Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Rahvaülikooli põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 54

Tallinna Rahvaülikooli põhimäärus

Vastu võetud 26.06.2013 nr 111
RT IV, 02.07.2013, 5
jõustumine 05.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2020RT IV, 18.12.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Tallinna Rahvaülikool (edaspidi rahvaülikool) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Rahvaülikooli ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Rahvaülikool;
  2) inglise keeles Tallinn School of Lifelong Learning;
  3) vene keeles Таллиннский Народный Университет.

  (3) Rahvaülikool asub Tallinnas. Rahvaülikooli aadress on Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

  (4) Rahvaülikoolil on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Rahvaülikoolil võib olla oma sümbol.

  (5) Rahvaülikool tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Rahvaülikooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (7) Rahvaülikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 2.  Struktuur
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  Oma ülesannete täitmiseks on rahvaülikoolil ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.  Tegevusvaldkond ja teenused

  (1) Rahvaülikooli tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täienduskoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvaülikool järgmisi ülesandeid:
  1) kursuste, loengute, õppelaagrite ja konverentside korraldamine;
  2) kultuuriürituste korraldamine;
  3) huviringiteenuse osutamine;
  4) kultuuriprojektide algatamine ja osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes ühisprojektides;
  5) keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks.

  (3) Rahvaülikool täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (4) Rahvaülikoolil on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Rahvaülikool on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Rahvaülikool kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Rahvaülikool võib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Rahvaülikooli valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Rahvaülikool võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab rahvaülikool teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Ameti juhataja kinnitab rahvaülikooli eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja rahvaülikooli ettepanekust. Rahvaülikooli kulud kaetakse eelarve alusel.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.  Juhtimine

  (1) Rahvaülikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Rahvaülikooli direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Rahvaülikooli direktor:
  1) juhib rahvaülikooli, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab rahvaülikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib rahvaülikooli majandustegevust, tagab rahvaülikooli tulemusliku töö, vastutab rahvaülikooli üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest rahvaülikoolile kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks rahvaülikoolile linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust rahvaülikooli finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab rahvaülikooli eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  6) vastutab rahvaülikooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb rahvaülikooli nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
  9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga rahvaülikooli struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab rahvaülikooli sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires rahvaülikooli töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab rahvaülikooli saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid ülesandeid.

  (4) Rahvaülikooli direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Rahvaülikooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Rahvaülikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Rahvaülikooli juhtimist ja tegevust kontrollib amet.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Teenistuslikku järelevalvet rahvaülikooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Rahvaülikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui rahvaülikooli ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad rahvaülikooli ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Rahvaülikooli tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json