Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saarde Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 42

Saarde Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 15.05.2019 nr 10
; rakendatakse 01. juulist 2019.a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lõigete 1 ja 4 ning § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Palgajuhendi reguleerimisala

 (1) Palgajuhend reguleerib Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike palga ja töötajate töötasu maksmise tingimusi ja korda, milles nähakse ette põhipalga vahemikud, samuti palga ja töötasu maksmise aeg ja viis, muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord. Palgajuhendis kirjeldatakse teenistuja teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

 (2) Palgajuhendi täitmine on ametiasutusele ja teenistujale kohustuslik.

§ 2.  Palgajuhendi eesmärk

  Palgajuhendi eesmärk on kujundada ametnikke ja töötajaid väärtustav läbipaistev palgasüsteem, et tagada teenistujatele konkurentsivõimelise tasu maksmine ja teenistuja töö tulemuslikkust arvestav kohtlemine. Palgajuhend peab tagama, et igal isikul on selgus:
 1) millistest komponentidest tema palk või töötasu koosneb;
 2) milline on nende osakaal kogupalgas;
 3) kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

§ 3.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – vallavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o töölepingu alusel töötav) töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on vallavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
 3) töötaja – vallavalitsusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
 4) teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ette nähtud ameti- või töökoht;
 5) palk – ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk ning eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö ning valveaja eest) ning asendustasu;
 6) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhitöötasust, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö ning valveaja eest) ning asendustasust;
 7) põhipalk – isiku palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning isiku teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
 8) muutuvpalk – isiku palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
 9) preemia – erakordsete teenistusalaste saavutuste eest makstav lisatasu;
 10) lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest – täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstav lisatasu;
 11) asendustasu – puuduva isiku ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva isiku asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, juhul kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis.

§ 4.  Üldpõhimõtted

 (1) Teenistujatele palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

 (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil isik täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäeval isiku poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui 10. kuupäev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval.

 (5) Vallavalitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus vallavolikogu poolt ametiasutusele kinnitatud palgakulude piires.

 (6) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokkuleppimisel ei või ületada struktuuriüksustele eraldatud palgakulude eelarvet.

 (7) Isiku katseajaga ametisse määramisel või töölevõtmisel võib määrata põhipalgaks või töötasuks tema teenistuskohale planeeritud tasemest kuni 10% madalama määra.

 (8) Raamatupidaja väljastab isiku nõudmisel teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult ja palgaarvestajalt.

§ 5.  Teenistuskohtade grupid

  Teenistuskohale esitatavate hariduse ja töökogemuse nõuete alusel ning vastutusest ja teenistusülesande täitmise iseloomust lähtuvalt määratakse teenistuskohad gruppidesse järgmiselt:
 1) I palgagrupp, kuhu kuuluvad teenindavad teenistuskohad, kus täidetakse rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid (koristaja, hooldustöötajad jt);
 2) II palgagrupp, kuhu kuuluvad nõunikud ning keskastme ja tippspetsialistid (täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid, arendavad oma valdkonda jmt);
 3) juhid (abivallavanem, vallasekretär ja teenistuste juhatajad).

§ 6.  Palga ja töötasu komponendid

 (1) Palk ja töötasu võivad lisaks põhipalgale sisaldada:
 1) muutuvpalka;
 2) eritingimustes töötamise eest saadavaid lisatasusid;
 3) asendustasu.

 (2) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse:
 1) öötöö eest juhul, kui see ei sisaldu põhipalgas;
 2) riigipühal töötamise eest;
 3) ületunnitöö eest.

 (3) Muutuvpalka makstakse:
 1) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest (sh projektitöö eest);
 2) preemiana.

§ 7.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning isiku teenistusalaste teadmiste, oskuste, töökoormuse, kvalifikatsiooni, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Teenistuja põhipalk määratakse teenistuskohale kehtestatud põhipalga miinimum- ja maksimummäära vahemiku piires, lähtudes teenistuskoha mõjust valla ja ametiasutuse strateegiliste eesmärkide täitmisele.

 (3) Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja põhipalk lepitakse kokku töölepingus. Ettepaneku põhipalga või –tasu määramiseks või kokku leppimiseks teeb struktuuriüksuse juht.

 (4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga. Põhipalga vahemikud on järgmised:
 1) I palgagrupp - Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär kuni 1 200 eurot;
 2) II palgagrupp - 800 – 1 700 eurot;
 3) juhid - 1 200 – 2 200 eurot.

 (5) Põhipalga määramisel või kokkuleppimisel lähtutakse teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

 (6) Teenistuja põhipalga muutmine vaadatakse üldjuhul läbi tema vahetu juhi poolt üks kord aastas, ametiasutuse järgmise aasta eelarve projekti koostamise ajal.

 (7) Käesolevas paragrahvis fikseeritud palgagrupi vahemiku muutus ei tähenda automaatselt individuaalsete palkade muutmist.

§ 8.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 9.  Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

 (1) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

 (2) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest on lubatud ühele teenistujale kuus maksta kuni 20 protsenti teenistuja kuu põhipalgast, arvestades paragrahvi 8 lõikes 2 sätestatut.

 (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse teenistuskoha ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

 (4) Lisatasu makstakse vallavanema käskkirjaga, kus näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ja lisatasu suurus.

§ 10.  Preemia

 (1) Teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse teenistuse eest on ametiasutuse juhil õigus määrata teenistujale preemiat.

 (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud preemiat ei maksta ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ja töölepingu seaduse paragrahvi 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 11.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest lisatasu makstakse isikule ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel.

 (2) Ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on tööaja arvestuse tabel.

§ 12.  Asendustasu

 (1) Puuduva isiku ülesannete täitmise eest võib maksta teenistujale asendustasu, kui asendamine ei ole ettenähtud isiku ametijuhendis või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Teenistujale puuduva teenistuja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduse paragrahvist 57.

 (3) Asendamise mahus ja asendustasus lepitakse üldjuhul kokku enne asendama asumist.

 (4) Puhkuse ajal asendamise eest asendustasu üldjuhul ei maksta.

 (5) Asendustasu määramise käskkirjas märgitakse asendamise periood, asendustasu suurus ja viide asendatava teenistuja ametiülesannetele, milliseid teenistusülesandeid asendamise ajal täidetakse.

§ 13.  Tasustamine tööalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

 (1) Teenistujale säilitatakse tööalasel koolitusel osalemise ajal palk või töötasu.

 (2) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 14.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus või selle lisas.

 (3) Töötaja preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

 (4) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

§ 15.  Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009.a. määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.

 (2) Puhkusetasu makstakse isiku pangakontole proportsionaalselt puhatud ajaga üldjuhul puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu palga või töötasuga või isiku kirjaliku avalduse alusel eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui isik on sellekohase kirjaliku avalduse esitanud vähemalt 5 tööpäeva enne puhkuse algust.

§ 16.  Hüvitis isiku töövõime ja tervise taastamiseks

  Isikule võib töövõime ja tervise taastamiseks maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni teenistuja ühe kuu põhipalga ulatuses. Vähem kui kuuekuulise pideva vallavalitsuses töötamise korral võib hüvitist maksta kuni teenistuja poole kuu põhipalga ulatuses.

§ 17.  Hüvitis isiku hukkumise korral

 (1) Isiku hukkumisel makstakse tema lapsele või lesele või perekonnaseaduse tähenduses tema ülalpidamisel olnud teisele isikule ühekordset hüvitist kuni hukkunud isiku kuue kuu põhipalga ulatuses.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hüvitiste maksmiseks eraldatakse vahendid vallavalitsuse reservfondist.

§ 18.  Hüvitis side- ja transpordikulude katmiseks

  Vallavanemale ja teenistujatele võib hüvitada mobiiltelefoni ja isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Ametisõitudeks võib võimaldada ametiauto kasutamist. Teenistujate kulude hüvitamise ja ametiauto kasutamise vajaduse üle otsustab ja hüvitise määrab vallavanem käskkirjaga, tuginedes vastavatele õigusaktidele.

§ 19.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 14.12.2017.a. määrus nr 16 „Saarde Vallavalitsuse palgajuhend“ (RT IV, 29.12.2017, 32).

 (2) Määrust rakendatakse 01. juulist 2019.a.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees