Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Viljandi valla jäätmevaldajate registri asutamise ja pidamise põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 22

Viljandi valla jäätmevaldajate registri asutamise ja pidamise põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2015 nr 81
jõustumine 01.08.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37, jäätmeseaduse § 711 lg 1, avaliku teabe seaduse 431 lg 1, § 433 lg 1 ja 4 ja § 434 lg 1 ja 2 ning § 435 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Viljandi valla jäätmevaldajate registri asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega Viljandi valla jäätmevaldajate register (edaspidi register).

§ 2.   Registri asutamise eesmärk

  (1) Register asutatakse jäätmeseaduse § 711 lg 1 alusel ja nimetatud sättega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) pidada arvestust Viljandi valla haldusterritooriumil asuvate jäätmetekkekohtade ning korraldatud olmejäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate kohta;
  2) pidada arvestust Viljandi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunud jäätmevaldajate kohta;
  3) koguda andmeid ja pidada arvestust korraldatud jäätmeveo piirkonnas kasutatavate jäätmemahutite ning liikuvate jäätmevoogude kohta;
  4) koguda andmeid ja pidada arvestust Viljandi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja (te) kohta;
  5) koguda jäätmeseadusega järelevalve teostamiseks vajalikke andmeid.

§ 3.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Viljandi vald.

  (2) Registri asutab Viljandi Vallavolikogu.

  (3) Registri pidamist reguleerib käesoleva määrusega sätestatud registri pidamise põhimäärus, mille kinnitab ja muudab kehtetuks ning mida muudab Viljandi Vallavolikogu.

2. peatükk REGISTRIANDMETE TÖÖTLEJAD 

§ 4.   Registriandmete töötlejad

  (1) Registri vastutav töötleja on Viljandi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib registri kasutuselevõttu ning registri tarkvara hankimist;
  4) korraldab andmevahetust andmeesitajatega;
  5) korraldab ja juhib registri pidamist;
  6) volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  7) tagab algandmete ja andmeuuenduste sisestamise;
  8) tagab andmetele juurdepääsu nende ametialaseks kasutamiseks;
  9) peab järelevalvet registri pidamise üle;
  10) teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärustest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Registri vastutaval töötlejal on õigus laiendada registriandmete koosseisu registri pidamise ja järelevalve teostamise hõlbustamiseks.

  (4) Registri volitatud töötlejaks (edaspidi volitatud töötleja) on Viljandi Vallavalitsuse poolt selleks volitatud töötleja.

  (5) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab andmed registrisse ning uuendab nimetatud andmeid;
  2) vastutab registrisse edastatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  3) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  4) teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Registri andmeid kasutab oma tegevuses käesoleva määrusega sätestatud alustel ja korras Viljandi valla jäätmeveopiirkonnas riigihanke tulemusena vallavalitsusega jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingu sõlminud isik (edaspidi jäätmevedaja).

§ 5.   Registri andmete õiguslik tähendus

  (1) Registri andmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui jäätmeseadusega ei sätestata teisiti.

  (2) Register on mõeldud eeskätt ametialaseks kasutamiseks.

§ 6.   Registri infotehnoloogiline keskkond

  (1) Valla jäätmevaldajate registrit peetakse valla geograafilises infosüsteemis (GIS).

  (2) Operatsioonisüsteemiks on Windows, tarkavaraks ESRI ArcGIS Desktop Advanced.

  (3) Jäätmeregistri andmetest võib teha tuletisi kasutamiseks teiste tarkvaradega (nt Excel), kui see on vajalik andmete vahetamiseks jäätmevedajaga, väljatrükiks paberkandjal.

§ 7.   Registri asutamise ja haldamise finantseerimine

  Registri asutamist ja haldamist finantseeritakse Viljandi valla eelarvest.

3. peatükk REGISTRI KOOSSEIS 

§ 8.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosneb järgmistest andmetest:
  1) andmed jäätmeveoga hõlmatud jäätmetekkekohtade kohta;
  2) andmed jäätmevaldajate kohta;
  3) andmed jäätmeveokorralduse õigusliku aluse kohta;
  4) andmed korraldatud olmejäätmeveo vedaja kohta;
  5) andmed veopiirkonna kohta.

§ 9.   Andmeväljad registris

  Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) asustusüksuse nimi;
  2) lähiaadress;
  3) katastritunnus;
  4) katastriüksuse sihtotstarve;
  5) jäätmeveo sagedus;
  6) konteineri materjal;
  7) konteineri maht;
  8) konteinerite arv;
  9) jäätmevaldaja nimi;
  10) jäätmevaldaja kontaktaadress;
  11) jäätmevaldaja telefon;
  12) jäätmevaldaja e-postiaadress;
  13) jäätmeveost vabastamise õiguslik alus;
  14) jäätmeveost vabastamise tähtaeg;
  15) jäätmeveost vabastamise kinnituskirja esitamise aeg;
  16) jäätmevedaja nimi;
  17) andmete viimase muudatuse tegemise kuupäev;
  18) märkused.

4. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE 

§ 10.   Andmete esitajad

  Registrisse esitavad andmeid:
  1) registri vastutav töötleja;
  2) volitatud töötleja;
  3) jäätmevedaja.

§ 11.   Andmete esitamine, sisestamine ja muutmine

  (1) Volitatud töötleja töötleb, kogub ja edastab andmed registrisse.

  (2) Registrisse andmeid sisestav jäätmevedaja on kohustatud tagama esitatud andmete õigsuse.

  (3) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (4) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajate kohta sisestab registrisse andmeid registri volitatud töötleja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamisest. Taotluse rahuldamata jätmised sisestatakse registrisse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.

  (5) Ebaõigete andmete avastamisel tuleb need koheselt parandada. Andmete parandamisel teeb andmete sisestaja vajaduse korral järelepärimise andmete õigsuse kohta andmete esitajale.

  (6) Registrisse kantud andmete muutmine toimub:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) kinnistusraamatu muudatuste alusel;
  3) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel.

  (7) Jäätmevaldajate registris tehakse muudatusi vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui kord kuus.

§ 12.   Andmete väljastamise kord

  (1) Registris sisalduvaid andmeid saavad kasutada Viljandi valla ametnikud ja jäätmevedaja neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Isik (v.a vallavalitsuse ametnikud ja jäätmevedaja), kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale (vallavalitsusele) kirjaliku taotluse milles, märgitakse ära andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (3) Soovitud andmed väljastatakse juhul kui andmete kasutamise otstarve on põhjendatud.

  (4) Registriandmed väljastatakse elektroonilisel kujul või paberkandjal.

  (5) Volitatud töötleja peab registriandmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete koosseisu kohta arvestust.

  (6) Andmete väljastamine on tasuta.

5. peatükk ANDMETE KAITSE 

§ 13.   Andmete kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (2) Registrisse kantakse järgmised järelevalve tegevuse korraldamiseks vajalikud andmed:
  1) andmete registrisse kandja (lisaja, muutja) kasutajatunnus;
  2) andmete registrisse kandmise (lisamise, muutmise) aeg.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Järelvalve registri pidamise üle

  (1) Järelvalvet registri pidamise üle teostavad Viljandi Vallavalitsus (vastutav töötleja) ning isikuandmete kaitse seaduse § 32 alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

  (2) Registri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

§ 15.   Registri andmete säilitamine ja kaitse

  (1) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas ja säilitatakse 5 aastat.

  (2) Arhiivist on õigus saada andmeid:
  1) Keskkonnainspektsioonil;
  2) Politsei- ja Piirivalveametil;
  3) andmesubjektil tema kohta käivate andmete kohta;
  4) muu põhjendatud teadmisvajadusega isikul vastutava töötleja loal.

§ 16.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub arhiiviseadusega ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Paistu vallavolikogu 17. veebruari 2005 määrus nr 4 " Jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine";
  2) Pärsti Vallavolikogu 17. septembri 2008. a määrus nr 18 „Pärsti valla jäätmevaldajate registri asutamise ja pidamise põhimäärus“;
  3) Saarepeedi Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a määrus nr 2 "Saarepeedi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus";
  4) Viiratsi Vallavolikogu 25. november 2004 a määrus nr 12 " Jäätmevaldajate registri asutamine".

  (2) Määrus jõustub 01. august 2015.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json