HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja treeneri kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2014, 25

Huvikooli direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja treeneri kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 26.06.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ning kutseseaduse § 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Viljandi linna munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool) töötavate direktorite, õppealajuhatajate ja õpetajate või treenerite kvalifikatsiooninõuded.

  (2) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja töötaja valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab tööandja.

§ 2.   Huvikooli juhtide kvalifikatsiooninõuded

  (1) Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetents.

  (2) Huvikooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetents.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine, enesejuhtimine.

§ 3.   Huvikooli õpetaja ja treeneri kvalifikatsiooninõuded

  (1) Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg- või kutsekeskharidus või
  2) õpetatavale erialale vastav kõrg- või kutsekeskharidus ja läbitud on vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või omandatud õpetajakutse või
  3) muu kõrg- või kutsekeskharidus ja läbitud on vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või omandatud õpetajakutse.

  (2) Huvikooli treeneri kvalifikatsiooninõuded.

Huvikooli treener peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud huvikooli õpetaja kvalifikatsiooni nõuetele ning talle peab olema õpetataval erialal kutseseaduse alusel antud treeneri kutse.

  (3) Õpetajakutse saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist või kutset andva organi juures pärast õpetaja ametiks vajalike pedagoogiliste kompetentside tõendamist. Õpetaja pedagoogilised kompetentsid on kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata direktoritele, õppealajuhatajatele, õpetajatele ja treeneritele, kes käesoleva määruse jõustumise hetkel töötavad õppeasutuses ning vastavad Viljandi Linnavolikogu 27.06.2008 otsuses nr 264 „Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise alused“ kirjeldatud vastaval ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (2) Huvikooli direktoril on õigus nõutava kvalifikatsiooniga õpetaja puudumisel sõlmida tähtajaline tööleping kuni üheks aastaks isikuga, kes omab õpetatavas ainevaldkonnas praktilist kogemust või omandab kõrgkoolis vastavat ainet.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json