Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Kõlleste valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Väljaandja:Kõlleste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.08.2016, 3

Kõlleste valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Vastu võetud 29.07.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 2 ning 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kõlleste vallas korraldatud jäätmeveoks:
 1) korraldatud jäätmeveo piirkond;
 2) korraldatud jäätmeveoga liitumise tingimused;
 3) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
 4) korraldatud jäätmeveoks jäätmete vedamise sagedus ja aeg.

2. peatükk KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED 

§ 2.  Korraldatud jäätmeveo piirkond

 (1) Kõlleste vallas moodustatakse üks korraldatud jäätmeveo piirkond, mis hõlmab kogu Kõlleste valla territooriumi.

 (2) Kõlleste valla korraldatud jäätmeveo piirkond moodustab koos Valgjärve vallas, Laheda vallas, Kanepi vallas ja Vastse-Kuuste vallas moodustatud korraldatud jäätmeveopiirkondadega ühtse veopiirkonna, millele viiakse läbi jäätmeveo ainuõiguse andmiseks teenuste kontsessioon.

§ 3.  Korraldatud jäätmeveo hõlmatud jäätmeliigid

 (1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogumine ja vedu vastavalt Keskkonnaministri 14.12.2015.a. määruse nr 70 “Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu¹” lisas nimetatud jäätmenimistule.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud Kõlleste Vallavolikogu poolt 11.03.2016. a. vastuvõetud määruses nr 7 „ Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri“ § 20 lg 2 nimetatud jäätmed.

§ 4.  Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine

 (1) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga alates Kõlleste valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo hanke võitnud jäätmekäitlusettevõtte korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest.

 (2) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu-või tegevuskohajärgses veopiirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveolepingu hanke korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud.

 (3) Kõik korraldatud jäätmeveoga liitunuks loetud jäätmevaldajate ja jäätmekäitlusettevõtete vahel enne konkreetsele jäätmekäitlusettevõttele Kõlleste vallas korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmist sõlmitud lepingud loetakse alates lõikes 1 toodud ajast automaatselt lõppenuks.

 (4) Vallavalitsus võib erandkorras jäätmehoolduseeskirjas määratud tähtajaks lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja poolt Kõlleste Vallavalitsusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

 (5) Korraldatud jäätmeveoga ei pea liituma isikud, kelle jäätmekäitlustegevuse reguleerimiseks on väljastatud Keskkonnaameti poolt jäätme-või keskkonnakompleksluba.

§ 5.  Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg

 (1) Korraldatud jäätmeveo tühjendussagedus Krootuse küla tiheasustusega aladel on vähemalt iga 4 nädala tagant. Hajaasustusega aladel on tühjendussagedus vähemalt iga 12 nädala tagant.

 (2) Ettevõtetes ja asutustes tekkivate jäätmete kogumise sagedus sõltub tekkivate jäätmete kogusest, kuid ei tohi olla harvem lõikes 1 toodust.

 (3) Jäätmeveo aeg on alates kell 07.00 kuni 22.00.

 (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid võib täpsustada vedaja leidmiseks korraldatava teenuste kontsessiooni hankedokumentides.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.  Korraldatud jäätmeveo rakendamine

 (1) Korraldatud jäätmeveo rakendamine algab pärast Kõlleste valla poolt jäätmeseaduse § 67 järgi korraldatud jäätmeveo jäätmevedaja leidmiseks konkursi tulemuste kinnitamist ning jäätmevedajale Keskkonnaameti poolt jäätmeloa väljastamist.

 (2) Kõlleste Vallavalitsus teatab korraldatud jäätmeveo rakendamise algusest valla koduleheküljel, valla ajalehes ja kohalikus maakonnalehes “KOIT”.

§ 7.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 25.01.2008 määrus nr 2 „Kõlleste valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord”

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Valev Krebes
Volikogu esimees