Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorsootöö valdkonna toetused

Noorsootöö valdkonna toetused - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2020, 16

Noorsootöö valdkonna toetused
[RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

Vastu võetud 25.06.2015 nr 77
RT IV, 02.07.2015, 9
jõustumine 15.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2017RT IV, 06.07.2017, 210.07.2017
16.05.2019RT IV, 24.05.2019, 127.05.2019
25.06.2020RT IV, 03.07.2020, 406.07.2020
04.12.2020RT IV, 11.12.2020, 301.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö valdkonnas toetuse andmise kriteeriume ning toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise korda.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 11.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgid

  (1) Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) noorte osalusvõimaluste mitmekesistamine ja linna arengusse kaasatuse suurendamine;
  2) võimaluste laiendamine noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks;
  3) rahvusvahelise koostöö ning noorte ja noorsootöötajate õpirände soodustamine ja toetamine mitteformaalses hariduses;
  4) noorsootöö mitmekesisuse ja tõenduspõhisuse toetamine.

  (2) Linnavalitsuse kultuuriosakonna (edaspidi kultuuriosakond) juhatajal on õigus kehtestada eesmärke täpsustavaid prioriteete, millele vastavaid projekte toetuse andmise otsustamisel eelistatakse.

§ 3.   Toetuse objekt

  Käesoleva määruse tähenduses on toetuse objekt:
  1) noorsootöö projekt - Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari;
  2) [kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  3) noorsootöö programm - vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud Tartu noortega koostöös ja suunatud Tartu noortele.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 4.   Toetuse taotlemise aeg

  (1) Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt projekti või programmi toimumisele eelneva kalendriaasta 1. septembriks.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

  (2) 500 euro suuruse või väiksema toetuse taotlemiseks noorsootöö projektile võib taotluse esitada kultuuriosakonnale aastaringselt.
[RT IV, 02.07.2015, 9 - jõust. 01.01.2016]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis.

  (2) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda taotlejatelt taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks käesolevas määruses nimetamata andmete või dokumentide esitamist.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 6.   Toetuse kasutamise aeg

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 1 kohaselt taotletud toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

  (2) Aastaringselt taotletavat toetust antakse seni, kuni vastava aasta linnaeelarves raha jätkub.

§ 61.   Toetuse andmise ühekordsuse põhimõte

  Toetust ühele projektile, programmile või tegevusele antakse üks kord. Ühte sündmust, programmi või tegevust ei ole lubatud esitada toetuse saamiseks mitme taotluse koosseisus.
[RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

§ 62.   Toetuse taotleja

  Toetust saab taotleda juriidiline isik.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

2. peatükk Projekti ja programmi toetamise täpsemad reeglid 

1. jagu Noorsootöö projekti toetus 

§ 7.   Noorsootöö projekti toetamise eesmärk

  Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks.

§ 8.   Taotleja
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 9.   Noorsootöö projekti raames toetatavad tegevused

  (1) Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

  (2) Noorsootöö projekti raames ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi nagu klassi muuseumikülastus, ekskursioon, aktus, aineolümpiaad ja muu sarnane.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

  (3) Noorsootöö projekti raames ei ole abikõlbulikud järgmised kulud:
  1) laenuintress;
  2) rahatrahv või muu rahaline karistus;
  3) kohtumenetluse raames määratud trahv ja viivis;
  4) kohtumenetlusega seotud menetluskulud;
  5) mitterahalised kulud;
  6) kindlustusmaksed, välja arvatud töötasuga kaasnevad kindlustusmaksed;
  7) kinnisasja ost või investeering infrastruktuuri.

  (4) Noorsootöö projektile, mida on linnaeelarvest juba toetatud, ei saa käesoleva määruse alusel samal eelarveaastal täiendavat toetust taotleda.

§ 10.   Noorsootöö projekti taotluse sisu

  (1) Noorsootöö projekti taotlus peab sisaldama:
  1) projekti nime;
  2) projekti eesmärki, tegevusi ja ajakava;
  3) projekti toimumise kohta;
  4) projekti vajalikkuse põhjendust Tartu noorsootöös;
  5) noorte eakohase kaasatuse kirjeldust projekti elluviimisesse;
  6) projekti elluviijate pädevuse kirjeldust selle elluviimiseks;
  7) taotletava toetuse suurust;
  8) projekti kogueelarvet, sealhulgas ülevaadet oma- ja kaasfinantseeringu suurusest;
  9) kasusaajate arvu suuruse prognoosi ja selgitust, kuidas teave projektist kasusaajateni viiakse;
  10) taotleja arvelduskonto numbrit.

  (2) Kultuuriosakonna juhataja võib kehtestada täiendavaid tingimusi, mida tuleb noorsootöö projekti toetuse taotlemisel kirjeldada.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 11.   Noorsootöö projekti oma- ja kaasfinantseering

  (1) Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

  (3) Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema projekti olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

§ 12.   Noorsootöö projekti toetuse taotlemise aeg

  Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks, toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

2. jagu Noorte mobiilsusprojekti toetus 
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 13.   Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 14.   Taotleja
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 15.   Noorte mobiilsusprojekti raames toetatavad tegevused ja toetuse määr
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 16.   Noorte mobiilsusprojekti taotluse sisu
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 17.   Noorte mobiilsusprojekti toetuse taotlemise aeg
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

3. jagu Noorte omaalgatusprojekti toetus 

§ 18.   Noorte omaalgatusprojekti toetamise eesmärk
[Kehtetu - RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

§ 19.   Taotleja
[Kehtetu - RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

§ 20.   Noorte omaalgatusprojekti raames toetatavad tegevused ja toetuse määr
[Kehtetu - RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

§ 21.   Noorte omaalgatusprojekti taotluse sisu
[Kehtetu - RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

§ 22.   Noorte omaalgatusprojekti toetuse taotlemise aeg
[Kehtetu - RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

4. jagu Noorsootöö programmi toetus 

§ 23.   Noorsootöö programmi toetamise eesmärk

  Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust.

§ 24.   Taotleja
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 25.   Noorsootöö programmi raames toetatavad tegevused

  (1) Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist.

  (2) Noorsootöö programmi raames ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi.
[RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

  (3) Noorsootöö programmi raames ei ole abikõlbulikud järgmised kulud:
  1) laenuintress;
  2) rahatrahv või muu rahaline karistus;
  3) kohtumenetluse raames määratud trahv ja viivis;
  4) kohtumenetlusega seotud menetluskulud;
  5) mitterahalised kulud;
  6) kindlustusmaksed, välja arvatud töötasuga kaasnevad kindlustusmaksed;
  7) kinnisasja ost või investeering infrastruktuuri.

§ 26.   Noorsootöö programmi oma- ja kaasfinantseering

  (1) Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

  (3) Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema programmi olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

§ 27.   Noorsootöö programmi taotluse sisu

  (1) Noorsootöö programmi toetuse taotlus peab sisaldama:
  1) programmi nime;
  2) programmi eesmärki, tegevusi ja ajakava;
  3) programmi tegevuste toimumise kohta;
  4) programmi vajalikkuse põhjendust Tartu noorsootöös;
  5) noorte eakohase kaasatuse kirjeldust programmi elluviimisesse;
  6) programmi elluviijate pädevuse kirjeldust, sealhulgas teavet, kuidas tagatakse programmi kvaliteet ja jätkusuutlikkus;
  7) taotletava toetuse suurust;
  8) programmi kogueelarvet, sealhulgas ülevaadet oma- ja kaasfinantseeringu suurusest;
  9) kasusaajate arvu prognoosi ja selgitust, kuidas teave programmist kasusaajateni viiakse;
  10) taotleja arvelduskonto numbrit.

  (2) Kultuuriosakonna juhataja võib kehtestada täiendavaid tingimusi, mida tuleb noorsootöö programmi toetuse taotlemisel kirjeldada.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 28.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetele vastavusse viimiseks.

  (3) Kui taotleja ei vii taotlust nõuetele vastavaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 29.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse lähtuvalt taotluse:
  1) vormi kriteeriumitest (eesmärkide, tegevuste ja ajakava kooskõla ning eelarve põhjendatus), mis annavad kokku 40% hindest;
  2) sisu kriteeriumitest (projekti või programmi vajalikkuse põhjendus Tartu noorsootöös, noorte eakohase kaasatuse kirjeldus projekti või programmi elluviimisesse ning taotleja pädevus projekti või programmi elluviimiseks), mis annavad kokku kuni 60% hindest.
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 30.   Taotluse hindaja

  Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon, kuhu kaasatakse lisaks linnavalitsuse ametnikele linnavolikogu ja noorsootöövaldkonnas tunnustatud organisatsioonide esindajad.

§ 31.   Taotluse hindamine
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

  (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte. Maksimaalselt on ühel taotlusel võimalik saada 100 punkti.

  (2) Toetuse saamiseks peab taotlus hindamisel saama vähemalt 67 punkti, sealhulgas peab taotlus saama vähemalt 50% taotluse vormi punktidest ja vähemalt 50% taotluse sisu punktidest.

  (3) Taotluste hindamine protokollitakse. Protokollid on avalikud.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

§ 311.   Toetuse andmine väiksemas mahus kui taotletud

  Lähtuvalt eelarve võimalustest võib toetust anda taotletust väiksemas summas. Toetuse vähendamisel vähendatakse kõigi taotlejate taotlusi proportsionaalselt samas mahus.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

§ 32.   Toetuse andmine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud tähtajaks esitatud projektile ja programmile toetuse andmise otsustab taotluste hindamise tulemusi arvestades linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud projektile toetuse andmise otsustab kultuuriosakonna juhataja toetuse lepingu sõlmimisega hiljemalt kahe kuu jooksul taotluse esitamisest.
[RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]

§ 33.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Rahuldamata jäetakse taotlus, mis hindamise tulemusena saab vähem punkte, kui käesoleva määruse paragrahvi 31 lõikes 2 sätestatud.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule juhul, kui:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  3) taotlejal on muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  4) taotleja on varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta jätnud aruande esitamata;
  41) taotluses nimetatud tegevusi on samal eelarveaastal Tartu linna eelarvest eelnevalt toetatud;
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Kultuuriosakond informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest.

4. peatükk Toetuse väljamaksmine 

§ 34.   Toetuse väljamaksmise üldpõhimõtted

  (1) Toetus makstakse välja eeldusel, et toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus ning muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees ning toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande. Taotlejalt võib toetuse väljamaksmise eeldusena nõuda kinnitust kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.
[RT IV, 06.07.2017, 2 - jõust. 10.07.2017]

  (2) Kui toetuse väljamaksmise eelsel kontrollimisel ilmneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võlgnevus või asjaolu, et nõuetekohane aruanne on esitamata või ei suuda toetuse saaja kinnitada kaasfinantseeringu olemasolu, on toetuse väljamaksjal õigustoetust mitte välja maksta kuni võlgnevuse likvideerimiseni või võlgnevuse likvideerimiseks kokkuleppe sõlmimiseni, nõuetekohase aruande esitamiseni või kinnituse andmiseni kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.

  (3) Kui võlgnevust ei likvideerita, aruannet ei esitata määratud tähtajaks või kinnitust kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta ei anta, võib toetuse andmise otsuse tegija toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistada.

§ 35.   Noorsootöö programmile toetuse väljamaksmine
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 36.   Noorsootöö projektile, noorte mobiilsusprojektile ja noorte omaalgatusprojektile toetuse väljamaksmine
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ja järelevalve 

§ 37.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte;
  3) taotluses nimetatu taotluses toodud mahus ellu viima;
  4) kasutama toetust taotluses nimetatud projekti või programmi elluviimisega seotud kulude katmiseks eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult arvestades käesolevas määruses nimetatud piiranguid;
  5) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;;
  7) esitama projekti või programmi toimumise aja ja koha andmed Tartu Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast toetuse andmise otsuse tegemist, kui tegemist on avalikkusele suunatud projekti või programmiga;
  8) taotlema kultuuriosakonnalt heakskiitu projektis või programmis olulises osas muudatuste tegemiseks;
  9) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad projekti või programmi osalises või täies mahus ärajäämise;
  10) projekti või programmi osalisel või täies mahus ärajäämisel tagastama toetuse vastavalt osaliselt või täies mahus hiljemalt kolme kuu möödumisel ajast, mil ilmnes tegevuste osaline või täies mahus ärajäämine;
  11) esitama käesolevas määruses nimetatud aruande ühe kuu jooksul taotluse ajakavas toodud projekti või programmi tegevuste lõppemisest;
  12) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

§ 38.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale aruande toetuse kasutamise kohta.

  (2) Aruandes tuleb esitada toetuse kasutamise ja projekti või programmi läbiviimise kohta järgmine informatsioon:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
[RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]
  2) [kehtetu - RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
[RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]
  4) projekti või programmi nimi;
  5) Tartu linnalt taotletud ja saadud toetuse suurus;
  6) kogueelarve, sealhulgas ülevaade oma- ja kaasfinantseeringu kavandatud ja tegelikust suurusest, kavandatud ja tegeliku oma- ja kaasfinantseeringu suuruse erinevuse korral põhjendus (sealhulgas kui taotlemisel oli nõutud kaas- või omafinantseeringu olemasolu 25% ulatuses, peab nimetatud mahus oma- või kaasfinantseering kajastuma aruandes);
[RT IV, 24.05.2019, 1 - jõust. 27.05.2019]
  7) kasusaajate kavandatud ja tegelik arv, sealhulgas selgitus, kuidas teave projektist või programmist kasusaajateni viidi, ning kavandatud ja tegelike kasusaajate erinevuse korral erinevuse põhjendus;
[RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  8) toimumise kavandatud ja tegelik aeg ning kavandatud ja tegeliku aja erinevuse korral põhjendus;
  9) sisu ülevaade, sealhulgas selgitus, kuidas toimus noorte eakohane kaasamine projekti või programmi elluviimisesse, ning kavandatud ja tegeliku sisu erinevuse korral põhjendus;
[RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]
  10) taotleja üldhinnang projekti või programmi õnnestumisele ning mõjule.

§ 39.   Järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2020, 4 - jõust. 06.07.2020]

6. peatükk Rakendussätted 

§ 40.   Määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 41.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. juulil 2015. a.

  (2) Määruse paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3, paragrahvid 12, 17 ja 22 ning paragrahvi 40 lõige 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json