SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 13

Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.06.2019 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 44 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab võlanõustamisteenusele ning teistele toetavatele sotsiaalteenustele suunamise ja teenuste osutamise tingimused ning korra.

  (2) Tori Vallavalitsus korraldab teenuse osutamise.

§ 2.   Võlanõustamisteenuse eesmärk

  Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, suurendada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

2. peatükk VÕLANÕUSTAMISTEENUSE OSUTAMINE 

§ 3.   Võlanõustamise sihtgrupp

  (1) Teenust on õigustatud saama täisealine isik:
  1) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas;
  2) kellele on esitatud nõue/nõuded täita võlaõiguslikust suhtest tulenev(ad) või seadusest tulenev(ad) sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused;
  3) kelle finants-majanduslik käitumine võib edaspidi tekitada majanduslikku toimetulematust või võlgadesse sattumist.

  (2) Teenust on õigustatud saama ka isik, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 4.   Võlanõustamisteenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitatakse avaldus Tori Vallavalitsusele. Avaldusele lisatakse teenuse taotleja viimase kolme kalendrikuu pangakonto(de) väljavõtted.

  (2) Tori Vallavalitsusel on õigus teha täiendavaid päringuid ning küsida täiendavaid dokumente teenuse taotleja ja temaga seotud isikute majandusliku toimetuleku väljaselgitamiseks.

  (3) Teenuse taotlejal on õigus pöörduda otse teenuse pakkuja poole teenuse saamiseks, kui puudub vajadus täiendava kohaliku omavalitsuse abi järgi.

§ 5.   Võlanõustamisteenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamiseks hindab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakond isiku teenuse vajadust ja majanduslikku võimekust. Hindamise järgselt korraldab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakond teenuse osutamise või abistab sobiva teenusepakkuja leidmisel.

  (2) Teenusvajaduse mahu ja teenuse eest tasumise otsustab Tori Vallavalitsuse Hoolekandekomisjon.

  (3) Teenuse osutamise otsuse järgselt edastatakse andmed teenuse pakkujale teenuse saaja, teenuse rahastamise ja teenuse mahu ning sisu osas.

§ 6.   Võlanõustamisteenuse eest tasumine

  (1) Võlanõustamisteenus kuni 10 teenustundi on üldjuhul teenuse saajale tasuta. Kui teenuse taotleja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub taotleja võlanõustamisteenuse eest ise täies ulatuses.

  (2) Täiendavate teenustundide vajaduse ja rahastamise otsustab Tori Vallavalitsuse Hoolekandekomisjon käesoleva määruse § 5 sätestatud reeglite alusel.

  (3) Teenusvajaduse ammendumisel kasutamata jäänud teenustunnid edasi ei kandu.

3. peatükk TOETAVATE SOTSIAALTEENUSTE OSUTAMINE 

§ 7.   Toetavate sotsiaalteenuste eesmärk

  Toetavate sotsiaalteenuste eesmärk on igakülgselt aidata kaasa isiku sotsiaalselt abitusse olukorda sattumise vältimisele, toetada tema sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ning iseseisvat hakkamasaamist.

§ 8.   Toetavate sotsiaalteenuste liigid

  Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) viipekeele tõlgiteenus;
  2) psühholoogiline nõustamine;
  3) muud eelpool nimetamata sotsiaalteenused.

§ 9.   Toetavate sotsiaalteenuste sihtgrupp

  (1) Toetavaid sotsiaalteenuseid on õigustatud saama:
  1) isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas;
  2) kes vajavad abi oma tervislikust seisundist või toimetulekust lähtuvalt hakkamasaamiseks.

  (2) Teenust on õigustatud saama ka isik, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 10.   Toetavate sotsiaalteenuste taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitatakse avaldus Tori Vallavalitsusele.

  (2) Tori Vallavalitsusel on õigus küsida muid dokumente ja teha täiendavaid päringuid, mis on seotud avalduse menetlemisega.

§ 11.   Toetavate sotsiaalteenuste osutamine

  (1) Teenuse osutamiseks hindab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakond isiku teenuse vajadust ja majanduslikku võimekust. Hindamise järgselt korraldab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakond teenuse osutamise või abistab sobiva teenusepakkuja leidmisel.

  (2) Teenusvajaduse mahu ja teenuse eest tasumise otsustab Tori Vallavalitsuse Hoolekandekomisjon.

  (3) Teenuse osutamise otsuse järgselt edastatakse andmed teenuse pakkujale teenuse saaja, teenuse rahastamise ja teenuse mahu ning sisu osas.

§ 12.   Toetavate sotsiaalteenuste eest tasumine

  Teenuse osutamisega kaasnevad kulud kaetakse kas osaliselt või täielikult Tori valla eelarvelistest vahenditest.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 19 punkt 10 „võlanõustamisteenus“ ning 3. peatüki 11. jagu „Võlanõustamisteenus“;
  2) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 20 punkt 10 „võlanõustamisteenus“ ning 3. peatüki 11. jagu „Võlanõustamisteenus“;
  3) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 15 lõike 3 punkt 4 „võlanõustamisteenus“ ning § 30 „Võlanõustamisteenus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json