SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 14

Pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.02.2019 nr 23
RT IV, 07.03.2019, 48
jõustumine 10.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.05.2021RT IV, 02.06.2021, 305.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kadrina valla (edaspidi valla) eelarvest makstavate pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda Kadrina vallas.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Perekond ehk pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

§ 3.   Taotlusele õigustatud isikud

  Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald, välja arvatud käesoleva korra § 7 sätestatud toetuse taotlemisel.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 4.   Esimesse klassi astuja toetus

  (1) Esimesse klassi astuja toetust on õigus saada igal valla elanike registrisse kantud lapsel, kes on vastu võetud ja õppima asunud esimesse klassi.

  (2) Esimesse klassi astuja toetus koosneb koolitarvete komplektist ja rahalisest toetusest.

  (3) Rahalise toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

  (4) Koolitarvete komplekti ja rahalise toetuse määramise ja jagamise korraldab Kadrina Vallavalitsus.
[RT IV, 02.06.2021, 3 - jõust. 05.06.2021]

§ 5.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetus on valla elanike registrisse kantud koolieelsetes lasteasutustes käivatele ja põhikoolis (1.–9. klass) õppivatele lastele ning Kadrina vallast pärit asenduskoduteenusel viibivatele lastele.

  (2) Jõulutoetus koosneb kingituspakist.

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressiks esmakandena on kantud
rahvastikuregistrisse Kadrina vald.

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapse sünni registreerimine ning lapsevanema poolt esitatud taotlus (lisa 1) vallavalitsusele.

  (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

  (4) Lapsendajale makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist ning varem ei ole lapsele sünnitoetust makstud.

  (5) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale lapse sündi.

  (6) Sünnitoetuse määra kinnitab Kadrina vallavolikogu.

§ 7.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Kadrina valla elanike registrisse kantud isiku surma korral.

  (2) Matusetoetust võib Kadrina Vallavalitsus kasutada valla korraldatud matuse kulude katmiseks.

  (3) Toetuse määramise aluseks on surma registreerimise kanne rahvastikuregistris ja matusekorraldaja poolt esitatud taotlus (lisa 2) Kadrina Vallavalitsusele.

  (4) Erandkorras makstakse:
  1) matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Kadrina vallas ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.
  2) matuse korraldajale selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus Kadrina vallas ja kelle eest taotleb toetust matuse korraldaja, kellel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht või kellel ei olnud võimalik saada toetust enda elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.
  3) Juhul, kui rahvastikuregistrikanne puudub nii lahkunul kui matuse korraldajal, hindab vallavalitsuse sotsiaalala töötaja (edaspidi sotsiaaltöötaja) taotleja abivajadust vältimatu abi korras või korraldab matused vallavalitsus.

  (5) Erandkorras maksab Kadrina Vallavalitsus inimesele matusetoetust ainult juhul, kui tal ei teki õigust saada matusetoetust ühegi kohaliku omavalitsuse põhikorrast lähtuvalt.

  (6) Matusetoetust ei maksta, kui isikule on makstud toetust teisest kohalikust omavalitsusest.

  (7) Matusetoetuse määra kinnitab Kadrina vallavolikogu.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja menetlemine 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Kadrina Vallavalitsusele allkirjastatud kirjaliku või elektroonse taotluse välja arvatud jõulutoetuse korral.

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõikes 3 nimetatud esimesse klassi astuja rahalist toetust saab lapsevanem, eestkostja või hooldaja taotleda ajavahemikul 20. juuni kuni 20. september.

  (3) Esimesse klassi astuja toetuse taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (4) Vajadusel võib taotleja esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente. Toetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema vallaga koostööd.
[RT IV, 02.06.2021, 3 - jõust. 05.06.2021]

4. peatükk Toetuse määramine ja maksmine 

§ 9.   Toetuse määramine

  (1) Vallaeelarvest makstava sünnitoetuse ja matusetoetuse määramise või määramisest keeldumise otsustab sotsiaalosakonna ametnik 10 tööpäeva jooksul, arvestades toetuse taotluse esitamisest.

  (2) Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramise kohta taotlejale kirjalikku vastust ei vormistata.

§ 10.   Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei esita täiendavaid dokumente.

§ 11.   Toetuse maksmine

  Toetus (v.a. jõulutoetus) makstakse välja sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR väljamakselehtede alusel, mis on võrdsustatud haldusaktiga. Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.
[RT IV, 02.06.2021, 3 - jõust. 05.06.2021]

5. peatükk Alusetult saadu tagastamine 

§ 12.   Rahalise toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määruse § 7 lõiked 4, 5 ja 6 rakendatakse alates 01. märtsist 2019.

Lisa 1 Sünnitoetuse taotlus

Lisa 2  Matusetoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json