KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 22

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Vastu võetud 25.05.2023 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel, lähtudes isikuandmete kaitse seaduse § 15, korrakaitseseaduse § 34, § 571 punktist 2 ja § 572 lõikest 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Jõgeva valla vara kaitseks, Jõgeva valla ametiasutustes ja hallatavates asutustes ning avalikul territooriumil viibivate isikute elu ja tervise kaitseks ja Jõgeva Vallavalitsuse poolt riikliku järelevalve teostamiseks ning muude avalike ülesannete täitmiseks jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ja andmete töötlemise alused ja kord ning jälgimisseadmestikest teavitamise kord.

§ 2.   Jälgimisseadmestik

  (1) Jälgimisseadmestik määruse mõistes on tehniliste vahendite süsteem, mis Jõgeva valla haldusterritooriumil avalikku kohta või asutuse välisseinale, siseruumi või sõidukisse statsionaarselt paigaldatud kaamera abil salvestab pildi ning võimaldab pilti töödelda, taasesitada ja/või reaalajas edastada.

  (2) Määruses ei käsitleta jälgimisseadmestikuna kaasaskantavaid videokaameraid ega muid tehnilisi seadmeid (portatiivne videokaamera, mobiiltelefon, fotoaparaat vms), millega on võimalik pilti salvestada, töödelda ja taasesitada.

§ 3.   Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja kaamerate paigaldamine

  (1) Jälgimisseadmestikku võib kasutada:
  1) Jõgeva valla asutuste valduses oleva Jõgeva vallale kuuluva vara ning asutuses ja asutuse territooriumil viibivate isikute kaitseks, vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks;
  2) avalikku kohta paigaldatud ning avalikuks kasutamiseks mõeldud Jõgeva valla vara säilimist ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja vara kahjustamisel või vargusel kahju tekitaja või süüteo toimepanija väljaselgitamiseks;
  3) avalikus kohas käitumise üldnõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks;
  4) seadustest tulenevate muude avalike ülesannete täitmisel, kui jälgimisseadmestiku kasutamine on lubatav ning sellega ei kahjustata ülemääraselt isikute õigusi.

  (2) Jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise ja kaamera paigaldamise asukoha või asukohad otsustab vallavalitsus korraldusega. Nende paigaldamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et jälgimisseadmestiku kasutamine ei tohi ülemääraselt kahjustada isikute huve ja õigusi.

  (3) Jõgeva valla avalikul territooriumil nõuetele vastava jälgimisseadmestiku paigaldamise ja kasutusele võtmise ning volitatud töötlejaga koostöökokkuleppe otsustab Jõgeva Vallavalitsus (ametiasutusena).

  (4) Jälgimisseadmestik võetakse kasutusse, kui:
  1) on koostatud õigustatud huvi analüüs või andmekaitsealane mõjuhinnang;
  2) analüüsi või mõjuhinnangu tulemusel on jõutud järeldusele, et alternatiivsete meetmete kasutamine ei anna ohu ennetamiseks või tõrjumiseks või eesmärgi saavutamiseks paremat tulemust või oleks võrreldes jälgimisseadmestiku kasutuselevõtmisega ebamõistlikult koormav;
  3) videokaameraga jälgitav ala on jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise mõjuhinnangust tulenevalt ohu olukordade tõrjumiseks ning jälgimise eesmärgi saavutamiseks vähim vajalik.

§ 4.   Nõuded jälgimisseadmestikule ja selle kasutamisele

  (1) Jälgimisseadmestik tuleb valida selliselt, et selle abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ning konfidentsiaalsus.

  (2) Asutusel, kes kasutab jälgimisseadmestikku ja töötleb selle abil andmeid, tuleb tagada sellised organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest.

  (3) Jälgimisseadmestik peab olema valitud ning seadistatud selliselt, et igal volitatud kasutajal on süsteemi sisenemiseks oma unikaalne identifitseerimistunnus ning tagantjärele peab olema võimalik kindlaks teha, kes, millal ja milliseid andmeid töötles.

§ 5.   Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete kasutamine

  (1) Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid võib kasutada ainult käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks.

  (2) Avalikesse kohtadesse paigaldatud jälgimisseadmestiku kaudu edastatud pilti jälgib reaalajas ja salvestist kasutab, sealhulgas töötleb, edastab ja hävitab, ametiasutus või volitatud töötleja.

  (3) Jõgeva valla asutuste valduses oleva vara ning asutuses viibivate isikute kaitseks või seadusest tulenevatel alustel teatud liiki avalikku ülesannet täitva asutuse pädevusse antud ülesannete täitmiseks kasutusele võetud jälgimisseadmestiku kaudu edastatud pilti jälgib reaalajas ja kasutab salvestist vastav asutus.

  (4) Asutuse juht peab asutuse tegevust reguleerivate dokumentidega määrama ametniku või töötaja, kellel on ameti- või tööülesannetest lähtuvalt õigus ja kohustus jälgimisseadmestiku kaudu edastatud salvestist kasutada, töödelda, edastada ja hävitada.

  (5) Kolmas isik või asutus võib Jõgeva valla paigaldatud jälgimisseadmestikku kasutada ning selle abil salvestatud andmeid kasutada Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud juhtudel.

§ 6.   Salvestisega tutvumise õigus

  (1) Salvestise andmetega on õigus tutvuda salvestisel oleval andmesubjektil. Salvestisega tutvumise ja sellest koopia väljastamise korral tuleb arvestada, et kui salvestisel on ka teisi andmesubjekte, võib juurdepääsu andmetele võimaldada vaid kõigi andmesubjektide kirjalikul nõusolekul või muutes teised andmesubjektid tuvastamatuks.

  (2) Kolmandatel isikutel ja asutustel on andmesubjekti nõusolekuta õigus salvestisega tutvuda või saada sellest koopia Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud juhtudel.

  (3) Salvestisele juurdepääsuks või salvestise koopia väljastamiseks esitatakse jälgimisseadmestiku kasutajale (andmete töötlejale) kirjalik taotlus, märkides selles õigusliku aluse ja põhjuse andmete taotlemiseks.

  (4) Andmete töötlejal on õigus jätta andmesubjekti, kolmanda isiku ja asutuse taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui:
  1) taotlejale ei ole võimalik näidata või väljastada tema kohta kogutud andmeid nii, et see ei kahjustaks kolmandate isikute huve;
  2) salvestise töötlemine enne väljastamist nõuaks teabevaldajalt ülemääraselt ressursse või takistaks põhiülesannete täitmist;
  3) taotleja või andmete kogumise eesmärk ei vasta õigusaktides sätestatud tingimustele.

§ 7.   Salvestise säilitamine

  (1) Üldjuhul säilitatakse jälgimisseadmestikuga kogutud andmeid (edaspidi salvestis) 30 kalendripäeva arvates salvestamise päevast.

  (2) Kui salvestist on vaja väärteomenetluse läbiviimisel, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

  (3) Kui salvestise säilitamiseks on jälgimisseadmestiku kasutamise õigust andva eriseadusega määratud lühem või pikem säilitustähtaeg, tuleb salvestist säilitada seadusega määratud tähtaja jooksul.

  (4) Salvestise säilitamistähtaja möödumisel tuleb salvestis kustutada jälgimisseadmestiku tehniliste võimalustega, kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

§ 8.   Jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kohustuslikkus

  (1) Avalikku kohta paigaldatud jälgimisseadmestikust ning asutuse valduses ja kasutuses olevast jälgimisseadmestikust teavitab asutus avalikkust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktides ja juhendites sätestatule.

  (2) Jälgimisseadmestiku kasutamisest informeeriva teabetahvli paigaldamise korral teemaale kasutatakse teabetahvlit, mis vastab õigusaktidega teemärgistele ja liiklusmärkidele kehtestatud nõuetele.

  (3) Avalikesse kohtadesse paigaldatud kaameratest tuleb isikuid teavitada Jõgeva valla veebilehel. Asutuses kasutatavatest jälgimisseadmestikest tuleb teavitada ka asutuse veebilehel.

§ 9.   Määruse nõuete täitmise eest vastutaja

  Määruse nõuetekohase täitmise eest vastutab jälgimisseadmestikku kasutava asutuse juht.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Torma Vallavolikogu 15. oktoobri 2014 määrus nr 23 „Torma vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord“.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json