SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 14

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.06.2019 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele (edaspidi teenus) suunamise ja teenuse osutamise tingimused ning korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ei suuda iseseisvalt koduses keskkonnas ajutiselt või püsivalt hakkama saada.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  Teenust on õigustatud saama täisealine isik:
  1) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas;
  2) kes east ja/või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt vajab ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  3) kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või –toetustega;
  4) teenust on õigustatud saama ka isik, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitatakse avaldus Tori Vallavalitsusele. Avaldusele lisatakse teenuse taotleja viimase kolme kalendrikuu pangakonto(de) väljavõte ja seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega isikute pangakonto(de) väljavõtted.

  (2) Tori Vallavalitsusel on õigus teha täiendavaid päringuid ning küsida täiendavaid dokumente teenuse taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega isikute majandusliku toimetuleku väljaselgitamiseks.

  (3) Teenuse taotlejal on õigus pöörduda otse teenuse pakkuja poole teenuse saamiseks, kui puudub vajadus täiendava kohaliku omavalitsuse abi järgi.

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamise vajaduse välja selgitamiseks hindab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakond taotleja teenuse vajadust ja tegevusvõimet ning isiku enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku võimekust. Hindamise järgselt korraldab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakond teenuse osutamise või abistab sobiva teenusepakkuja leidmisel.

  (2) Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja või tema seadusliku esindaja või seadusjärgse(te) ülalpidamiskohustusega isiku(te) ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping. Hooldustoetuse maksmisel on üheks lepingu osapooleks Tori vald.

§ 6.   Teenuse eest tasumine

  (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus. Kui teenuse taotleja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub taotleja hooldusteenuse eest ise täies ulatuses.

  (2) Kui taotleja omaosalus ei kata teenuse maksumust, tasuvad puuduoleva osa eest seadusjärgsed ülalpidajad või muud hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitsus.

  (3) Üldhooldusteenuse eest tasumiseks puudujääva osa taotlemisel otsustab teenuse osutamise, isiku omavahenditest makstava osa suuruse ning hooldustoetuse suuruse Tori valla hoolekandekomisjon, arvestades isiku ja tema seaduslike ülalpidajate majanduslikku võimekust.

§ 7.   Rakendussäte

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 19 punkt 2 „väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus“ ning 3. peatüki 3. jagu „Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus“;
  2) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 20 punkt 2 „väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus“ ning 3. peatüki 3. jagu „Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus“;
  3) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 15 lõike 3 punkt 3 „väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus“ ning § 29 „Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json