HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 16

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 25.05.2023 nr 19

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rapla valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) vanema kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ühe lapse kohta, selle tasumise kord ja kohatasu soodustused.

§ 2.   Vanem

  Vanem käesoleva määruse tähenduses on lapsevanem, sealhulgas üksikvanem ja last kasvatav isik lastekaitseseaduse § 22 lõike 1 mõistes ning eestkostja ja lepinguline hooldaja.

§ 3.   Kohatasu

  (1) Kohatasu ühe lapse kohta on summa, mis moodustab Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ühes kuus iga lasteasutuse kohta järgmiselt:
  1) Alu Kool 8 protsenti;
  2) Hagudi Põhikool 8 protsenti;
  3) Kabala Lasteaed-Põhikool 8 protsenti;
  4) Kaiu Kool 8 protsenti;
  5) Lasteaed Sinilill 8 protsenti;
  6) Rapla Lasteaed Kelluke 10 protsenti;
  7) Rapla Lasteaed Naksitrallid 8 protsenti;
  8) Rapla Lasteaed Päkapikk 8 protsenti.

  (2) Osaajalise koha tasu on 20 protsenti käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–8 nimetatud kohatasu määrast iga kohal käimise päeva eest nädalas.

§ 4.   Kohatasu soodustused

  (1) Kohatasu soodustus tehakse vanemale, kui lasteasutustes õpib tema kaks last ning laste ja vanemate elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas. Soodustust rakendatakse teise lapse puhul 50 protsenti käesoleva määruse §-s 3 sätestatud määrast.

  (2) Kohatasu soodustus tehakse vanemale, kui lasteasutustes õpib tema kolm ja enam last ning laste ja vanemate elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas. Soodustust rakendatakse alates kolmandast lapsest 100 protsenti käesoleva määruse §-s 3 sätestatud määrast.

  (3) Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) igaks õppeaastaks taotluse. Taotluse näidisvorm on kättesaadav valla kodulehel.

  (4) Soodustus määratakse taotluse esitamise kuust pärast taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimist. Määratud soodustus kehtib kuni õppeaasta lõpuni, 31. augustini.

§ 5.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu arvestus algab lapse lasteasutuse teenust saavate laste nimekirja kandmise kuust.

  (2) Kohatasu makstakse üheteistkümne kuu eest aastas. Tasu ei arvestata juulikuu eest ja käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 6 sätestatud juhul.

  (3) Lapse liikumisel ühest lasteasutusest teise arvestatakse kohatasu selles lasteasutuses, mille teenust saavate laste nimekirjas on laps olnud rohkem päevi.

  (4) Vanem on vabastatud kohatasu maksmisest lapse lasteasutuse teenust saavate laste nimekirja kandmise kuu eest juhul, kui vanem on täies mahus tasunud sama kuu eest kohatasu lapsehoiuteenuse osutajale. Sellisel juhul algab kohatasu arvestus lapse lasteasutuse teenust saavate laste nimekirja kandmise kuule järgnevast kuust.

  (5) Perioodil, mil vanema kirjaliku taotluse ja lasteaia direktori käskkirja alusel ei kasutata lasteasutuse teenust järjestikku enam kui kuus kuud, kohatasu ei arvestata. Kui lasteasutuse teenust hakatakse kasutama enne kuue kuu möödumist, tuleb vanemal tagantjärele tasuda kohatasu ka nende kuude eest, kui lasteasutuse teenust ei kasutatud.

  (6) Kui lasteasutus on ühes kuus ajutiselt suletud rohkem kui viis järjestikust tööpäeva, arvestatakse kohatasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajaga.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määrus nr 50 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2023.

Rene Kokk
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json