Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 31

Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmise kord
[RT IV, 02.07.2015, 9 - jõust. 15.07.2015]

Vastu võetud 10.06.2010 nr 12
RT IV, 05.02.2013, 65
jõustumine 17.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2015RT IV, 02.07.2015, 915.07.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse kultuuri- ja spordiprojektidele (edaspidi: üritused) toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ning toetuse andmise põhimõtted.
[RT IV, 02.07.2015, 9 - jõust. 15.07.2015]

 (2) Toetust antakse Tartu linna eelarvest. Linnavolikogu poolt kinnitatud ürituste eelarve üldsumma jaguneb ürituste jaotatud ja ürituste jaotamata osaks (reserviks).

 (3) Toetust ürituse korraldamiseks antakse füüsilisele või juriidilisele isikule (edaspidi: taotleja) tingimusel, et üritus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud käesolevas korras nõutud aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta. Käesoleva korra alusel ei saa toetust taotleda Tartu Linnavalitsuse hallatavad asutused.

§ 2.  Taotlus

 (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks kultuuriosakonnale elektroonilises vormis taotluse hiljemalt 15. augustiks veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas. Toetust antakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

 (2) Taotluse vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 3.  Taotluse menetlemine

 (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust ning hindab üritust, millele toetust taotletakse.

 (2) Kui taotluse ja taotleja nõuetekohasuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda antud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (3) Kui taotluses on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.

 (4) Kultuuriosakond esitab taotluste kohta informatsiooni koos ettepanekutega linnavalitsusele ja linnavolikogu komisjonidele hiljemalt iga aasta 1. detsembriks.

§ 4.  Toetuse andmine ja andmata jätmine

 (1) Toetus antakse taotluses esitatud ürituse sihtotstarbeliseks korraldamiseks.

 (2) Linnavalitsus otsustab taotlejale toetuse andmise ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest linnavolikogu poolt.

 (3) Linnavalitsus otsustab toetuse andmata jätmise § 5 lõikes 3 sätestatud juhul.

 (4) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab kultuuriosakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 5.  Lepingu sõlmimine

 (1) Taotlejaga, kellele linnavalitsus on otsustanud toetust anda (edaspidi: toetuse saaja), sõlmib kultuuriosakonna juhataja enne ürituse toimumist toetuse kasutamise lepingu.

 (2) Lepingu vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

 (3) Enne lepingu sõlmimist kontrollib kultuuriosakond toetuse saaja poolt riiklike maksude nõuetekohase tasumise kohustuse täitmist ning eelnevalt antud toetuse kasutamise kohta aruande esitamist. Toetuse saaja maksuvõlgnevuse korral või nõuetekohase aruande puudumise korral annab kultuuriosakond toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja ei ole puudusi antud tähtpäevaks likvideerinud, teeb kultuuriosakond linnavalitsusele ettepaneku jätta toetus andmata ning summa kantakse ürituste jaotamata osasse.

§ 6.  Toetus ürituste jaotamata osast

 (1) Ürituste jaotamata osa suuruse kinnitab linnavalitsus samaaegselt toetuste andmise otsustamisega.

 (2) Ürituste jaotamata osasse kantakse jooksvalt alljärgnevad summad:
 1) toimumata jäänud ürituste korraldamiseks antud toetused;
 2) toimunud ürituste korraldamise kavandatud kuludest üle jäänud toetuse summad;
 3) ürituse korraldamiseks antud toetus, mis on jäänud välja maksmata käesolevas korras nimetatud põhjustel.

 (3) Toetuse taotlemisele ürituste jaotamata osast kohaldatakse korda käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

 (4) Taotlusi toetuse saamiseks ürituste jaotamata osast saab esitada veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas aastaringselt. Toetust antakse jooksvaks kalendriaastaks.

 (5) Ürituste jaotamata osast toetuse andmise otsustab kultuuriosakond korraldusega.

§ 7.  Aruanne

 (1) Toetuse saaja esitab kultuuriosakonnale aruande ühe kuu jooksul toetuse kasutamise lõpptähtajast veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas. Aruandes esitatakse ürituse kogu eelarve, s.h saadud toetuse kasutamine kululiikide lõikes.

 (2) Aruande vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

 (3) Kui esitatud aruanne ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 8.  Toetuse kasutamise lepingu lõpetamine

  Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja kultuuriosakonna nõudel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui:
 1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
 3) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
 4) üritus, mille korraldamiseks toetus eraldati, ei toimunud;
 5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 17. juunil 2010. a.

/otsingu_soovitused.json