KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2014, 22

Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded Viljandi linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Viljandi linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad isikud.

  (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (4) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (5) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

  (6) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab küsimused Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik kogunemine on avalik koosolek või avalik üritus.

  (3) Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

  (4) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (5) Avaliku ürituse korraldaja on:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik või
  3) juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või
  4) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa olemasolul ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (6) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on:
  1) üritus, millega kaasneb kas ajutise ehitise (tribüüni, lava, suuremõõtmelise telgi või konstruktsiooni vms) või inimese elule ja tervisele ohtu kujutava muu lisainventari kasutamine või
  2) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a siseruumides toimuvad üritused või alalised müügikohad) või
  3) üritus, kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid või kus tehakse tuletöid (lõke, tõrvikud vm) või
  4) üritus, mida peetakse Viljandi linna haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis või veekogul.

  (7) Avaliku ürituse luba (edaspidi luba) on linnavalitsuse väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 3.   Avaliku ürituse loa taotlemine

  (1) Viljandi linna haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja peab hiljemalt 7 päeva enne avaliku ürituse toimumist esitama loa taotluse koos kõigi nõuetekohaste dokumentide ja nõusolekutega linnavalitsusele või elektronposti teel digitaalallkirjaga aadressile [email protected]. Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Loa taotluse vorm on kättesaadav Viljandi linna veebilehel www.viljandi.ee või paberkandjal linnavalitsuses.

  (4) Loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja – nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-post, avaliku ürituse eest vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel;
  2) avaliku ürituse nimetus, liik, sihtgrupp, eeldatav külastajate arv, toimumise koht, liikumismarsruut, territooriumi kasutusse võtmise aeg, toimumise aeg, taotlus pärast kella 00:00 lõppevale üritusele, lisainventari kasutus ja muu asjakohane teave;
  3) turvalisus avalikul üritusel – turvalisuse eest vastutav isik ja tema telefon või turvaettevõtte kaasamine;
  4) liikluskorraldus avalikul üritusel;
  5) kaubandustegevus avalikul üritusel – kaubanduse korraldaja andmed, kaubandustegevuse liik ja alkohoolsete jookide sortiment;
  6) loa kättetoimetamise soovitav viis;
  7) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (5) Loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid (kui need avaliku ürituse sisu või iseloomu tõttu on vajalikud):
  1) avaliku ürituse kirjeldus ja ajakava sh vajalik ettevalmistusperiood;
  2) turvaplaan ja turvalisusega seotud asendiplaan esitatuna Viljandi linna kaardil;
  3) teede ja tänavate sulgemisloa taotlus ning liikluskorraldusskeem esitatuna Viljandi linna kaardil, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine;
  4) avaldus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks;
  5) WC-de rendileping või kokkulepe asutusega, kelle WC-sid saab kasutada avaliku ürituse toimumise ajal.

  (6) Loa taotlusele lisatud turvaplaan peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ajutise ehitise (tribüüni, lava, suuremõõtmelise telgi või konstruktsiooni vms) paigaldamine;
  2) alkohoolse joogi jaemüügi korraldamisel müügikohtade arv või alkohoolse joogi pakkumise korraldamine;
  3) pürotehnika kasutus, asukoht, aeg, korraldaja;
  4) tule kasutamine (lõke, tõrvikud jm), aeg, korraldaja;
  5) turvatöötajate arv;
  6) kirjeldus ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiinilise abi jms tagamise vahendite kohta;
  7) korraldaja samalaadse avaliku ürituse läbiviimise varasem kogemus.

  (7) Turvalisusega seotud asendiplaanile tuleb märkida:
  1) ajutiste ehitiste (telgid, lavad, aiad, piirded, atraktsioonid, mittestatsionaarsed valgusallikad ja heliseadmed, müügi- ja teeninduspunktid, WC-de jms) asetus;
  2) evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed;
  3) turvatöötajate paiknemine;
  4) pürotehniliste või tuletööde puhul kindlaks määratud ohutusala perimeeter.

  (8) Liikluskorraldusskeemile tuleb märkida liikluspiirangud, teede sulgemised, ümbersõidud, parkimiskorraldus ja selleks kasutatavad liikluskorraldusvahendid.

  (9) Loa taotlusele kirjutab alla korraldaja, kinnitades sellega esitatud andmete õigsust.

  (10) Linnavalitsus võib avaliku ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda täiendavaid kooskõlastusi (nt naaberkinnistute omanike nõusolekuid või nende teavitamist).

  (11) Kui avaliku ürituse toimumise asukoha omanik on Viljandi linn, annab linnavalitsus nõusoleku ehitise või maa-ala kasutamiseks taotluse menetlemisel, kooskõlastamise käigus.

§ 4.   Avalike ürituste kooskõlastused

  (1) Korraldaja kooskõlastab taotluse menetleja poolt määratud asutuse või asutustega:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonnaga;
  2) Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonnaga (välja arvatud perekondlike sündmuste puhul-abielu registreerimine, matuse- või mälestustalitus);
  3) Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga kui avaliku ürituse läbiviimise kohaks on Viljandi järv või Paala järv;
  4) Sakala Keskusega, kui avaliku ürituse läbiviimise kohaks on lauluväljak, II Kirsimägi, Kaevumägi;
  5) Viljandi Spordikeskusega, kui avaliku ürituse läbiviimise kohaks on Viljandi järve rand;
  6) territooriumi valdaja või omanikuga, juhul, kui avaliku ürituse läbiviimise koht on eramaa.

  (2) Menetleja kooskõlastab taotluse Viljandi Linnavalitsuse majandusametiga, haridus- ja kultuuriametiga, kaubandustegevuse korraldamisel ettevõtluse spetsialistiga.

  (3) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb ajutiselt tänava osaline või täielik sulgemine, tuleb esitada linnavalitsusele Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise korrale vastav taotlus (www.viljandi.ee) koos lisadega vähemalt 7 päeva enne avaliku ürituse planeeritavat algust.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja) viie tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse. Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.

  (4) Linnavalitsusel on õigus avaliku ürituse korraldamise lubamisel:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi;
  2) teha ettepanek avaliku ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) kohustada avaliku ürituse korraldajat linna haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva avaliku ürituse korral korraldama territooriumi puhastamise ja/või haljasala taastamise.

  (5) Linnavalitsus teavitab korraldajat loa andmisest või andmata jätmisest kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või loa andmata jätmise otsuse tegemisest.

§ 6.   Avaliku ürituse luba

  Avaliku ürituse loale märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, meiliaadress, telefon);
  3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

§ 7.   Avaliku ürituse loa andmata jätmine

  Avaliku ürituse loa võib jätta andmata, kui:
  1) kohaliku politseijaoskonna, päästeameti või linnavalitsuse esindajad põhjendatult ei kooskõlasta esitatud taotlust;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
  4) loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt Eesti Vabariigi või Viljandi linna õigusaktidest;
  5) eelneva ühe aasta jooksul on korraldajale antud avaliku ürituse luba kehtetuks tunnistatud või avalik üritus oli peatatud või lõpetatud;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 8.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) esitama vormikohase ja vajalike kooskõlastustega loa taotluse ning kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb üldkasutatava territooriumi (edaspidi tänav) sulgemine, siis ka tänava sulgemisloa taotluse linnavalitsusele vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse planeeritavat algust;
  2) viima avaliku ürituse toimumisel selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud avaliku ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele ning vastavalt käesoleva määruse nõuetele;
  3) viibima avalikul üritusel kas ise või vastutava isiku vahendusel, olema kättesaadav ning tagama avaliku ürituse rahumeelse kulgemise;
  4) tagama osavõtjate ohutuse, kaasates vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad, vajaduse piirama ohtlikud kohad;
  5) tagama, et avalik üritus ei ohustaks avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, kellegi vara või keskkonda;
  6) tagama korrakaitseseadusest ja heakorra eeskirjast tulenevad nõuded;
  7) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks linnavalitsuse ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimusi;
  8) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud avalik üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  9) tagama vajadusel avalikul üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  10) vajadusel korraldama omal kulul avaliku ürituse toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  11) tagama parkimise korraldamisel avaliku ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  12) tagama järelevalvet teostatavatele ametiisikutele juurdepääsu avalikule üritusele järelevalve teostamiseks;
  13) katkestama avaliku ürituse, kui avalikul üritusel toimuv ohustab avalikku korda ning võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  14) puhastama kasutatud ala, kaasa arvatud informatiivsed teated, hiljemalt nelja tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppu, mitmepäevaste ürituste korral hoidma territooriumi kogu ürituse toimumise ajal puhtana;
  15) avaliku ürituse ärajäämisest viivitamatult kirjalikult teavitama linnavalitsust ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 9.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastavalt käesolevas korras sätestatud nõuetele vastutab avaliku ürituse korraldaja.

  (2) Viljandi linnale avaliku ürituse ettevalmistamise ja korraldamisega tekitatud varaline kahju, keskkonnareostus ja muu kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 10.   Avalikul üritusel osaleja kohustused

  Avalikul üritusel osaleja on kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse korraldaja või turvatöötaja korraldusi korra tagamiseks;
  2) lahkuma viivitamatult avaliku ürituselt, kui avaliku üritusega on tekitatud oluline või kõrgendatud vahetu oht.

5. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 11.   Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa võib tunnistada kehtetuks kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab linnavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 12.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab ohuolukorras avaliku ürituse peatama.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Loa taotluse vormi ja käesoleva määruse rakendussätted kehtestab linnavalitsus.

§ 14.   Avaliku ürituse kontrollimine

  Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad linnavalitsuse poolt nimetatud ametnikud.

§ 15.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud avaliku ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 16.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json