SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2017, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 29.06.2016 nr 18
RT IV, 02.07.2016, 2
jõustumine 05.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2017RT IV, 04.04.2017, 607.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab Puhja valla (edaspidi vald) sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja korra ning esitab sotsiaalteenuste loetelu.

 (2) Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

 (3) Käesoleva korraga Puhja Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) pandud ülesanded võib Vallavalitsus delegeerida Puhja Päevakeskusele või muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele.

§ 2.  Sotsiaalteenused valla elanikele

 (1) Koduteenus.

 (2) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.

 (3) Tugiisikuteenus.

 (4) Täisealise isiku hooldus.

 (5) Isikliku abistaja teenus.

 (6) Varjupaigateenus.

 (7) Turvakoduteenus.

 (8) Sotsiaaltransporditeenus.

 (9) Eluruumi tagamine.

 (10) Võlanõustamisteenus.

 (101) Lapsehoiuteenus.
[RT IV, 04.04.2017, 6 - jõust. 07.04.2017]

 (11) Vältimatu sotsiaalabi.

 (12) Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 3.  Koduteenus

 (1) Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (2) Koduteenus on Vallavalitsuse osutatav sotsiaalteenus, millega abistatakse isikut järgmistes toimingutes:
 1) toiduainete ja majapidamisetarvetega varustamine (üldjuhul lähimast müügikohast);
 2) küttematerjali ja veega varustamine, vajadusel reovee käitlemine;
 3) eluruumi koristamine;
 4) vajadusel abistamine enesehooldusel;
 5) arstiabi korraldamine ning ravimitega ja abivahenditega varustamine;
 6) abistamine asjaajamisel.

 (3) Koduteenuse määramisel hinnatakse isiku teenuse vajadust ning kõrvalabi vajaduse määra. Koduteenuseid osutatakse isikule, kes üldjuhul on võimeline harjumispärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi.
[RT IV, 04.04.2017, 6 - jõust. 07.04.2017]

 (4) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse koduhooldusteenust saava isiku ja Vallavalitsuse vahel leping, määrates selles muu hulgas kindlaks:
 1) koduteenusena tehtavad toimingud;
 2) toimingute tegemise aeg ja maht.

 (5) Koduhooldusteenuse eest tasutakse valla eelarvest, kui teenuse saajal ei ole tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikuid või nad ei ole võimelised oma kohustusi täitma (on puudega isik, viibib väljaspool omavalitsuse territooriumi jms).

§ 4.  Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus)

 (1) Üldhooldusteenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 (2) Üldhooldusteenuse eest tasutakse alljärgnevalt:
 1) hooldust vajava isiku sissetulekud;
 2) seadusjärgse ülalpidaja(te) osalus;
 3) taotleja ülalpidamiskulude katteks võib sõlmida lepingu taotleja vara arvelt;
 4) taotlejal on õigus oma vabal tahtel teha hoolduskulude katmiseks oma isikliku vara kohta notariaalne kinkeleping valla kasuks;
 5) valla osalus.

 (3) Lähedaste osaluse määramisel arvestab Vallavalitsus lähedaste sissetulekuid ja väljaminekuid ning määrab lähedaste osaluse arvestusega, et lähedastel säiliks sissetulek vähemalt kahekordse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri ulatuses.

 (4) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse Vallavalitsuse, üldhooldusteenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise leping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

§ 5.  Tugiisikuteenus

 (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 (2) Tugiisiku tegevused on:
 1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
 3) sotsiaalsete oskuste arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
 4) koos teenusesaajaga tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
 5) laste ja vanemate vahel toimuvate peresiseste ühistegevuste korraldamisele kaasaaitamine;
 6) sotsiaaltöötajate informeerimine peres toimuvatest muutustest;
 7) teenusesaaja motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks;
 8) aktiivse suhtlemise ja kuulamisega psühholoogilise toe pakkumine.

 (3) Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

 (4) Tugiisikuteenuse määramisel hinnatakse isiku teenuse vajadust ning kõrvalabi vajaduse määra.
[RT IV, 04.04.2017, 6 - jõust. 07.04.2017]

 (5) Tugiisikuteenust võib osutada isik, kes sobib tugiisiku ülesandeid täitma isikuomaduste või kogemuste poolest või kellel on sihtgrupiga töötamise kogemus. Eelistatakse isikuid, kes on läbinud erialase tugiisiku koolituse. Sotsiaaltöötaja abistab teenust saama õigustatud isikut tugiisiku leidmisel.

 (6) Tugiisikuteenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul (s.h alaealisel) või perel, kes vajab järgmist kõrvalabi:
 1) abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 2) abi puude, haiguse või raske sotsiaalse olukorra tõttu, mis kahjustab isiku või tema pere toimetulekut;
 3) abi sotsiaalseks toimetulekuks kinnipidamiskohast vabanemisel;
 4) abi iseseisvalt elama asumisel asenduskoduteenuse, perekonnas hooldamise teenuse või eestkoste lõppemisel;
 5) abi psüühika- või käitumishäire tõttu.

 (7) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse tugiisikuteenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise leping, määrates selles kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aja ja mahu ning teenuse eest tasumise korra. Teenuse eest tasumiseks peab teenuseosutaja esitama aruande teenuse osutamise mahu ja tegevuste kohta.

 (8) Tugiisikuteenus on teenuse saajale tasuta.

§ 6.  Täisealise isiku hooldus

 (1) Vallavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

 (3) Hooldust teostab Vallavalitsuse korraldusega määratud isik. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

 (4) Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

 (5) Raske ja sügava puudega täisealistele määratud hoolduse eest tasustamise kord reguleeritakse Puhja Vallavolikogu (edaspidi volikogu) määrusega.

§ 7.  Isikliku abistaja teenus

 (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 (2) Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus Vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu kinnitab teenuseosutaja.

 (4) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

§ 8.  Varjupaigateenus

 (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

 (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda vallale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist Vallavalitsuse kinnitatud korra alusel.

 (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, Puhja vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 9.  Turvakoduteenus

 (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 10.  Sotsiaaltransporditeenus

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 (2) Sotsiaaltransporditeenust korraldab Vallavalitsus, kes võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

 (3) Vallavalitsuse poolt osutatud sotsiaaltransporditeenuse korra ja tasu võtmise kehtestab Vallavalitsus.

§ 11.  Eluruumi tagamine

 (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama, sh
 1) puudega isikud, kes vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle kasutada olevas vallas asuvas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
 2) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad isikud, kes oma materiaalse olukorra tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid;
 3) kinnipidamiskohast või erihoolekandeasutusest vabanenud isikud, kellel ei ole võimalik asuda elama vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne kinnipidamiskohta või erihoolekandeasutusse paigutamist;
 4) orvud ja vanemliku hoolitsuseta alaealised isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta laste hoolekandeasutusest, eestkostja või hooldaja juurest ja kellel ei ole võimalik asuda elama vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne laste hoolekandeasutusse, eestkostja või hooldaja juurde elama asumist.

 (2) Eluruumi tagamise teenuseks kasutab Vallavalitsus valla munitsipaalomandis olevaid eluruume, mis on kinnitatud volikogu poolt sotsiaaleluruumiks.

 (3) Vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutamise tingimused ja üürimäärad kinnitab Vallavalitsus.

 (4) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

§ 12.  Võlanõustamisteenus

 (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

 (3) Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.

§ 121.  Lapsehoiuteenus
[RT IV, 04.04.2017, 6 - jõust. 07.04.2017]

 (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist.

 (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenust osutatakse sõltumata selle osalisest või täielikust rahastamisest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest, kohaldatakse teenusele sotsiaalhoolekande seaduse §-des 453 ja 454 sätestatud nõudeid.

 (3) Vallavalitsus võimaldab lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

 (4) Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab Vallavalitsus lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi.

 (5) Raske ja sügava puudega lapse puhul on õigus lapsehoiuteenusele kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

 (6) Soovi esitamise korral nõustab vallavalitsus teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

 (7) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

 (8) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

§ 13.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

 (3) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsusega.

§ 14.  Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

 (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest.

 (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
 1) sotsiaalnõustamisteenus;
 2) psühholoogi nõustamisteenus;
 3) perenõustamisteenus;
 4) perelepitusteenus;
 5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
 6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
 7) rehabilitatsiooniteenusel osalemine,
 8) erihoolekandeteenus;
 9) toiduabi;
 10) viipekeele teenus;
 11) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
 12) päevakeskuseteenus;
 13) muud toetavad teenused.

 (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

 (4) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus, üldised juhised ja finantseerimine.

 (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuseosutaja.

 (6) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust Vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 15.  Sotsiaalteenuse taotlemine

 (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Puhja vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, hooldaja, eestkostja, ametnik või muu isik.

 (2) Vältimatut abi on õigustaotleda isikul, kes viibib abi vajamise ajal Puhja valla haldusterritooriumil.

 (3) Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus kirjalikus või suulises vormis, milles märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
 2) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi;
 3) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
 4) andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjus;
 5) vajadusel täiendavad andmed ja dokumendid;
 6) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

§ 16.  Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

 (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ja sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist.

 (2) Isiku toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ning võimaldamiseks.

 (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

 (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

 (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 17.  Sotsiaalteenuse taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (2) Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 18.  Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

 (1) Sotsiaalteenuste andmist korraldab vallavalitsus.

 (2) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja vm.

 (3) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusaktiga või halduslepinguga, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest.

 (4) Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul, kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 19.  Sotsiaalteenuste finantseerimine ja teenuse eest tasumine

 (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

 (2) Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab Vallavalitsus.

 (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

 (4) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

 (5) Sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse taotlejale määrata sotsiaalteenuse toetust Vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 20.  Sotsiaalteenuste kulutuste tagasinõudmine

 (1) Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

 (2) Vallavalitsusel on sotsiaalteenuste andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

§ 21.  Vaide esitamine

  Isik, kes leiab, et sotsiaalteenuste korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide Vallavalitsusele või Vallavalitsuse kaudu Tartu maavanemale.

§ 22.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks:
 1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
 2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
 3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
 4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.