Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna universaaltoetuste andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2021, 36

Tallinna universaaltoetuste andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 15.01.2014 nr 3
RT IV, 21.01.2014, 33
jõustumine 24.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2018RT IV, 21.02.2018, 1024.02.2018
22.05.2019RT IV, 29.05.2019, 901.06.2019
21.06.2021RT IV, 02.07.2021, 305.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 otsuse nr 162 „Tallinna universaaltoetuste andmekogu asutamine“ p 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna universaaltoetuste andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise, andmekogu haldamise ja andmekogust andmete väljastamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on pidada arvestust Tallinna universaaltoetuste maksmise üle.

§ 3.  Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna universaaltoetuste andmekogu.

  (2) Andmekogu lühinimi on tlnunto.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ja andmeid töödeldakse automaatselt.

  (2) Andmekogus säilitatakse andmeid digitaalsel kujul ning andmete, nende andmekogusse kandmise aja ja andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse kolm kalendriaastat:
  1) lapse sünnitoetuse väljamaksmise kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
  2) esmakordselt kooli mineva lapse toetuse teise osa väljamaksmise kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. septembrist arvates;
  3) puudega lapse toetuse ja pensionilisa viimase väljamaksmise kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
  4) juhtkoera pidamise toetuse viimase väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  5) matusetoetuse väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  6) hoolduspere toetuse viimase väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  7) asendushooldusteenuse kasutaja toetuse viimase väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 5.  Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Strateegiakeskusele tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.
[RT IV, 02.07.2021, 3 - jõust. 05.07.2021]

§ 6.  Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd;
  2)
[Kehtetu - RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  3) kontrollib volitatud töötleja poolt andmete sisestamist ja sisestatud teabe õigsust;
  4) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  6) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning administraatori, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 7.  Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötlejad on Tallinna linnaosade valitsused, Tallinna Perekonnaseisuamet ja Tallinna Strateegiakeskus, kellele on õigusaktiga antud õigus menetleda universaaltoetuste taotlusi, ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, kelle põhimäärusest tulenev ülesanne on omasteta ja tundmatute isikute matmise korraldamine.
[RT IV, 02.07.2021, 3 - jõust. 05.07.2021]

  (2) Volitatud töötleja:
  1) sisestab andmekogusse andmed universaaltoetuse saaja ja toetuse määramise kohta;
  2) kasutab andmekogu üksnes avalike ülesannete täitmiseks;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  5) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 8.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (2) Andmekogu turvaklass on K1T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu Andmekogusse kogutavad andmed 

§ 9.  Andmeobjektid

  Andmekogusse kantakse andmed järgmiste objektide kohta:
  1) Tallinna universaaltoetused: sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, puudega lapse toetus, pensionilisa, juhtkoera pidamise toetus, matusetoetus, hoolduspere toetus ja asendushooldusteenuse kasutaja toetus;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  2) Tallinna universaaltoetuste määramine ja maksmine;
  3) andmekogu pidamine ja järelevalve.

§ 10.  Andmesubjektid

  Andmekogusse kantakse andmed järgmiste isikute kohta:
  1) sünnitoetuse taotleja, lapse, teise vanema ja väljamakse saaja andmed;
  2) esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotleja, lapse, teise vanema ja väljamakse saaja andmed;
  3) puudega lapse toetuse taotleja, lapse ja väljamakse saaja andmed;
  4) pensionilisa taotleja ja väljamakse saaja andmed;
  5) juhtkoera pidamise toetuse taotleja andmed;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  6) matusetoetuse taotleja ja surnu andmed;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  7) hoolduspere toetuse saaja, hooldusperes asendushooldusteenuse ja järelhooldusteenuse kasutaja andmed;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  8) asendushooldusteenuse kasutaja toetuse saaja andmed.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 11.  Andmete registreerimise aluseks olevad andmed

  (1) Andmete registreerimise aluseks on:
  1) isiku taotlus;
  2) rahvastikuregistrist, Eesti Hariduse infosüsteemist ja Eesti pensionikindlustuse registrist saadavad andmed;
  3) töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogust saadavad andmed;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  4) üle-eestilisest lemmikloomaregistrist saadavad andmed.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

  (2) Volitatud töötleja säilitab registreerimise aluseks olevaid dokumente ja andmeid oma asjaajamiskorras sätestatud viisil ja tähtaegadel.

§ 12.  Andmed sünnitoetuse kohta

  Sünnitoetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lapse isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress;
  2) toetuse taotleja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ja selle registrisse kandmise kuupäev, kontaktaadress, telefoninumber, suhe lapsega (ema, isa või hooldaja);
  3) teise vanema isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ja selle registrisse kandmise kuupäev;
  4)
[Kehtetu - RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  5) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
  6) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
  7) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja ees- ja perekonnanimi) ning asutus (e-taotluse korral Tallinna e-teenindus);
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  8) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
  9) toetuse makselehele kandmise aeg.

§ 13.  Andmed esmakordselt kooli mineva lapse toetuse kohta

  Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lapse isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress;
  2) kooli registrikood ja nimetus (Eesti hariduse infosüsteemi andmete alusel);
  3) toetuse taotleja isikukood, ees- ja perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ja selle registrisse kandmise kuupäev, kontaktaadress, telefoninumber, suhe lapsega (ema, isa või hooldaja);
  4) teise vanema isikukood, ees- ja perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ja selle registrisse kandmise kuupäev;
  5) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
  6) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
  7) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja ees- ja perekonnanimi) ning asutus (e-taotluse korral Tallinna e-teenindus);
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  8) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
  9) toetuse makselehele kandmise aeg.

§ 14.  Andmed puudega lapse toetuse kohta

  Puudega lapse toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lapse isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress;
  2) puude olemasolu Eesti pensionikindlustuse registri andmete alusel;
  3) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
  4) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
  5) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja ees- ja perekonnanimi) ning asutus (e-taotluse korral riigiportaal);
  6) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
  7) toetuse makselehele kandmise aeg.

§ 15.  Andmed pensionilisa kohta

  Pensionilisa kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja ja/või toetuse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ja selle registrisse kandmise kuupäev ning telefoninumber;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  11) staatus: vanadus- või töövõimetuspensioni või rahva- või toitjakaotuspensioni saaja Eesti pensionikindlustuse registri andmete alusel või töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega isik (töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu andmete alusel);
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  2) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
  3) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number; kui toetus makstakse välja postiasutuse kaudu, siis maksmise viis, postiaadress ja sihtnumber;
  4) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja) ning asutus (e-taotluse korral Tallinna e-teenindus);
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  5) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
  6) toetuse makselehele kandmise aeg.

§ 151.  Andmed juhtkoera pidamise toetuse kohta

  Juhtkoera pidamise toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress;
  2) puude olemasolu Eesti pensionikindlustuse registri andmete alusel;
  3) juhtkoera kasutamise ning juhtkoera ja tema väljaõppe andmed üle-eestilise lemmikloomaregistri andmete alusel;
  4) juhtkoera kasutamist ja juhtkoera väljaõpet tõendava dokumendi olemasolu, e-taotluse puhul tõendi koopia fail;
  5) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
  6) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
  7) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja ees- ja perekonnanimi) ning asutus (e-taotluse korral Tallinna e-teenindus);
  8) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
  9) toetuse makselehele kandmise aeg.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 152.  Andmed matusetoetuse kohta

  Matusetoetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktaadress ja telefoninumber;
  2) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
  3) surnu isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne viimane elukoht;
  4) taotleja seos surnuga, kui taotleja ei ole surnu sugulane või kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole sama surnu viimase elukohaga;
  5) matuse korraldamise kulu tõendava dokumendi olemasolu, e-taotluse puhul tõendi koopia fail;
  6) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
  7) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja) ning asutus (e-taotluse korral Tallinna e-teenindus);
  8) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
  9) toetuse makselehele kandmise aeg.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 153.  Andmed hoolduspere toetuse kohta

  Hoolduspere toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) toetuse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi;
  2) toetuse vormistamise kuupäev;
  3) hooldusperes asendus- või järelhooldusteenuse osutamise algus;
  4) asendus- või järelhooldusteenuse kasutaja isikukood ning ees- ja perekonnanimi;
  5) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
  6) toetuse maksmise lõpetamise kuupäev;
  7) toetuse makselehele kandmise aeg.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 154.  Andmed asendushooldusteenuse kasutaja toetuse kohta

  Asendushooldusteenuse kasutaja toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) toetuse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi;
  2) toetuse vormistamise kuupäev;
  3) asendushooldusteenuse kasutamise algus;
  4) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
  5) toetuse maksmise lõpetamise kuupäev;
  6) toetuse makselehele kandmise aeg.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 16.  Andmekogu logi

  (1) Andmekogu logi sisaldab andmeid registrisse tehtud kannete ja päringute kohta.

  (2) Andmekogu logisse kantakse järgmised andmed:
  1) kande või päringu esitanud asutuse kood;
  2) kande või päringu esitanud asutuse nimetus;
  3) kande või päringu tegija ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  4) kande või päringu tegemise kuupäev;
  5) kande või päringu kohta käivad selgitused või märkused.

3. jagu Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 17.  Andmete kandmine andmekogusse

  (1) Volitatud töötleja kannab andmekogusse §-des 12−15⁴ nimetatud andmed.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

  (2) Volitatud töötleja kannab andmekogusse andmed kolme tööpäeva jooksul nende saamisest arvates.

  (3) Volitatud töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudest.

§ 18.  Juurdepääs andmetele

  Andmekogu kasutajatel on järgmised rollid:
  1) taotluste registreerija saab sisestada ja näeb oma linnaosa valitsusele või perekonnaseisuametile esitatud taotlusi;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  11) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti registreerija saab sisestada ja näeb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti korraldatud omasteta ja tundmatute isikute matmise korraldamise andmeid;
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]
  2) taotluste menetleja näeb oma linnaosa valitsuses või perekonnaseisuametis registreeritud taotlusi ja saab määrata toetuse saamise õigusi;
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
  3) vaatleja näeb kõiki andmekogus olevaid andmeid;
  4) administraator näeb kõiki andmekogus olevaid andmeid, saab neid muuta ja kustutada.

§ 19.  Andmete väljastamine

  (1) Volitatud töötlejal on õigus andmekogust väljastada toetuse taotlejale andmeid toetuse määramise ja maksmise kohta.

  (2) Isikule väljastatakse andmekogust tema kohta käivad andmed kirjalikult esitatud järelepärimise alusel, kus peavad olema ära näidatud soovitud andmed.

  (3) Juriidilise isiku või asutuse kirjalikule järelepärimisele peab olema alla kirjutanud juriidilise isiku seaduslik esindaja või volitatud isik. Riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogule väljastatakse andmeid neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks riigi infosüsteemi andmevahetuskihi X-tee kaudu.

  (4) Andmete väljastamine on tasuta.

§ 20.  Registri kasutamise õiguse andmine

  (1) Juurdepääs andmetele on vastutaval ja volitatud töötlejal vastavalt neile antud õigustele.

  (2) Tallinna Strateegiakeskuse administraator (edaspidi administraator) loob andmekogu vastutava töötleja ja volitatud töötleja õiguste teostajale kasutajakonto (edaspidi konto).
[RT IV, 02.07.2021, 3 - jõust. 05.07.2021]

  (3) Konto loomiseks esitab vastutav ja volitatud töötleja administraatorile avalduse, milles märgib:
  1) vastutava või volitatud töötleja nimetuse ja registrikoodi;
  2) töötleja õiguste teostaja ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
  3) loetelu ülesannetest, mille täitmiseks on vaja andmeid töödelda.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

  (4) Administraator teavitab konto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduse saamisest.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 21.  Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto sulgemiseks esitab konto loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimetus ja registrikood;
  2) konto kasutaja isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Vastutava töötleja õiguste teostaja konto sulgemiseks esitab vastutava töötleja juht administraatorile konto kasutaja ees- ja perekonnanime ning andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aja.

  (3) Administraator sulgeb konto hiljemalt andmekogu kasutamise õiguse lõppemise kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 22.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ette nähtud korras.

§ 23.  Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.  Andmete andmekogusse kandmine

  Andmed on andmekogusse kantud 1. jaanuari 2010 seisuga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json