SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 5

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 25.05.2023 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Kose vallas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks Kose valla eelarve ja riigieelarve vahenditest makstavate rahaliste hüvitiste (edaspidi toetus) ning mitterahaliste hüvitiste (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine ja mõistete kasutamine

  (1) Määrust kohaldatakse koos sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega ning vajadusel teiste sotsiaalkaitse korraldust ja sotsiaalkaitse tagamist reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Teenuseid ja toetusi saama õigustatud isiku õiguste, kohustuste ja vastutuse osas rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse 2. peatüki sätteid ning hüvitise saamise õiguse käsutamist, õiguse peatumist või lõppemist määrusega eraldi ei reguleerita.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatud tähenduses.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise pädevus

  (1) Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning nende alusel antud riiklike õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud ning käesoleva määrusega nimetatud Kose Vallavalitsuse ülesandeid täidab üldjuhul Kose Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (2) Ametiasutusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametnikud, kes tegutsevad haldusmenetluses ametiasutuse nimel (edaspidi pädev ametnik).

  (3) Määruses sätestamata juhtudel otsustab sotsiaalkaitse korralduse või tagamise Kose Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Kose Vallavolikogu (edaspidi volikogu) täidab neid sotsiaalkaitse korralduse või tagamisega seotud ülesandeid, mis kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt on volikogu ainupädevuses.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelisele abile õigustatud isik

  (1) Teenuseid ja toetusi on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Kose vallas, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi antakse kõikidele teenust ja abi vajavatele isikutele.

§ 5.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Teenuse või toetuse saamiseks esitab isik ametiasutusele taotluse, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

  (2) Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võivad taotluse esitada tema eest teised isikud.

  (3) Juhul, kui isik soovib teenuse osalist või täielikku finantseerimist Kose valla eelarvest või taotleb sotsiaaltoetust, on ametiasutusel õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid teenuse ja toetuse vajalikkuse hindamiseks.

  (4) Ametiasutusel on õigus kontrollida sotsiaalhoolekandelise abi andmise aluseks olevaid asjaolusid ning teha selleks päringuid infosüsteemidesse, mille kasutamiseks on antud õigus kohaliku omavalitsuse üksusele, sh sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).

§ 6.   Abivajaduse hindamine

  (1) Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

  (2) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või leibkonna netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude tasumist väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorralduslikku põhimõtet. Juhtumiplaan koostatakse STAR infosüsteemis. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist ning perioodilised vahehindamised toimuvad vähemalt kord aastas.

  (4) Abivajaduse hindamiseks võib ametiasutus kaasata asjaomase spetsialisti.

§ 7.   Sotsiaalhoolekandelise abi määramine

  (1) Vallavalitsus või pädev ametnik teeb otsuse teenuse või toetuse määramise või määramata jätmise kohta kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

  (2) Pädeval ametnikul on õigus otsustada sotsiaaltoetuse maksmine volikogu kehtestatud toetuse määrade ulatuses.

  (3) Vallavalitsusel on õigusteha põhjendatud juhtudel toetuse ja/või teenuse taotleja kasuks erandeid määrusega kehtestatud toetuse ja teenuse taotlemise tingimustes.

  (4) Teenusele suunamise või toetuse maksmise vormistab pädev ametnik STAR-is.

  (5) Taotlejat teavitatakse otsusest viie tööpäeva jooksul kirjalikult või muul kokkulepitud viisil. Teenuse ja toetuse määramisest keeldumise korral esitatakse põhjendused, mis tulenevad käesolevast määrusest ja/või abivajaduse hindamise tulemustest.

§ 8.   Teenuse korraldamine

  (1) Teenusele suunamise otsuses määratakse teenuse saamise maht, vajadusel periood ning toimingud, mida teenus sisaldab.

  (2) Vastavalt abivajaduse hindamisele võib koduteenust, tugiisikuteenust ja nõustamisteenuseid osutada integreeritult, kombineerides omavahel erinevate teenuste komponente, mis fikseeritakse teenusele suunamise otsuses.

  (3) Teenusele suunamise otsuse alusel sõlmitakse teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel vajadusel haldusleping.

  (4) Ametiasutus korraldab teenuse osutamise koostöös ametiasutuse hallatava asutusega, eraõigusliku juriidilise või füüsilise isikuga või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusega või riigiasutusega, määrates teenuse tegevused, mahu ja rahastamise.

  (5) Teenuse osutamise eest võib võtta tasu. Ametiasutuse hallatava asutuse poolt osutatava teenuse tasu piirmäära kehtestab vallavalitsus.

  (6) Isikult võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Teenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

§ 9.   Teenuste loetelu

  Kose valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus lapsele;
  4) tugiisikuteenus tööealisele inimesele;
  5) täisealise isiku hooldus;
  6) isikliku abistaja teenus;
  7) varjupaigateenus;
  8) turvakoduteenus;
  9) sotsiaaltransporditeenus;
  10) eluruumi tagamine;
  11) võlanõustamisteenus;
  12) lapsehoiuteenus,
  13) asendushooldusteenus;
  14) järelhooldusteenus;
  15) muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 10.   Koduteenus

  (1) Teenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (3) Teenuse sisu ja toimingud määratakse vastavalt iga teenuse taotleja vajadustele ning fikseeritakse hooldusplaanis.

  (4) Teenust osutab Kose Päevakeskus.

  (5) Teenuse osutaja sõlmib lähtuvalt teenusele suunamise haldusaktist ja hooldusplaanist teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu.

  (6) Teenus on teenuse saajale tasuline.

§ 11.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi üldhooldusteenuse) eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

  (3) Teenuse osutamisel ööpäevaringselt tagab teenuseosutaja teenuse saajale lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimingutele ka majutamise ja toitlustamise.

  (4) Ööpäevaringset üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega.

  (5) Teenuse saaja tasub ööpäevaringsel üldhooldusteenusel teenuskoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.

  (6) Kui teenuse saaja sissetulek on madalam kui Statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurus, katab ametiasutus teenusega seotud kulud vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22¹ lõikes 5 toodule.

  (7) Kose valla eelarvest tasutakse ööpäevaringset hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate järgmisi kulusid:
  1) tööjõukulud;
  2) tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
  3) tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
  4) koolituse ja supervisiooni kulud.

  (8) Vallavalitsus kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud kulude tasumise piirmäärad.

  (9) Üle piirmäära olevad kulud tasub isik ise või tema pereliikmed. Kui isik ise või tema pereliikmed ei suuda tasuda üle piirmäära olevaid kulusid, hindab pädev ametnik isiku ja tema ülalpidajate maksevõimet ja teeb otsuse teenuse eest tasumiseks valla eelarvelistest vahenditest.

§ 12.   Tugiisikuteenus lapsele

  (1) Teenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

  (2) Teenus on teenuse saajale tasuta.

§ 13.   Tugiisikuteenus tööealisele inimesele

  (1) Teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule teenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (3) Teenus on teenuse saajale tasuta.

§ 14.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

  (3) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

  (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks ning seejärel otsustatakse uuesti hoolduse jätkamise vajaduse või lõpetamise üle.

  (5) Hooldajal on õigustaotleda hooldajatoetust vastavalt käesoleva määruse § 31.

§ 15.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Teenuse eesmärk on puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja osalemise suurendamine erinevates eluvaldkondades.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi, nagu abistamine liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Vajadusel abistatakse teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

  (4) Teenus on teenuse saajale tasuta.

§ 16.   Varjupaigateenus

  (1) Teenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ametiasutus võib sõlmida teenuse osutamise lepingu teise kohaliku omavalitsusüksuse ametiasutusega või teenuse osutajaga ning tasuda osutatud teenuse eest esitatud arve alusel.

  (3) Teenus on teenuse saajale tasuta.

§ 17.   Turvakoduteenus

  (1) Teenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (2) Teenus tagatakse:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (3) Teenus tagatakse üldjuhul perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

  (4) Teenust osutatakse isikule koostöös teenuse osutaja ja ametiasutusega, lähtudes kiireloomulise abi osutamise vajadusest.

  (5) Teenuse osutamisel lapsele, kes viibib turvakodus ilma vanemata ja keda ei ole turvakodusse suunatud pädeva ametniku otsusel, on ametiasutus kohustatud viie tööpäeva jooksul lapse turvakodusse saabumisest arvates hindama lapse heaolu ja planeerima edasised tegevused, mis on vajalikud lapse edasise heaolu tagamiseks.

  (6) Teenus on teenuse saajale tasuta.

§ 18.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Teenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, sh erivajadusega lapsed, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Teenuse esmakordsel taotlemisel esitab isik põhjendused, mis takistavad ühistranspordi kasutamist ning võimalusel transpordi lähte- ja sihtkoha.

  (3) Teenus on teenuse saajale (v.a vähekindlustatud isikud) tasuline.

§ 19.   Eluruumi tagamine

  (1) Teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitud raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

  (2) Teenus sisaldab puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi (puudega isiku koduse keskkonna) kohandamise korraldamist nii, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas ning selles keskkonnas iseseisvalt toime tulla.

  (3) Sotsiaaleluruumi taotleja esitab ametiasutusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, e-posti aadress);
  2) andmed eluruumi vajavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjendus;
  4) andmed sissetulekute kohta.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) dokumendid taotleja ja tema perekonna vara kohta (kinnisvara, hoiused jne);
  2) muud teenuse taotlemise põhjendatust tõendavad dokumendid (nt kohtumäärus eluruumist väljatõstmise kohta, tõend taotleja tervisliku seisundi kohta, puuet tõendav dokument, kinnipidamisasutusest vabanemist tõendava dokument jms).

  (5) Pädev ametnik kontrollib vajadusel taotluses esitatud asjaolusid ja edastab vallavalitsusele sotsiaaleluruumi andmise küsimuses omapoolse motiveeritud ettepaneku.

  (6) Sotsiaaleluruumi üürile andmisel sõlmitakse isikuga üürileping, milles määratakse kindlaks eluruumi kasutamise tingimused, leping sõlmitakse üldjuhul kuni kolmeks aastaks. Vajadusel on võimalik üürilepingut pikendada kuni kolme aasta kaupa, kui teenuse vajadus on jätkuv.

  (7) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse teatavaks tegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigustunnistada vastav haldusakt kehtetuks.

  (8) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, mille kohaselt sotsiaaleluruumi üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

  (9) Sotsiaalpinna üürile andmisel võib ühte tuppa vajadusel paigutada mitu üürnikku. Sotsiaalpinna üürimisel on üürnikul õigus kasutada korteri ühiskasutuses koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaalpinna üürnikega. Sotsiaalpinna eluruumi kulud jaotatakse üürnike vahel proportsionaalselt.

  (10) Sotsiaaleluruumi esmasel üürile andmisel ja üürilepingu lõpetamisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, milles kajastatakse muuhulgas eluruumi seisukord ja üleantava vallavara koosseis.

§ 20.   Võlanõustamisteenus

  (1) Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

  (4) Teenus on teenuse saajale tasuta.

§ 21.   Lapsehoiuteenus

  (1) Teenuse eesmärk on toetada raske või sügava puudega last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist vähendades lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Teenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest ja lapsele osutatavate teiste teenuste mahust.

  (3) Teenuse eest võib kehtestada last kasvatavale isikule osaosalustasu.

§ 22.   Asendushooldusteenus

  (1) Teenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Teenuse osutaja on hoolduspere, perekodu või asenduskodu. Teenust vahetult osutav isik on hoolduspere vanem, perevanem või kasvataja.

  (3) Teenuse korraldamisel teeb ametiasutus sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 4 märgitud toimingud ja otsused.

  (4) Teenusele suunamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, mille alusel sõlmitakse haldusleping hoolduspere, perekodu või asenduskoduteenuse osutajaga.

  (5) Teenuse eest tasutakse:
  1) Kose valla eelarvest;
  2) asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

§ 23.   Järelhooldusteenus

  (1) Teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eeskostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (2) Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel ametiasutus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

  (3) Teenusele suunamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega , mille alusel sõlmitakse haldusleping.

  (4) Teenuse eest tasutakse:
  1) Kose valla eelarvest;
  2) järelhooldusel oleva lapse sissetulekutest.

§ 24.   Muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad isiku tegelikust vajadusest (nõustamiseteenused, tugigrupid).

  (2) Teenusele suunatakse Pädeva ametniku ettepanekul ja/või isiku taotluse alusel.

  (3) Integreeritud hoolekandeteenus – inimese vajadustele vastavalt koduteenuse, tugiisikuteenuse ja/või nõustamisteenuse komponentide kombineerimine. Nõustamisteenuse eesmärk on tööealise abivajava inimese ja tema lähedaste abistamine ja juhendamine nende probleemidest lähtuvate lahenduste leidmisel ja rakendamisel. Integreeritud teenuse sisu määratakse vastavalt iga teenuse taotleja vajadustele ning fikseeritakse tegevuskavas. Integreeritud teenuse korraldamine taotlemine, hindamine ja määramine teostatakse käesoleva määruse peatükk 1, üldsätted alusel.

3. peatükk TOETUSED 

1. jagu Peretoetused 

§ 25.   Peretoetuste liigid

  (1) Peretoetusi makstakse Kose vallas elavale isikule/perekonnale toimetuleku soodustamiseks, kui tal on täidetud toetuse taotlemiseks määruses seatud eeltingimused.

  (2) Peretoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
  3) lasteaia toidutoetus suurele perele;
  4) matusetoetus;
  5) eakate tähtpäeva toetus;
  6) hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale;
  7) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale;
  8) vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse toetus;
  9) lapsehoiuteenuse toetus.
  10) koduse lapse toetus

§ 26.   Sünnitoetus

  (1) Toetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose valla elanik.

  (2) Erandkorras on õigustoetust taotleda isikutel, kes on ostnud Kose valda kinnisvara aasta jooksul enne lapse sündi ja kellel seetõttu puudus võimalus täita määruses kehtestatud nõudeid, tingimusel, #CP1252# et mõlema vanema elukoht on registreeritud Kose valda lapse sünni registreerimise hetkeks.

  (3) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

  (4) Mitmikute sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

  (5) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada ametiasutusele taotlus. Sünnitoetust saab taotleda nelja kuu jooksul peale lapse sünni registreerimist.

§ 27.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse 1. klassi õppima asunud lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.

  (2) Erandkorras on õigustoetust taotleda isikutel, kes on ostnud Kose valda kinnisvara aasta jooksul enne lapse 1. klassi õppima asumist ja kellel seetõttu puudus võimalus täita määruses kehtestatud nõudeid, tingimusel, et mõlema vanema elukoht on registreeritud Kose valda enne lapse 1. klassi õppima asumist.

  (3) Taotluse toetuse saamiseks saab esitada lapse koolimineku aastal ajavahemikus 1. august kuni 30. oktoober.

  (4) Toetus makstakse välja tingimusel, et lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi Kose valla ees.

§ 28.   Lasteaia toidutoetus suurele perele

  (1) Perekond, kus kasvab 3 või enam last on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

  (2) Toetust saab taotleda kuni kolmanda lapse 24-aastaseks saamiseni tingimusel, et täisealiseks saanud laps õpib täiskoormusega tasemeõppes.

  (3) Toetus määratakse korraga üheks aastaks alates septembrist või taotluse esitamise kuust jooksva õppeaasta lõpuni (31. augustini), kui taotleja on esitanud taotluse hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks. Pärast 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

§ 29.   Matusetoetus

  (1) Toetust makstakse Kose valla elaniku surma korral matuse korraldajale.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse ametiasutusele taotlus.

  (3) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse isiku surmakuupäeval kehtivast toetuse määrast.

  (4) Toetust ei maksta, kui isiku tuhastamise või matuse korraldamisega seotud kulud kattis Kose vald.

§ 30.   Eakate tähtpäeva toetus

  (1) Toetust makstakse ühekordse toetusena alates 80-ndast sünnipäevast igal 5-ga või 0-ga lõppeval sünnipäeval.

  (2) 80-ndal sünnipäeval kantakse toetus isiku pangakontole või makstakse välja valla kassast sularahas.

  (3) Alates 85-ndast eluaastast viiakse toetus juubilarile koju tema rahvastikuregistri järgsel aadressil.

§ 31.   Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

  (1) Toetust makstakse käesoleva määruse § 14 alusel hooldajaks määratud isikule

  (2) Toetuse taotleja ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Kose valla elanik.

  (3) Toetus makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust, toetus kantakse toetuse saaja pangakontole kuu viimasel tööpäeval jooksva kuu eest.

  (4) Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigustoetust taotleda iga hooldatava hooldamise eest.

  (5) Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu.

  (6) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele eelneva kalendrikuu viimase päevaga.

§ 32.   Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  (1) Toetust makstakse 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada lapse hooldamise tõttu.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, ühekordse taotluse ametiasutusele.

  (3) Toetus määratakse tähtajaliselt maksimaalselt 12 kuuks (1 aastaks).

  (4) Toetust ei määrata taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist, vanemahüvitist või lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Toetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust, toetus kantakse hooldajatoetuse saaja pangakontole kuu viimasel tööpäeval.

  (6) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele eelneva kalendrikuu viimase päevaga.

§ 33.   Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse toetus

  (1) Toetus on ette nähtud rahvastikuregistri andmete järgi Kose valla vanemliku hoolitsuseta lapse ühekordsete kulutuste katmiseks.

  (2) Toetuse saamiseks võivad taotluse esitada lapse hooldaja, eestkostja, asenduskodu töötaja või valla sotsiaalosakonna ametnik.

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulutusi tõendavad dokumendid või põhjendada kirjalikult tehtavate kulutuste vajalikkust ja rahalist suurust.

  (4) Toetus makstakse välja lapsele endale, tema hooldajale, eestkostjale või asenduskoduteenuse osutajale.

§ 34.   Lapsehoiuteenuse toetus

  (1) Toetust on õigustaotleda vähemalt 1,5-aastase lapse vanemal:
  1) kelle laps on Kose valla lasteaia järjekorras ja ei saa lasteaiakohta soovitud ajaks. Õigustaotleda toetust lõpeb lapse kandmisel lasteaia või kooli nimekirja;
  2) kelle laps vajab arsti või muu pädeva isiku otsuse kohaselt erivajadusest tulenevalt õpi- ja kasvukeskkonda, mida vastavalt esitatud dokumentidele ei ole Kose valla lasteaias võimalik tagada.

  (2) Toetuse taotlemisel märgitakse taotlusesse taotleja nimi, kontaktandmed, teenusel viibinud lapse andmed, teenuse osutaja andmed ning teenuse kasutamise periood. Teenuse osutajaks võib olla juriidiline isik, kes omab lapsehoiuteenuse osutaja tegevusluba.

  (3) Toetus on kulupõhine ja makstakse välja vastavaid kulutusi tõendavate dokumentide alusel.

  (4) Toetust on võimalik taotleda summa osas, mis ületab Kose valla lasteaedadele kehtestatud kohatasu summat, kuid mitte enam kui volikogu poolt kehtestatud piirmäär.

§ 341.   Koduse lapse toetus

  (1) )Koduse lapse toetuse eesmärk on toetada 1,5-3 aastase lapse vanemat lapse kasvatamisel perioodil, kui ametiasutus ei ole võimaldanud lapsele lasteaiakohta Kose valla lasteaias.

  (2) Õigus saada koduse lapse toetust tekib lapse 1,5-aastaseks saamisele järgnevast kalendrikuust ning lõpeb:
  1) valla poolt lapsele lasteaia koha andmisel;
  2) juhul, kui ametiasutus pakub lapsele Kose valla lasteaias kohta, millest seaduslik esindaja keeldub;
  3) lapse kolme aastaseks saamisel;
  4) lapse või tema seadusliku esindaja elukoha registreerimisel teise kohaliku omavalitsuse territooriumile;
  5) lapse eest makstakse perele lapsehoiuteenuse toetust.

  (3) Õppeaasta jooksul 3-aastaseks saava lapse eest makstakse toetust kuni sama õppeaasta 30. juunini. Toetust ei maksta juulikuus.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitatakse ametiasutusele igakuiselt taotlus, kuhu märgitakse taotleja andmed, teise lapsevanema andmed, lapse andmed, kelle eest toetust taotletakse.

  (5) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb pädev ametnik.

2. jagu Sotsiaaltoetused 

§ 35.   Sotsiaaltoetuste liigid

  (1) Sotsiaaltoetusi makstakse Kose vallas elavale vähekindlustatud isikule või perekonnale tema toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks, kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega.

  (2) Sotsiaaltoetused on:
  1) erakorraline sotsiaalabi toetus;
  2) lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus;
  3) üldhariduskooli toidurahatoetus;
  4) kutseõppeasutuses õppiva õpilase toetus;
  5) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus;
  6) lastelaagri toetus;
  7) laste prillitoetus;
  8) tervisetoetus;
  9) eluasemekulude toetus.

§ 36.   Erakorraline sotsiaalabi toetus

  (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse olukorda.

  (2) Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada kulutusi tõendavad dokumendid või kirjeldada, milliste kulutuste katmiseks toetust taotletakse.

  (3) Makstava toetuse suurus sõltub isiku või pere abivajadusest.

  (4) Toetust summas kuni 300 eurot määratakse pädeva ametniku otsusega.

  (5) Toetus, mille summa ületab 300 eurot, määratakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 37.   Lasteaia toiduraha ja kohamaksutoetus

  (1) Toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha ja kohamaksu tasumisest 100% ulatuses.

  (2) Taotlus toiduraha ja kohamaksu tasumisest vabastuse saamiseks esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini.

  (3) Pärast 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa vabastust taotleda jooksva kuu eest.

§ 38.   Üldhariduskooli toiduraha toetus

  (1) Toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha tasumisest 100% ulatuses.

  (2) Taotlus toiduraha tasumisest vabastuse saamiseks esitatakse üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

  (3) Pärast 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

§ 39.   Kutseõppeasutuses õppiva õpilase toetus

  (1) Kutseõppeasutuse õpilane saab taotleda toetust õppimisega seotud kulutuste katmiseks, nagu õpilaskodu majutuse eest tasumine, sõidutoetus, toidutoetus vms.

  (2) Õpilaskodu majutuse- ja/või toidutoetus on perioodiline, taotlus toetuse saamiseks esitatakse üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

  (3) Pärast 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

  (4) Majutuse- või toidutoetuse määramisel väljastab ametiasutus kutseõppeasutusele garantiikirja õpilaskodu majutuse või toitlustuse arve tasumise kohustuse ülevõtmise kohta.

  (5) Kutseõppeasutuse õpilase sõidutoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega.

§ 40.   Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus

  (1) Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, hooldaja, eestkostja, pedagoog või sotsiaalosakonna ametnik.

  (3) Kui toetust taotleb lapsevanem, hooldaja või eestkostja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta.

§ 41.   Lastelaagri toetus

  (1) Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada laagri arve või laagri korraldaja teatis, kus on märgitud laagri nimi, laagri toimumise aeg ja maksumus ning laagris osaleva lapse nimi.

  (2) Toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 50% laagri maksumusest, kolme ja enama lapsega peredele kuni 75%, kuid mitte rohkem kui volikogu kehtestatud määras.

  (3) Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt, kuid mitte varasemate kui taotluse esitamise kuupäevale eelnenud nelja kuu kulutuste kompenseerimiseks.

§ 42.   Laste prillitoetus

  (1) Toetust saab taotleda kuni 19-aastase lastetoetust saava lapse prillide või läätsede maksumuse hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada kuludokumendid, kus on märgitud lapse nimi, kellele on prillid või läätsed ostetud.

  (3) Toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 100% prillide või läätsede maksumusest, kuid mitte rohkem kui volikogu kehtestatud määras.

  (4) Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt, kuid mitte varasemate kui taotluse esitamise kuupäevale eelnenud nelja kuu kulutuste kompenseerimiseks.

§ 43.   Tervisetoetus

  (1) Toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud isikud meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi soetamise või rentimise, ravi- või rehabilitatsiooniteenuse, retseptiravimite kulude, meditsiinilise transporditeenuse kulude osaliseks hüvitamiseks või erandjuhul muude tervise taastamiseks oluliste kulutuste hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada kuludokument, kus on märgitud, kellele ja mille eest on arve esitatud või kellele retseptiravim väljastatud.

  (3) Toetuse maksmisel kompenseeritakse üldjuhul kuni 75% tehtud kulutustest va meditsiiniline transporditeenus.

  (4) Meditsiinilise transporditeenuse kompenseerimisel rakendatakse sotsiaaltransporditeenusele vallavalitsuse poolt kehtestatud hinda.

  (5) Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt, kuid mitte varasemate kui taotluse esitamise kuupäevale eelnenud nelja kuu kulutuste kompenseerimiseks.

§ 44.   Eluasemekulude toetus

  (1) Toetust võib taotleda eluasemega seotud hädavajalike kulutuste hüvitamiseks. Hädavajalikeks kulutustest on üldjuhul küttematerjali ostmine, korstnapühkimine.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada kulutusi tõendavad dokumendid.

  (3) Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt, kuid mitte varasemate kui taotluse esitamise kuupäevale eelnenud nelja kuu kulutuste kompenseerimiseks

§ 45.   Toetuse määrad ja toetuse maksmine

  (1) Toetuste määrad kehtestatakse käesoleva määruse lisas.

  (2) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Vastavalt isiku soovile makstakse toetus:
  1) isiku pangakontole Eestis toetuse andja kulul;
  2) toetuse andja juures vormistatud kirjaliku taotluse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise taotluse või notariaalselt tõestatud taotluse alusel kolmanda isiku pangakontole Eestis toetuse andja kulul;
  3) isiku pangakontole välisriigis, kusjuures toetuse saaja maksab oma makseteenuse pakkuja nõutavad tasud;
  4) sularahas valla kassast.

  (4) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamise üle peab arvestust sotsiaalosakond.

§ 46.   Toetuse tagasi nõudmine ja tagastamine

  (1) Toetuse määrajal on õigustoetuse määramise otsus tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada ja antud toetus tagasi nõuda, kui taotleja oli toetuse andmise aluseks esitanud teadvalt valeandmeid.

  (2) Kui isik keeldub toetuse tagasimaksmise nõuet täitmast, on Kose vallal õigustoetus tagasi nõuda kohtu kaudu.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 47.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 22.02.2022 määrus nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

§ 48.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse § 11 lõiked 6, 7 ja 9 jõustuvad 01.07.2023.

Merle Pussak
volikogu esimees

Lisa Kose valla sotsiaaleelarvest makstavate toetuste määrad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json