HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.08.2017, 2

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Vastu võetud 27.04.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Saue valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimused ja kord.

 (2) Määruse eesmärk on eraüldhariduskoolide toetamise kaudu pakkuda rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatele 7-19-aastastele lastele ja noortele võimalust omandada haridust eraüldhariduskoolis.

 (3) Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mille omanike või asutajate hulka ei kuulu ükski kohalik omavalitsus ega selle asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 2.  Erakoolile toetuse maksmise alused

 (1) Saue vald maksab valla eelarvest erakooli pidajale õppekoha tegevuskulu toetust, kui:
 1) õpilane õpib põhikooli- või gümnaasiumiastmes;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 3) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Saue vald;
 4) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus lepingu sõlmimisel.

 (2) Toetust makstakse aastaringselt.

 (3) Toetust makstakse erakoolile sagedusega üks kord kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 (4) Erakooli pidajale makstakse iga õpilase eest toetust kalendrikuu eest vastavalt toetuse määrale, kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimused.

§ 3.  Toetuse määr

 (1) Saue valla eelarvest erakooli pidajale eraldatava toetuse suurus kalendrikuus õpilase kohta saadakse, kui lahutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega 2016. aastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärast (87 eurot kalendrikuus) Haridus ja -Teadusministeeriumi poolt makstav toetus õppekoha tegevuskulude katteks.

 (2) Saue valla eelarvest makstava toetuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt makstava õppekoha tegevuskulu toetuse summa ei tohi ületada Vabariigi Valitsuse poolt 2016. eelarveaastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta.

§ 4.  Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse saamiseks esitab erakool Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vabas vormis taotluse, millele on lisatud erakooli koolitusluba.

 (2) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Erakool peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

 (3) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

 (4) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus erakooliga toetuse kasutamise lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
 1) toetuse sihtotstarve;
 2) toetuse suurus ja ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) erakooli kohustused toetuse kasutamisel;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud olulised tingimused.

 (5) Kui erakool keeldub toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest, siis vallavalitsus tunnistab toetuse rahuldamise korralduse kehtetuks ning lõpetab menetluse.

 (6) Toetuse väljamaksmise aluseks on erakooli pidaja poolt vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis antud kalendrikuu kümnenda kuupäeva seisuga.

§ 5.  Erakooli pidaja teavitamiskohustus

 (1) Erakooli pidaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise.

 (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 6.  Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

 (1) Saue Vallavalitsus peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, erakooli pidaja ei luba vallavalitsuse esindajat haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita vallavalitsuse nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

 (2) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, siis on vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 7.  Järelevalve

  Saue Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017.

Rein Riga
vallavolikogu esimees