Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tori Valla Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 11

Tori Valla Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2019 nr 75

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 „Tori valla põhimäärus“ 54 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Tori Valla Raamatukogu eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja töökorralduse, struktuuri, kogude ja teeninduse finantseerimise alused, aruandluse ja järelevalve ning ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Raamatukogu nimi ja õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Tori Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

  (3) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas rahvaraamatukogu seadusest, Tori Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  Raamatukogu asub aadressil Pärnu mnt 55a, Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnumaa.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Tori valla haldusterritoorium.

§ 5.   Struktuur

  (1) Raamatukogu struktuurüksusteks on haruraamatukogud ja välisteeninduspunkt.

  (2) Keskraamatukogul on 6 haruraamatukogu ning 1 välisteeninduspunkt:
  1) Sindi haruraamatukogu, asukohaga Pärnu mnt 55a, Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnumaa;
  2) Sauga haruraamatukogu, asukohaga Põõsalinnu 2, Sauga alevik, Tori vald, 85008 Pärnumaa;
  3) Are haruraamatukogu, asukohaga Pärivere tee 17, Are alevik, Tori vald, 87301 Pärnumaa;
  4) Suigu haruraamatukogu, asukohaga Tootsi tee 6, Suigu küla, Tori vald, 87302 Pärnumaa;
  5) Urge haruraamatukogu, asukohaga Urge tee 12, Urge küla, Tori vald, 85010 Pärnumaa;
  6) Tori haruraamatukogu, asukohaga Virula 11, Tori alevik, Tori vald, 86801 Pärnumaa;
  7) Tammiste välisteeninduspunkt, asukohaga Kellukese tee 5, Tammiste küla, Tori vald, 85009 Pärnumaa.

§ 6.   Sümboolika

  Raamatukogul on oma nimega pitsat ja vallavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu on kogukonna keskus, mille eesmärgiks on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele; teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppeks ja enesetäiendamiseks.

§ 8.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, säilitamine, kättesaadavaks tegemine ja avalike andmekogude kasutamise võimaldamine.

  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine);
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, väljatrükid vms);
  3) komplekteerib ja töötleb kogusid vastavalt teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele;
  4) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  5) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Tori valda käsitleva informatsiooni;
  6) abistab ja konsulteerib lugejaid veebipõhise avaliku teabe ja andmebaaside kasutamisel; riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel;
  7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  8) annab informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta;
  9) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogust puuduva teaviku RVL-i kaudu teistest Eesti raamatukogudest;
  10) võimaldab haruraamatukogudes juurdepääsu internetis olevale avalikule elektroonilisele teabele (avalik internetipunkt), luues selleks piisaval hulgal arvutitöökohti;
  11) korraldab lugejakoolitust;
  12) korraldab vajalikku majandustegevust;
  13) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  14) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk KOGUD JA TEENINDUS 

§ 9.   Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
  1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, printimine, skaneerimine jne) vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  2) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
  3) sõlmida raamatukogu nimel lepinguid;
  4) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vastavalt vallavara valitsemise korrale;
  5) täita kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas, kui raamatukogu asub kooliga samas hoones või kooli hoonele piisavalt lähedal, et kooliraamatukogu põhiülesande täitmine ei oleks takistatud;
  6) saada vallavalitsuselt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt nende tegevuse kohta informatsiooni;
  7) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 10.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta või tasu eest võõrandada vastavalt vallavara valitsemise korrale.

§ 11.   Eeskirjad ja juhendid

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

§ 12.   Tasuliste teenuste osutamine

  Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

§ 13.   Lahtioleku aeg

  Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

4. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 14.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Direktori kvalifikatsioon peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni IV aste või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon tase 6.

§ 15.   Direktor

  (1) Direktor tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab raamatukogu;
  2) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  4) võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
  5) määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  6) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud töötasufondi piires;
  7) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid ning annab oma pädevuse piires käskkirju;
  8) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;
  9) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Direktorit asendab vajadusel tema määratud asendaja.

§ 16.   Töötajad

  Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

§ 17.   Raamatukogu nõukogu moodustamise kord ja pädevus

  (1) Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) nõustab direktorit ja teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

  (2) Nõukogu 7-liikmelise koosseisu kinnitab vallavalitsus kolmeks aastaks.

  (3) Nõukogusse kuulub iga struktuuriüksuse poolt nimetatud üks lugejate esindaja, kes ei ole Tori valla raamatukogu töötaja ning üks vallavalitsuse esindaja.

  (4) Nõukogu valib oma koosseisust esimehe ja aseesimehe.

  (5) Nõukogu pädevus on:
  1) raamatukogutööd puudutavate eelnõude läbivaatamine ja heakskiitmine;
  2) ettepanekute tegemine raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks;
  3) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
  4) nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente, nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta.

§ 18.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (2) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 4 liiget.

  (3) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega.

  (4) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor ja soovi korral teised raamatukoguhoidjad.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 19.   Raamatukogu vara

  Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavara valitsemise korrale.

§ 20.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Raamatukogul on vallaeelarve koosseisus oma alaeelarve, milles on arvestatud kõigi struktuuriüksuste põhiliste tegevuskuludega.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsuse finantsosakond.

§ 21.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Are Vallavolikogu 13.03.2009 määrus nr 4 „Are Raamatukogu põhimääruse, Suigu Raamatukogu põhimääruse, Are valla raamatukogude kasutamise eeskirja ja Are valla raamatukogude internetipunkti (AIP) kasutamise eeskirja kinnitamine“;
  2) Sauga Vallavolikogu 29.09.2008 määrus nr 33 „Sauga Raamatukogu põhimäärus“;
  3) Sauga Vallavolikogu 29.09.2008 määrus nr 34 „Urge Raamatukogu põhimäärus“;
  4) Sindi Linnavolikogu 14.04.2011 määrus 23 „Sindi Linnaraamatukogu põhimäärus“;
  5) Tori Vallavolikogu 19.07.2000 määrus nr 14 „Tori Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“;
  6) Tori Vallavolikogu 19.07.2000 määrus nr 13 „Jõesuu Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2019.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json