Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.08.2013, 15

Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna põhimäärus

Vastu võetud 29.07.2013 nr 40

Määrus kehtestatakse Harku Vallavolikogu 29. detsember 2011 määruse nr 21 "Harku valla põhimäärus" § 62 lõike 2 alusel:

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond (edaspidi: osakond) on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, kelle eesmärk on korraldada ja koordineerida ühistransporti, liikluskorraldust, energeetika ja soojamajandust, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendustegevust, valla teede ja tänavavalgustuse projekteerimist, ehitamist, haldamist ja hooldamist, munitsipaalvara haldamist ja hooldamist ning keskkonna, heakorra ja arendusalast tegevust Harku vallas.

  (2) Osakonnal võib olla sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga ametipitsat, mille äärel on tekst "HARKU VALLAVALITSUS ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND" ja keskel valla vapi kujutis. Pitsatit kasutatakse õigusaktidega ettenähtud korras osakonnale esitatavate dokumentide ärakirjade ja väljavõtete ametnikult kinnitamiseks ning osakonna poolt peetavate automatiseeritud andmekogude väljatrükkide ametlikuks kinnitamiseks.

  (3) Osakonnal võib olla vallavalitsuse üldplangi alusel moodustatud plank, mis sisaldab nimetusi "HARKU VALLAVALITSUS" ja "ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND" ning Harku valla vapi kujutist.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Osakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) ühistranspordi ja liikluse korraldamine;
  2) energeetika, soojamajanduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni alase töö planeerimine ja korraldamine;
  3) valla teede ja tänavavalgustuse rajamise ja hoolduse korraldamine;
  4) munitsipaalvara haldamine, hooldamine, arendamine ja heakorra tagamine;
  5) keskkonnaalase tegevuse ja jäätmekäitluse korraldamine;
  6) arendustegevuse korraldamine;
  7) riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.

§ 3.   Osakonna ülesanded ühistranspordi ja liikluse korraldamisel

  Osakond täidab ühistranspordi ja liikluse korraldamisel järgmisi ülesandeid:
  1) bussiliikluse korraldamine valla territooriumil;
  2) Harku valla kooliõpilaste veo korraldamine;
  3) valla liikluskorralduse planeerimine;
  4) suunaviitade ja siltide paigaldamise korraldamine;
  5) veo- ja kaevelubade väljastamine;
  6) parkimise korraldamine.

§ 4.   Osakonna ülesanded energeetika, soojamajanduse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tööde korraldamisel

  Energeetika, soojamajanduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tööde planeerimisel ja korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) energeetika, soojamajanduse ja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni- süsteemide, projekteerimise, ehitamise, haldamise ja teenuste osutamise korraldamine;
  2) koostöö korraldamine riigiga, teiste omavalitsustega, vee-ettevõtjatega ja piirkonna arendajatega energeetika, soojamajanduse ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni- süsteemide arendamisel ja vastavate arengukavade koostamisel;
  3) energeetika, soojamajanduse ja veemajanduse alase nõustamise ja ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise toetamise korraldamine;
  4) sademete vee süsteemide planeerimine ja hooldamine;
  5) teenuse piirhinna kooskõlastamise taotluste menetlemine, vastavate eelnõude koostamine ja esitamine vallavalitsusele;
  6) osalemine võrkude rajamiseks vajaliku asjaõiguse seadmise menetluses;
  7) ehituslike lisatingimuste väljastamine side-, gaasi-, soojus-ja elektrivõrkude ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trasside projekteerimiseks kehtiva detailplaneeringuga haaratud aladel.

§ 5.   Osakonna ülesanded valla teede ja tänavavalgustuse rajamisel ja hooldamisel

  Valla teede ja tänavavalgustuse rajamise ja hoolduse korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) valla teede võrgu, kergliiklusteede ja tänavavalgustuse projekteerimise, ehitamise, haldamise ja hoolduse korraldamine;
  2) koostöö korraldamine riigiga, teiste omavalitsustega, maaomanikega, arendajatega ja teiste isikutega teede võrgu, kergliiklusteede ja tänavavalgustuse planeerimisel ja väljaehitamisel;
  3) osalemine teede rajamiseks vajaliku asjaõiguse seadmise menetluses;
  4) valla teeregistri pidamine;
  5) teemaal asuva haljastuse, teerajatiste ja ühissõidukite ootealade hoolduse korraldamine;
  6) ehituslike lisatingimuste väljastamine teede võrgu, kergliiklusteede, parkimisplatside ja tänavavalgustuse projekteerimiseks kehtiva detailplaneeringuga haaratud aladel.

§ 6.   Osakonna ülesanded munitsipaalvara haldamisel, arendamisel ja heakorra tagamisel

  Munitsipaalvara haldamisel ja heakorra tagamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) vallale kuuluva kinnisvara haldamise ja hooldamise korraldamine;
  2) vallale kuuluvate hoonete rekonstrueerimise ja remonditööde tellimise korraldamine;
  3) vallale kuuluvate uute hoonete projekteerimise ja ehitamise ning olemasolevate hoonete laienduse projekteerimise ja ehitamise korraldamine;
  4) kontroll vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse üle vallale kuuluva kinnisvara haldamisel ja hooldamisel;
  5) munitsipaaleluruumide kasutusse andmise korraldamine;
  6) heakorra tööde tegemise korraldamine ja ettekirjutuste tegemine heakorra tagamiseks;
  7) kalmistute, mänguväljakute, avalike supelrandade ja -kohtade ning munitsipaalhaljasalade haldamise ja hooldamise korraldamine;
  8) koostöö korraldamine korteriühistutega munitsipaalvara haldamisel ja heakorra tagamisel.

§ 7.   Osakonna ülesanded keskkonnaalase tegevuse ja jäätmekäitluse korraldamisel

  Keskkonnaalase tegevuse ja jäätmekäitluse korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) jäätmekava, jäätmehoolduseeskirja ja teiste jäätmekäitlusalaste õigusaktide väljatöötamine;
  2) korraldatud jäätmeveo konkursi läbiviimine ja jäätmekäitluse valdkonna arendamine;
  3) ettepanekute tegemine keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamiseks;
  4) vee erikasutuslubade, välisõhu saastelubade ja keskkonna komplekslubade menetlemise korraldamine;
  5) puurkaevude rajamiseks seisukohtade andmine, puurkaevude projektide kooskõlastamine, olemasolevate puurkaevude arvestuse pidamine;
  6) veeseaduse § 30 lõikes 1 sätestatud ehitusseaduse kohase kirjaliku nõusoleku andmine puuraugu ja sellise puurkaevu rajamiseks, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas või kuni 50 inimese vajadusteks;
  7) veeseaduse § 30 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine või kooskõlastamisest keeldumine enne puurkaevu rajamiseks nõutava ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemist;
  8) veeseaduse § 30 lõikes 5 sätestatud puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse edastamine Keskkonnaametile enne ehitusloa või kirjaliku nõusoleku väljastamist ja § 30 lõikes 10 sätestatud keeldumine ehitusloa väljastamisest või kirjaliku nõusoleku andmisest, kui Keskkonnaamet taotlust ei kooskõlasta;
  9) veeseaduse § 303 lõikes 2 sätestatud seisukoha andmine puurkaevu või -augu likvideerimise projekti kohta;
  10) heitvee kohtkäitluse alaste taotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine;
  11) detailplaneeringute, ehitusprojektide projekteerimistingimuste, detailplaneeringu algatamis-taotluste, kasutusloataotluste läbivaatamine ja seisukoha andmine jäätmeseaduse, looduskaitse seaduse, veeseaduse ja heakorra küsimustes;
  12) raieteatiste väljastamine ja kooskõlastamine.

§ 8.   Osakonna ülesanded arendustegevuse korraldamisel

 
  1) vallale vajalike arengukavade koostamise, seire organiseerimise ja muutmise koordineerimine;
  2) toetussobilike arendusprojektide, mis võiksid saada rahastatud erinevate toetusfondide ning muude kaasfinantseerijate poolt, leidmine ja juhtimine;
  3) valla riskianalüüsi koostamise ja koostöö korraldamine turvalisuse küsimustes;
  4) riigihangete läbiviimise korraldamine ja järelevalve hangete üle;
  5) koostöö korraldamine ettevõtjate- ja maaomanikega valla tasakaalustatud arengu elluviimiseks;
  6) koostöö korraldamine kolmanda sektoriga;
  7) külade arengu koordineerimine.

§ 9.   Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes allub vastava valdkonna abivallavanemale.

  (2) Osakonna koosseisu ja teenistujate arvu kinnitab Harku vallavolikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha aasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 10.   Teenistujate ülesanded

  (1) Ametnike teenistusülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse ametikoha ametijuhendis.

  (2) Ametikoha ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 11.   Osakonna õigused

  Osakonnal on õigus:
  1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, seadusandlikke akte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
  2) esindada vallavalitsuse või vallavanema ülesandel vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
  3) esindada vallavalitsuse või vallavanema korraldusel vallavalitsust valla osalusega ühingute nõukogudes ja juhatustes;
  4) teha koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
  5) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
  6) kaasata oma töösse vajadusel ja kokkuleppel vallavalitsusega teiste osakondade teenistujaid;
  7) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
  8) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite päevakorras olevate küsimuste kohta;
  9) teha ettepanekuid valla arengukava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks;
  10) teha kohustuslike ettekirjutusi ja menetleda väärtegusid oma pädevuse piires.

§ 12.   Osakonna kohustused

  Osakond on kohustatud:
  1) täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse ja hoidma riigisaladust;
  4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  5) osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama kodanike vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Harku Vallavalitsuse17.02.2009määrus number 3 „Harku Vallavalitsuse arendusosakonna põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks;

  (2) Harku Vallavalitsuse10.05.2011määrus number 10 „Harku Vallavalitsuse arendusosakonna põhimääruse muutmine“ tunnistatakse kehtetuks;

  (3) Harku Vallavalitsuse17.02.2009määrus number 8 „Harku Vallavalitsuse vallamajanduse osakonna põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks;

  (4) Harku Vallavalitsuse25.01.2011määrus number 3 „Harku Vallavalitsuse vallamajanduse osakonna põhimääruse muutmine“ tunnistatakse kehtetuks;

  (5) Määrus Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Õnnela Vaarik
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json