ 16.   Majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle kooli pidaja poolt või teiste isikute ja asutuste poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara kuulub Jõgeva valla omandusse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekava välistest tegevustest saadud tulu.

  (4) Huvitegevuse kulude katmine toimub huvitegevuses osalejate rahastamisel vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnale.

  (5) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (6) Kooli asjaajamisel juhindutakse avalikke ülesandeid täitvatele asutustele teabehalduse korraldamisel kehtestatud nõuetest ning vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ühtsetest teabehalduse põhimõtetest.

§ 17.   Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Jõgeva Vallavolikogu, saates selle eelnevalt arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

§ 18.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Linnavolikogu 14. aprilli 2011 määrus nr 5 „Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus“.

Peep Põdder
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json