Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 31

Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 26.06.2019 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Kadrina valla eelarves kaasava eelarve menetlemist.

  (2) Määruse eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a sündmuste korraldamine).

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus elluviidav ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ettepanek ei tohi kaasa tuua ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve suurus otsustatakse eelarve vastuvõtmisega.

§ 3.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ettepanekute esitamise kuulutab Kadrina vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) välja peale valla eelarve kinnitamist hiljemalt ühe kuu jooksul.

  (2) Ettepanekuid saab esitada ühe kuu jooksul alates väljakuulutamisest.

  (3) Kaasava eelarve ettepanekuid võib esitada nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

  (4) Ettepanekud esitatakse e-postiga aadressile kadrina@kadrina.ee või paberkandjal aadressil Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond

  (5) Ettepanekus peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;
  2) nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) eesmärk ja olulisus (millise kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob; mis on ettepaneku eesmärk);
  4) kirjeldus (kes, kus, millal, kuidas ettepaneku ellu viib; kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
  5) sihtrühm (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse loomisest otsest kasu; hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eelarve (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ning soovitavalt hinnapakkumine);
  7) informatsioon oma-/kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta;
  8) muu oluline info (mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele ettepaneku kohta teada anda, sh eskiis, joonis, foto vms).

§ 4.   Ettepanekute hindamine ja tulemuste avalikustamine

  (1) Esitatud ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (2) Ettepaneku vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) teostatavus 12 kuu jooksul ettepaneku esitamise tähtpäevast;
  2) vastavus käesoleva määruse §-le 2;
  3) eelarve läbipaistvus ja ettepaneku teostatavus.

  (4) Komisjonil on õigus esitatud ettepanek kaasavast eelarvest hääletusele esitamisest kõrvaldada, kui ettepanek on vastuolus heade kommete, käesoleva korraga või teiste õigusaktidega.

  (5) Komisjonil on õigus sarnased ettepanekud liita, samuti paluda ettepanekute esitajatel oma ideed täiendada ning täpsustada.

  (6) Komisjonil on õigusteha ettepanekutest eelvalik ja piirata vallaelanike hääletamisele minevate ettepanekute arvu, põhjendades sealjuures oma valikuid.

  (7) Kaasava eelarve summa piiresse mahtuva eeldatava maksumusega ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus. Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub vallaelanike hääletuse tulemusel.

  (8) Komisjoni poolt väljavalitud ettepanekud koos eeldatava maksumusega avaldatakse valla veebilehel, vallalehes jm koos komisjoni hinnanguga ettepaneku elluviimise ja eeldatava maksumuse kohta.

§ 5.   Vallaelanike hääletuse korraldamine

  (1) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Kadrina vallas.

  (2) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.

  (3) Hääletus viiakse läbi elektrooniliselt selleks ettevalmistatud veebikeskkonnas ja raamatukogudes paberkandjal. Hääletus kestab 14 kalendripäeva.

  (4) Hääletada saab ainult isiklikult, hääletamiseks identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.

§ 6.   Vallaelanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Vallaelanike hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enimhääli saanud ettepanekust. Selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab korraldusega vallavalitsus.

  (2) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras selgunud paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele vallaeelarves eraldatud summa sisse, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (3) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest pakutakse osalist rahastust paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimiseks.

§ 7.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Vallaelanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu vastavalt ettepanekule ja eelarvele.

  (2) Ettepaneku viib ellu ettepaneku tegija või ettepaneku tegija koostöös vallavalitsusega.

  (3) Kadrina Vallavalitsus sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kus märgitakse muuhulgas elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu esemena ettepaneku elluviimisega saavutatav tulemus.

§ 8.   Käesoleva määruse § 3 rakendamise erisused

  2019. aastal kuulutab vallavalitsus välja kaasava eelarve ettepanekute esitamise hiljemalt 25. augustil.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json