EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 33

Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 17.05.2021 nr 161

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse nõuded ja kord kaubanduse korraldamiseks Alutaguse valla haldusterritooriumil avalikult kasutataval maa-alal ja avalikul üritusel.

  (2) Eraisiku omandis või valduses oleval maa-alal või maa-alal, mis ei ole avalikult kasutatav, korraldab kaubandust maa-ala omanik või valdaja, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) avalikult kasutatav maa-ala – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud ning kasutuses olev üldjuhul hooneteta maa (nt tee, tänav, väljak, park, puhke- või virgestusala vms); käesoleva määruse tähenduses ei kuulu kalmistu maa avalikult kasutatava maa-ala hulka;
  2) kaup – müügiks pakutav vallasasi või tasu eest osutatav teenus;
  3) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  4) kaubanduse korraldaja – tänava- või turukaubandust korraldav isik või asutus (s. h Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus), ametiasutuse hallatav asutus, avaliku ürituse korraldaja või maa-ala valdaja või omanik);
  5) tänava- ja turukaubandus – kauba või teenuse müük käest, käsikorvist, kandelaualt või muust kaupleja poolt kantavast või liigutatavast inventarist või kaupleja paigaldatud ajutiselt müügikohalt, müügiletilt või -kärult, autolt või selle haagiselt;
  6) müügikoht – ametiasutuse kirjalikult kooskõlastatud asukohas kauba või teenuse müügiks sobiv koht, kus kaupleja vahetult müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  7) kõrvalkulud – täiendavad kulud kaubanduse korraldajale, mis kaasnevad kaupleja tegevusega müügikohal. Kõrvalkuludeks on näiteks elektrienergiakulud, vee- ja kanalisatsioonikulud, jäätmeveokulud jms.

§ 3.   Müügipiirangud

  Tänava- ja turukaubanduses kehtivad müügipiirangud vastavalt eriseadustes sätestatule.

2. peatükk TÄNAVA- JA TURUKAUBANDUS 

§ 4.   Nõuded tänaval kauplemisel

  (1) Kauplemine tänavakaubanduse korras avalikult kasutataval maa-alal on lubatud vallavalitsuse nimetatud kohtades ametiasutuse väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Kaupleja võib müüa kaupa või osutada teenust ainult müügipiletil märgitud kauba või teenuse osas kindlaks määratud asukohas.

  (3) Tänavakaubanduseks avalikult kasutataval maa-alal ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

  (4) Müügikoht tänavakaubanduses peab olema kavandatava kauba või teenuse müügiks sobiv, ei tohi takistada liiklust ega piirata liiklejate nähtavust.

  (5) Kaupleja on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõppemisel ning vajadusel paigaldama heakorra tagamiseks vajalikul arvul prügiurne ja tagama nende õigeaegse tühjendamise.

  (6) Müügivälisel ajal tuleb kauplejal müügikoht tänavalt või muult avalikult kasutatavalt maa-alalt eemaldada.

§ 5.   Nõuded turul kauplemiseks

  (1) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud maa-alal valla omandis oleva müügikoha kaudu kindlal kauplemisajal tegutsev kaupleja.

  (2) Turukaubanduseks annab loa ja kehtestab vajadusel kõrvalkulude hinna vallavalitsus korraldusega.

  (3) Turukaubanduse korral rakendatakse § 4 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõudeid.

3. peatükk KAUBANDUS AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 6.   Nõuded kauplemisele avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kooskõlastatult avaliku ürituse korraldajaga. Kauplemine ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse korraldatud avalikul üritusel on lubatud ametiasutuse väljastatud müügipileti alusel avaliku ürituse toimumise ajal.

  (3) Eraõiguslikule isikule kuuluval või valduses oleval maa-alal kauplemine avaliku ürituse raames toimub kokkuleppel maa omaniku või valdajaga.

  (4) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja paigaldatud ajutises müügikohas. Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

  (5) Ürituse heakorra ja turvalisuse tagab ürituse korraldaja.

4. peatükk MÜÜGIPILET 

§ 7.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on dokument, mis väljastatakse kauplejale tema taotluse alusel koheselt, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul alates müügipileti eest tasumisest.

  (2) Müügipileti hinna ja vormi kehtestab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Müügipileti hind tasutakse ülekandega vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikule.

  (4) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number, müügikoha asukoht;
  4) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  5) kauplemisaeg;
  6) müügipileti kehtivusaeg;
  7) müügipileti hind.

§ 8.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet väljastatakse esitatud taotluse ja müügipileti hinna tasumise dokumendi alusel. Müügipilet ei ole võõrandatav ega edasiantav.

  (2) Vallavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti vallavalitsuse kantselei.

  (3) Hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti asutuse poolt määratud isik.

  (4) Müügipileti elektroonilise kätte toimetamise korral saadetakse müügipilet taotleja poolt esitatud elektronposti aadressile.

  (5) Kauplejal on kohustus müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja esitama selle järelevalvet teostavale isikule nõudmisel.

§ 9.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) tänavakaubanduses ja avalikul üritusel seadusega keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid;
  4) kui kaupleja ei ole müügipileti eest tasunud;
  5) tänavakaubanduseks määratud aladel on müügikohad täitunud.

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet tänava- ja turukaubandusele ning kaubandusele avalikul üritusel käesoleva määrusega kehtestatud nõuete täitmise üle teostab Alutaguse Vallavalitsus. Riiklikku järelevalvet seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teevad vastavas seaduses või õigusaktis määratud asutused või ametiisikud.

  (2) Õigusaktidega sätestatud nõuete rikkumise eest karistatakse vastava valdkonna eriseadusega ettenähtud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud müügipiletid kehtivad neis määratud tingimustel tähtaja lõpuni.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json