HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tartu linna õpetaja stipendium

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 24

Tartu linna õpetaja stipendium

Vastu võetud 25.06.2015 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu linna õpetaja stipendium

  (1) Õpetaja stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna makstav toetus Tartu linnas tegutseva õppeasutuse õpetajale eesmärgiga väärtustada õpetajakutset ning toetada õpetajate tööalast enesetäiendamist (õppereisidel, täienduskoolitustel, seminaridel, konverentsidel või kursustel osalemist).

  (2) Stipendium antakse välja üks kord kalendriaastas eelarve võimaluste piires.

  (3) Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  Tartu Linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi haridusosakond) kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumile Tartu linna kodulehel ja haridusosakonna infokanalites.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Taotlus õpetajale stipendiumi määramiseks esitatakse haridusosakonnale avalikult väljakuulutatud tähtpäevaks.

  (2) Taotluses tuuakse välja:
  1) stipendiumi kasutamise eesmärk ja põhjendus;
  2) taotletav summa;
  3) planeeritud tegevuskava, sealhulgas kavandatud järeltegevused;
  4) eelarve kalkulatsioon, sealhulgas osalustasu, transpordi- ning majutuskulud jms;
  5) lühikokkuvõte taotleja senisest tööst õppeasutuses.

  (3) Taotleja lisab taotlusele õppeasutuse juhi hinnangu koolituse vajalikkusele, lähtudes õppeasutuse vajadustest.

§ 4.   Taotluste hindamine ja stipendiumi andmine

  (1) Esitatud taotlusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt:
  1) haridusosakonna juhataja (esimees);
  2) Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja;
  3) Tartu abilinnapea;
  4) haridusosakonna esindaja;
  5) Tartu Koolijuhtide Ühenduse esindaja;
  6) Tartu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühenduse esindaja;
  7) Tartu linna aineühenduste juhtide esindaja;
  8) mittetulundusühingu Tartu Noortevolikogu esindaja;
  9) mittetulundusühingu Eesti Õpetajate Liit esindaja;
  10) Eesti Lastevanemate Liidu esindaja;
  11) Tartu Haridustöötajate Liidu ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühingu esindaja.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab haridusosakonna juhataja käskkirjaga.

  (3) Taotluste hindamisel arvestab komisjon muuhulgas järgmisi asjaolusid:
  1) taotluse põhjendatust ja vastavust käesoleva määruse paragrahvis 1 sätestatud eesmärgile;
  2) tegevuskava täpsust, selgust ja optimaalsust ning eelarve läbimõeldust;
  3) koolituse olulisust õppeasutuse jaoks.

  (4) Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja otsustab stipendiumi andmise kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 5.   Lepingu sõlmimine ja stipendiumi väljamaksmine

  (1) Stipendiumi saaja ja haridusosakond sõlmivad stipendiumi kasutamise lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ning aruandluse esitamise tähtajad ja kord.

  (2) Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiumi saaja pangakontole.

§ 6.   Stipendiumi tagasinõudmine

  Haridusosakonnal on õigus nõuda stipendium osaliselt või täies mahus tagasi, kui:
  1) stipendiumi saanud isik ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;
  2) stipendiumi saanud isik ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  3) stipendiumi saanud isik on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) tegevust, mille jaoks stipendium eraldati, ei toimunud.

Vladimir Šokman
Esimees

/otsingu_soovitused.json