Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituse andmine keskkonnakaitse valdkonna seadustes pandud ülesannete täitmiseks

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 87

Volituse andmine keskkonnakaitse valdkonna seadustes pandud ülesannete täitmiseks

Vastu võetud 17.05.2018 nr 38
RT IV, 24.05.2018, 3
jõustumine 27.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2020RT IV, 16.01.2020, 319.01.2020
27.01.2022RT IV, 04.02.2022, 1207.02.2022
25.05.2023RT IV, 02.06.2023, 2005.06.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on jaotada pädevus keskkonnakaitse valdkonna seadustes ja nende alusel vastu võetud õigusaktides kohalikule omavalitsusele või kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmisel Jõgeva vallas.

§ 2.   Jõgeva Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevus

  (1) Tööstusheite seaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses keskkonnakompleksloa andmise menetluses loa taotluse kohta arvamuse esitamine.

  (2) Maapõueseaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses:
  1) üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa ja kaevandamisloa andmise menetluses loa taotluse kohta arvamuse esitamine;
  2) uuritud ja kaevandatud maa korrastamistingimuste kohta arvamuse esitamine.

  (3) Veeseaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses:
  1) vee erikasutuseks nõusoleku andmine;
  2) veemajanduskava eelnõu kooskõlastamine;
  3) seisukoha andmine paisutuse likvideerimiseks või veetaseme alandamiseks tasemele, milleks vee erikasutusluba enam vaja ei ole;
  4) nõusoleku andmine jäätmete uputamiseks või heitmiseks veekogusse või põhjaveekihti;
  5) nitraaditundliku ala tegevuskava eelnõu kohta arvamuse andmine;
  6) loa andmine veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde tegemiseks veekogul ja veekaitsevööndis.

  (4) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses:
[RT IV, 04.02.2022, 12 - jõust. 07.02.2022]
  1) keskkonnamõju hindamise alaste otsuste vastuvõtmine, kui vallavalitsus on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 7 tähenduses tegevusloa andja;
  2) seisukoha andmine keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta;
  3) seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise programmi kohta;
  4) seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise aruande kohta, aruande kooskõlastamine või kooskõlastamata jätmine;
  5) seisukoha andmine keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta;
  6) seisukoha andmine keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande kohta, aruande kooskõlastamine või kooskõlastamata jätmine.

  (5) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses:
  1) kalda omanikule või valdajale nõusoleku andmine kallasraja tõkestamiseks;
  2) keskkonnaloa menetluses loa taotluse kohta arvamuse esitamine.

  (6) Looduskaitseseaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses Keskkonnaministeeriumi algatatud loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse ja kaitse-eeskirja ning nende muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluses arvamuse andmine.
[RT IV, 16.01.2020, 3 - jõust. 19.01.2020]

  (7) Maaparandusseaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses maaparandushoiukava kooskõlastamine.
[RT IV, 04.02.2022, 12 - jõust. 07.02.2022]

  (8) Kemikaaliseaduse täitmisel on vallavalitsuse pädevuses käitamisloa taotlemise menetluses arvamuse andmine kavandatava tegevuse kooskõla kohta kehtiva planeeringuga.
[RT IV, 02.06.2023, 20 - jõust. 05.06.2023]

§ 3.   Jõgeva Vallavalitsuse kui ametiasutuse pädevus

  (1) Kui valla õigusaktidest ei tulene teisiti, on Jõgeva Vallavalitsuse kui ametiasutuse pädevuses:
  1) täita kõiki teisi maapõueseaduses, veeseaduses (välja arvatud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine), keskkonnaseadustiku üldosa seaduses ja atmosfääriõhu kaitse seaduses (välja arvatud välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskavade kehtestamine) kohalikule omavalitsusele ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses otsustajale pandud ülesandeid;
  2) looduskaitseseaduse täitmisel osaleda menetlusosalisena loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluses avalikul arutelul, esitada taotlus ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks, uue tiheasustusala moodustamiseks ja olemasoleva laiendamiseks ning sõlmida leping püsielupaiga valitsejaga kaitsekorra või tegevuskava kohaste tööde korraldamiseks;
  3) Eesti looduse infosüsteemi kantavate andmete esitamine andmekogu vastutavale töötlejale loaga määratava puurkaevu ja selle paiknemise kohta.
[RT IV, 02.06.2023, 20 - jõust. 05.06.2023]

  (2) Ametiasutuse sisene teenistujate pädevus, sealhulgas riikliku järelevalve ülesannete täitmine, määratakse ametijuhenditega.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json