Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorsootöö projekti- ja programmitoetus

Noorsootöö projekti- ja programmitoetus - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 9

Noorsootöö projekti- ja programmitoetus

Vastu võetud 25.06.2015 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö valdkonnas toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise korda ning toetuse kasutamise järelevalvet.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgid

  (1) Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) noorte osalusvõimaluste mitmekesistamine ja linna arengusse kaasatuse suurendamine;
  2) võimaluste laiendamine noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks;
  3) rahvusvahelise koostöö ning noorte ja noorsootöötajate õpirände soodustamine ja toetamine mitteformaalses hariduses;
  4) noorsootöö mitmekesisuse ja tõenduspõhisuse toetamine.

  (2) Linnavalitsuse kultuuriosakonna (edaspidi kultuuriosakond) juhatajal on õigus kehtestada eesmärke täpsustavaid prioriteete, millele vastavaid projekte toetuse andmise otsustamisel eelistatakse.

§ 3.   Toetuse objektid

  Käesoleva määruse tähenduses on toetuse objektid:
  1) noorsootöö projekt - Tartu linnas aset leidev või Tartu noortele suunatud piiritletud ajal (kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul) toimuv sündmus;
  2) noorte mobiilsusprojekt - väljaspool Eestit korraldataval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel osalemine tingimusel, et esindatakse Tartu linna;
  3) noorte omaalgatusprojekt - noorte poolt ellukutsutav Tartu linnas aset leidev või Tartu linnaga seotud piiritletud ajal (kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul) toimuv sündmus;
  4) noorsootöö programm - Tartu linnas toimuv või Tartu linnaga seotud aastaringne (7-12 kalendrikuu jooksul toimuv) noorsootööalane organiseeritud tegevus, välja arvatud huvikooli õppekava kohaselt korraldatav huvitegevus, mis on Tartu linna poolt rahastatud.

§ 4.   Toetuse taotlemise aeg

  (1) Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt projekti või programmi toimumisele eelneva kalendriaasta 15. augustiks.

  (2) 500 euro suuruse või väiksema toetuse taotlemiseks noorsootöö projektile võib taotluse esitada kultuuriosakonnale aastaringselt.

  (3) Toetuse taotlemiseks noorte mobiilsusprojektile ja noorte omaalgatusprojektile võib taotluse esitada kultuuriosakonnale aastaringselt.

§ 5.   Taotluse vorminõuded

  (1) Taotlus esitatakse kultuuriosakonnale Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi kaudu.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja nimi, isiku-, registrikood või registreerimisnumber;
  2) vajadusel taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja elu- või asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) projekti või programmi nimi;
  5) taotletav summa;
  6) kogueelarve, sealhulgas ülevaade oma- ja kaasfinantseeringu suurusest;
  7) kasusaajate hulga prognoos ja selgitus, kuidas teave projektist või programmist kasusaajateni viiakse;
  8) toimumise aeg;
  9) taotleja pangarekvisiidid.

§ 6.   Toetuse kasutamise aeg

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 1 kohaselt taotletud toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks, käesoleva määruse paragrahvi 4 lõigete 2 ja 3 kohaselt taotletud toetus antakse taotlemise aastaks.

  (2) Aastaringselt taotletavat toetust antakse seni, kuni vastava aasta linnaeelarves raha jätkub.

2. peatükk Projekti ja programmi toetamise täpsemad reeglid 

1. jagu Noorsootöö projekti toetus 

§ 7.   Noorsootöö projekti toetamise eesmärk

  Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks.

§ 8.   Taotleja

  Noorsootöö projekti toetust saab taotleda juriidiline isik.

§ 9.   Noorsootöö projekti raames toetatavad tegevused

  (1) Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.

  (2) Noorsootöö projekti raames ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi nagu klassi muuseumikülastus, ekskursioon, aktus, olümpiaad ja muu sarnane.

  (3) Noorsootöö projekti raames ei ole abikõlbulikud järgmised kulud:
  1) laenuintress;
  2) rahatrahv või muu rahaline karistus;
  3) kohtumenetluse raames määratud trahv ja viivis;
  4) kohtumenetlusega seotud menetluskulud;
  5) mitterahalised kulud;
  6) kindlustusmaksed, välja arvatud töötasuga kaasnevad kindlustusmaksed;
  7) kinnisasja ost või investeering infrastruktuuri.

  (4) Noorsootöö projektile, mida on linnaeelarvest juba toetatud, ei saa käesoleva määruse alusel samal eelarveaastal täiendavat toetust taotleda.

§ 10.   Noorsootöö projekti taotluse sisu

  (1) Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb noorsootöö projekti toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) projekti eesmärki, tegevusi ja ajakava;
  2) projekti kooskõla Tartu linna noorsootöö valdkonna arengudokumentide ning käesoleva määruse eesmärkidega;
  3) kuidas projekti sisu toetab noorte mitteformaalset õppimist;
  4) taotleja pädevust projekti elluviimiseks.

  (2) Kultuuriosakonna juhataja võib kehtestada täiendavaid tingimusi, mida tuleb noorsootöö projekti toetuse taotlemisel kirjeldada.

§ 11.   Noorsootöö projekti oma- ja kaasfinantseering

  (1) Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 12.   Noorsootöö projekti toetuse taotlemise aeg

  Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 15. augustiks, toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt projekti toimumisele eelneva kuu esimeseks kuupäevaks.

2. jagu Noorte mobiilsusprojekti toetus 

§ 13.   Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk

  Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on soodustada noorte rahvusvahelist koostööd ja õpirännet, andes Tartu linna esindamisega seotud kulude osalise katmisega Tartu noorele (7-18aastase, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel kuni 20aastase) võimaluse esindada linna välisriigis toimuval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel.

§ 14.   Taotleja

  Noorte mobiilsusprojekti toetust saab taotleda juriidiline isik või füüsiline isik, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.

§ 15.   Noorte mobiilsusprojekti raames toetatavad tegevused ja toetuse määr

  (1) Noorte mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistva või muudel alustel välja valitud noore, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn, osalemist rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul sarnasel ettevõtmisel sellega seotud transpordi, viisa, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulude osalise katmisega. Noorte mobiilsusprojekti raames võib katta osaliselt ka noort saatva noorsootöötaja või muu isiku transpordi, viisa, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulusid.

  (2) Noorte mobiilsusprojekti raames ei toetata turismireisi, klassiekskursiooni ega muud sarnast väljasõitu.

  (3) Toetuse suurus ühe noore või noorsootöötaja või muu isiku kohta, kui Tartut esindatakse Eesti piiririikides, on 30 eurot, muudes välisriikides 60 eurot.

§ 16.   Noorte mobiilsusprojekti taotluse sisu

  (1) Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb noorte mobiilsusprojekti toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) projekti eesmärki, tegevusi ja ajakava, sealhulgas kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama;
  2) projekti kooskõla Tartu linna noorsootöö valdkonna arengudokumentide ning käesoleva määruse eesmärkidega;
  3) kuidas projekti sisu toetab noorte mitteformaalset õppimist;
  4) taotleja pädevust projekti elluviimiseks.

  (2) Kultuuriosakonna juhataja võib kehtestada täiendavaid tingimusi, mida tuleb noorte mobiilsusprojekti toetuse taotlemisel kirjeldada.

§ 17.   Noorte mobiilsusprojekti toetuse taotlemise aeg

  Noorte mobiilsusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt projekti toimumisele eelneva kuu esimeseks kuupäevaks.

3. jagu Noorte omaalgatusprojekti toetus 

§ 18.   Noorte omaalgatusprojekti toetamise eesmärk

  Noorte omaalgatusprojekti toetamise eesmärk on luua Tartu noortele võimalusi teostada oma ideid Tartu linna elukeskkonna parendamiseks.

§ 19.   Taotleja

  (1) Noorte omaalgatusprojekti toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ja kes on taotlemise ajal 14-18aastane, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel kuni 20aastane.

  (2) Üks taotleja võib noorte omaalgatusprojektile saada Tartu linnalt toetust üks kord.

§ 20.   Noorte omaalgatusprojekti raames toetatavad tegevused ja toetuse määr

  (1) Noorte omaalgatusprojekti raames toetatakse kogukonnale suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu sündmuse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

  (2) Noorte omaalgatusprojekti raames ei ole abikõlbulikud järgmised kulud:
  1) töötasu ja töötasuga seotud maksud ja maksed;
  2) laenuintress;
  3) rahatrahv või muu rahaline karistus;
  4) kohtumenetluse raames määratud trahv ja viivis;
  5) kohtumenetlusega seotud menetluskulud;
  6) mitterahalised kulud;
  7) kindlustusmaksed;
  8) kinnisasja ost või investeering infrastruktuuri.

  (3) Noorte omaalgatusprojektile antava toetuse ülemmäär on 200 eurot ühe projekti kohta.

§ 21.   Noorte omaalgatusprojekti taotluse sisu

  (1) Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb noorte omaalgatusprojekti toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) projekti eesmärki, tegevusi ja ajakava, sealhulgas kuidas tekkis projekti idee;
  2) projekti kooskõla Tartu linna noorsootöö valdkonna arengudokumentide ning käesoleva määruse eesmärkidega;
  3) kuidas projekti sisu toetab noorte mitteformaalset õppimist;
  4) taotleja pädevust projekti elluviimiseks, sealhulgas kes toetavad taotlejat projekti teostamisel.

  (2) Kultuuriosakonna juhataja võib kehtestada täiendavaid tingimusi, mida tuleb noorte omaalgatusprojekti toetuse taotlemisel kirjeldada.

§ 22.   Noorte omaalgatusprojekti toetuse taotlemise aeg

  Noorte omaalgatusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt projekti toimumisele eelneva kuu esimeseks kuupäevaks.

4. jagu Noorsootöö programmi toetus 

§ 23.   Noorsootöö programmi toetamise eesmärk

  Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust.

§ 24.   Taotleja

  Noorsootöö programmi toetust võib taotleda juriidiline isik.

§ 25.   Noorsootöö programmi raames toetatavad tegevused

  (1) Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist.

  (2) Noorsootöö programmi raames ei toetata formaalhariduse õppekavas ette nähtud tegevusi ega huvikooli õppekava kohaselt korraldatavat huvitegevust, mis on Tartu linna poolt rahastatud.

  (3) Noorsootöö programmi raames ei ole abikõlbulikud järgmised kulud:
  1) laenuintress;
  2) rahatrahv või muu rahaline karistus;
  3) kohtumenetluse raames määratud trahv ja viivis;
  4) kohtumenetlusega seotud menetluskulud;
  5) mitterahalised kulud;
  6) kindlustusmaksed, välja arvatud töötasuga kaasnevad kindlustusmaksed;
  7) kinnisasja ost või investeering infrastruktuuri.

§ 26.   Noorsootöö programmi oma- ja kaasfinantseering

  (1) Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 27.   Noorsootöö programmi taotluse sisu

  (1) Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb noorsootöö programmi toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) programmi eesmärki, tegevusi ja ajakava;
  2) programmi kooskõla Tartu linna noorsootöö valdkonna arengudokumentide ning käesoleva määruse eesmärkidega;
  3) kuidas programmi sisu toetab noorte mitteformaalset õppimist;
  4) taotleja pädevust programmi elluviimiseks, sealhulgas kuidas tagatakse programmi kvaliteet ja jätkusuutlikkus.

  (2) Kultuuriosakonna juhataja võib kehtestada täiendavaid tingimusi, mida tuleb noorsootöö programmi toetuse taotlemisel kirjeldada.

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 28.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetele vastavusse viimiseks.

  (3) Kui taotleja ei vii taotlust nõuetele vastavaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 29.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse lähtuvalt taotluse:
  1) vormi kriteeriumitest (eesmärkide, tegevuste ja ajakava kooskõla ning eelarve põhjendatus), mis annavad kokku 40% hindest;
  2) sisu kriteeriumitest (programmi kooskõla Tartu linna noorsootöö valdkonna arengudokumentide ning käesoleva määruse eesmärkidega, kuidas programmi sisu toetab noorte mitteformaalset õppimist ning taotleja pädevus programmi elluviimiseks), mis annavad kokku kuni 60% hindest.

§ 30.   Taotluse hindaja

  Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon, kuhu kaasatakse lisaks linnavalitsuse ametnikele linnavolikogu ja noorsootöövaldkonnas tunnustatud organisatsioonide esindajad.

§ 31.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte. Maksimaalselt on ühel taotlusel võimalik saada 100 punkti.

  (2) Toetuse saamiseks peab taotlus hindamisel saama vähemalt 60 punkti, sealhulgas peab taotlus saama vähemalt 50% taotluse vormi punktidest ja vähemalt 50% taotluse sisu punktidest.

  (3) Taotluste hindamisel võib hindaja teha ettepaneku toetuse andmiseks taotletust väiksemas summas. Ettepaneku võib teha eelkõige juhul, kui taotluste võrdlemisel ilmneb, et on palju võrdseid taotlusi ning nad kõik väärivad piiratud rahahulga juures toetamist. Toetuse andmisel taotletust väiksemas summas vähendatakse toetust kõigil taotlustel proportsionaalselt.

  (4) Taotluste hindamine protokollitakse.

§ 32.   Toetuse andmine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud tähtajaks esitatud projektile ja programmile toetuse andmise otsustab taotluste hindamise tulemusi arvestades linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud projektidele toetuse andmise otsustab kultuuriosakonna juhataja hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

§ 33.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Rahuldamata jäetakse taotlus, mis hindamise tulemusena saab vähem punkte, kui käesoleva määruse paragrahvi 31 lõikes 2 sätestatud.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule juhul, kui:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  3) taotlejal on muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  4) taotleja on varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta jätnud aruande esitamata;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Kultuuriosakond informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest.

4. peatükk Toetuse väljamaksmine 

§ 34.   Toetuse väljamaksmise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse makstakse välja eeldusel, et toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus ning muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees, toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande ja kinnituse kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.

  (2) Kui toetuse väljamaksmise eelsel kontrollimisel ilmneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võlgnevus või asjaolu, et nõuetekohane aruanne on esitamata või ei suuda toetuse saaja kinnitada kaasfinantseeringu olemasolu, on toetuse väljamaksjal õigustoetust mitte välja maksta kuni võlgnevuse likvideerimiseni või võlgnevuse likvideerimiseks kokkuleppe sõlmimiseni, nõuetekohase aruande esitamiseni või kinnituse andmiseni kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.

  (3) Kui võlgnevust ei likvideerita, aruannet ei esitata määratud tähtajaks või kinnitust kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta ei anta, võib toetuse andmise otsuse tegija toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistada.

§ 35.   Noorsootöö programmile toetuse väljamaksmine

  Noorsootöö programmile toimub toetuse väljamaksmine toetuse andmise otsuse alusel neli korda aastas võrdsetes osades kvartali esimese kuu viimasel nädalal.

§ 36.   Noorsootöö projektile, noorte mobiilsusprojektile ja noorte omaalgatusprojektile toetuse väljamaksmine

  (1) Noorsootöö projektile, noorte mobiilsusprojektile ja noorte omaalgatusprojektile toetuse väljamaksmiseks sõlmib kultuuriosakonna juhataja toetuse saajaga lepingu.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) projekti nimi ja toimumise aeg;
  2) toetuse väljamaksmise aeg;
  3) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  4) linna õigused ja kohustused;
  5) aruande esitamise aeg;
  6) muud vajalikud tingimused.

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ja järelevalve 

§ 37.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) toetust saanud projekti või programmi lubatud mahus ellu viima;
  2) kasutama toetust taotluses nimetatud projekti või programmi elluviimisega seotud kulude katmiseks, arvestades käesolevas määruses ja toetuse andmise kohta sõlmitud lepingus nimetatud piiranguid;
  3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  4) nimetama Tartu linna projekti või programmi toetajana;
  5) esitama projekti või programmi toimumise aja ja koha andmed Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast toetuse andmise otsuse tegemist, kui tegemist on projekti või programmiga, mis ei ole suunatud kindlaksmääratud sihtgrupile;
  6) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  7) esitama kultuuriosakonnale hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toetuse kasutamise lõpptähtajast aruande toetuse kasutamise kohta.

§ 38.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale aruande toetuse kasutamise kohta.

  (2) Aruandes tuleb esitada toetuse kasutamise ja projekti või programmi läbiviimise kohta järgmine informatsioon:
  1) taotleja nimi, isiku-, registrikood või registreerimisnumber;
  2) vajadusel taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja elu- või asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) projekti või programmi nimi;
  5) Tartu linnalt taotletud ja saadud toetuse suurus;
  6) kogueelarve, sealhulgas ülevaade oma- ja kaasfinantseeringu kavandatud ja tegelikust suurusest;
  7) kasusaajate kavandatud ja tegelik arv, selgitus, kuidas teave projektist või programmist kasusaajateni viidi ning kavandatud ja tegelike kasusaajate erinevuse korral põhjendus;
  8) toimumise kavandatud ja tegelik aeg ning kavandatud ja tegeliku aja erinevuse korral põhjendus;
  9) sisu ülevaade, sealhulgas selgitus, kuidas projekti või programmi sisu toetas noorte mitteformaalset õppimist, ning kavandatud ja tegeliku sisu erinevuse korral põhjendus;
  10) taotleja üldhinnang projekti või programmi õnnestumisele ning mõjule.

§ 39.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses ja toetuse andmise kohta sõlmitud lepingus nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Kultuuriosakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses ja toetuse andmise kohta sõlmitud lepingus nimetatud piiranguid;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) projekti või programmi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
  5) toetuse saaja ei täida või ei täitnud muid käesolevas määruses või toetuse andmise kohta sõlmitud lepingus sätestatud nõudeid.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 40.   Määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruses nr 12 "Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) muudetakse määruse pealkirja ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmise kord";
  2) muudetakse määruse paragrahvi 1 lõiget 1 ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Määrusega kehtestatakse kultuuri- ja spordiprojektidele (edaspidi: üritused) toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ning toetuse andmise põhimõtted.".

  (2) Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määrus nr 33 "Noortelaagri korraldamise toetamise kord" ja Tartu Linnavolikogu 22. jaanuari 2015. a määrus 54 "Noortelaagris osalemise toetus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 41.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. juulil 2015. a.

  (2) Määruse paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3, paragrahvid 12, 17 ja 22 ning paragrahvi 40 lõige 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2016. a.
15.07.2015 15:33
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 41 asendatud § 40-ga Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Tartu Linnavalitsuse 13.07.2015 taotlust 2-7.2/00362

Vladimir Šokman
Esimees

/otsingu_soovitused.json