Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 1

Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 25.05.2023 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus“ § 16 lõiget 11 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„(11) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema puudumisel komisjoni ase-esimees volikogu esimehe kirjalikul nõudel, enda algatusel või ¼ komisjoni liikmete kirjalikul nõudel. Kutse koosoleku toimumise aja ja kohaga ning koosoleku päevakord koos materjalidega edastatakse komisjoni liikmetele läbi komisjoni elektronposti-nimekirja vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist, kui ei ole ühehäälselt määratud lühemat tähtaega. Koosoleku mittetoimumisest teatatakse komisjoni liikmetele elektronposti või telefoni teel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas juhataja. Komisjon võtab vastu otsuseid konsensuslikult või poolthäälte enamusega“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json