KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 16

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 31.10.2019 nr 97
RT IV, 07.11.2019, 15
jõustumine 10.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2021RT IV, 02.06.2021, 605.06.2021

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Määruses sätestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Lüganuse vallas (edaspidi vald) eesmärgiga tagada avalik kord vallas toimuvatel avalikel üritustel. Ilutulestiku korraldamine valla haldusterritooriumil toimub lõhkematerjaliseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole korrakaitseseaduse § 58 lõike 2 tähenduses avalik koosolek.

  (2) Võimaliku kõrgendatud turvaohuga on avalik üritus,:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  4) mille toimumise koht või kohaga piirnev ala (nt veekogu) või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  5) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari või
  6) kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise luba on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldaja

  Avaliku ürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) on füüsiline või juriidiline isik või vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus, kes on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud korras.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele loa taotluse koos vajalike dokumentidega kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna vähemalt 10 päeva enne ürituse toimumist. Loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Ürituse luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitise siseruumides (s.h teatrietendused, kontserdid, kohtumised jms).

  (3) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) korraldaja nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) ürituse nimetus, vorm (võistlus, lõbustusüritus, laat jne) ja sisu lühikirjeldus;
  3) ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
  4) ürituse toimumise kuupäev või kuupäevad ning alguse ja lõpu kellaaeg;
  5) eeldatav osavõtjate arv;
  6) liikluse ja parkimise ümberkorraldamise vajadus koos liikluskorralduse ja parkimise skeemiga;
  7) liikluskorralduse eest vastutaja nimi ja tema sidevahendite andmed;
  8) teave kaubandustegevuse ja alkohoolsete jookide müügi kohta;
  9) teave ilutulestiku korraldamise kohta (sh kasutatava pürotehnilise toote kategooria);
  10) teave lõkke tegemise kohta;
  11) heli- ja valgustusseadmete kasutamise vajadus;
  12) info ajutise ehitise või muu inventari paigaldamise kohta;
  13) teave piletimüügi korraldamise kohta;
  14) turvalisuse ja avaliku korra eest vastutaja nimi ja tema sidevahendite andmed;
  15) meditsiinilise abi kohaloleku vajadus ürituse ajal;
  16) kõrgendatud turvaohuga avaliku ürituse korral turvalisust tagavad meetmed ja vahendid;
  17) kui üritus toimub kolmandatele isikutele kuuluvas hoones või territooriumil, siis vajadusel nende kirjalik või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud nõusolek.

  (4) Vallavalitsusel on õigus küsida avaliku ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik loa andmise otsustamiseks.

§ 5.   Loa andmine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastav teenistuja, kes kontrollib taotluse vastavust määruses esitatud nõuetele ning nõutud dokumentide olemasolu ja vajadusel küsib ürituse korraldajalt täiendavaid andmeid või dokumente. Kui avaliku ürituse korraldaja ei esita nõutud dokumente või esineb dokumentides puudusi, määrab vallavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui korraldaja ei ole tähtajaks puudusi kõrvaldanud, võib avaliku ürituse korraldamise loa taotluse jätta läbi vaatamata.

  (2) Vallavalitsus:
  1) annab 14 tööpäeva jooksul loa taotluse ja vallavalitsuse määratud täiendavate dokumentide vallavalitsusse saabumise päevast arvates avaliku ürituse korraldamiseks loa või
  2) jätab käesoleva määruse §-s 6 sätestatud juhtudel loa välja andmata põhjendades ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise luba antakse vallavalitsuse korraldusega, milles märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) ürituse korraldaja nimi, aadress ja sidevahendi andmed;
  3) ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
  4) ürituse toimumise kuupäevad ja kellaajad;
  5) ürituse pidamise tingimused.

§ 6.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest teatades sellest korraldajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest võib keelduda eelkõige juhul, kui:
  1) korraldaja on esitanud valeandmeid;
  2) taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ja puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  3) taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  4) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem nõustutud mõne teise avaliku ürituse korraldamisega;
  5) avalik üritus on teates märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  6) taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  7) avaliku ürituse korraldaja ei ole eelnevate samalaadsete ürituste korraldamisel järginud õigusaktidest tulenevaid kohustusi või kooskõlastajate tingimusi.

§ 7.   Avaliku ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Vallavalitsuse teenistuja, vaadates läbi loa taotluses toodud admeid, võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ja mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ja ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus korralduse alusel loa ürituse pidamiseks.

§ 8.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) viima ürituse läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning vallavalitsuse määratud tingimustele;
  2) tagama ürituse läbiviimisel Lüganuse valla heakorraeeskirjas sätestatud nõuete täitmise;
  3) tagama, et ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  4) tagama ürituse rahumeelse toimumise;
  5) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
  6) tagama ürituse toimumise ajal ja läbiviimise kohas vajadusel meditsiinilise teenindamise;
  7) täitma politsei, meditsiinitöötajate ja päästeametnike korraldusi;
  8) katkestama ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu ja/või tervist;
  9) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid, peale ürituse toimumist need ära viima;
  10) korraldama ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise vastavalt taotluses esitatud kirjeldusele ja skeemile;
  11) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  12) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu üritusele järelevalve teostamiseks.

§ 9.   [Kehtetu]
[RT IV, 02.06.2021, 6 - jõust. 05.06.2021]

§ 10.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib loa andmise korralduse tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 11.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json