HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumi määramise kord

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2016, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumi määramise kord

Vastu võetud 26.08.2015 nr 13
RT IV, 02.09.2015, 8
jõustumine 05.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2016RT IV, 11.10.2016, 414.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 18.08.2015. a, 14.01.2016. a protokolliliste ettepanekute alusel.
[RT IV, 11.10.2016, 4 - jõust. 14.10.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord määrab kindlaks Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumi määramise tingimused.

2. peatükk VASTSELIINA VALLA ÕPPESTIPENDIUMI MÄÄRAMINE 

§ 2.  Õppestipendiumi määramise eesmärk

  Vastseliina valla õppestipendium on asutatud eesmärgiga toetada ning propageerida gümnaasiumi-, kutse- ja ülikooliõpilaste seas kodukohaga seotud uurimusliku töö (uurimistöö/lõputöö/magistritöö jms) (edaspidi nimetatud Töö) koostamist.

§ 3.  Õppestipendiumi saajad

  Vastseliina valla õppestipendiumi on võimalik taotleda igal, vähemalt 15-aasta vanusel õppuril, kelle elukoht on registreeritud Vastseliina vallas.

§ 4.  Õppestipendiumi taotlemine

 (1) Vastseliina valla õppestipendiumi on võimalik taotleda uurimustöö eest, mis on seotud Vastseliina vallaga ja mille eesmärk ja tulemus on suunatud Vastseliina valla arengu hüvanguks.

 (2) Õppestipendiumi taotlemine toimub konkursi korras. Konkurss viiakse läbi igal aastal 15. novembrist - 15. detsembrini. Konkurss kuulutatakse välja valla ajalehes, valla koduleheküljel (www.vastseliina.ee).

 (3) Õppestipendiumile konkureerimisel on kandidaadil vajalik esitada:
 1) avaldus koos CV-ga;
 2) ülevaade Töö tegevusest;
 3) õppeasutuse või juhendaja soovituskiri;
 4) Töö projekt

§ 5.  Õppestipendiumi määramine

 (1) Aastas jagatakse kuni 6 õppestipendiumit, mille suurused määrab konkurssi korraldav komisjon.

 (2) Ühe õppestipendiumi miinimum suurus on 100 eurot ning maksimum suurus 350 eurot. Õppestipendiumifond on 1000 eurot.

 (3) Õppestipendiumi saajad kinnitab Vastseliina Vallavolikogu.

 (4) Stipendiumi saaja või saajad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel veebruari kuus.

 (5) Volikogu võib jätta Vastseliina valla õppestipendiumi sobiva kandidaadi puudumisel välja andmata. Väljaandmata stipendium kantakse üle järgmise aasta stipendiumi fondi.
[RT IV, 11.10.2016, 4 - jõust. 14.10.2016]

§ 6.  Õppestipendiumi konkursi korraldamine ja läbiviimine

  Konkursi kuulutab välja ja viib läbi Vastseliina Vallavalitsus koostöös volikogu haridus- ja kultuurikomisjoniga.

3. peatükk VASTSELIINA VALLA SPORDISTIPENDIUMI MÄÄRAMINE 

§ 7.  Spordistipendiumi määramise eesmärk

 (1) Vastseliina valla spordistipendiumi eesmärk on toetada ja stimuleerida valla sportlasi ning propageerida sportlikku tegevust.

 (2) Spordistipendium määratakse spordi edendamiseks ja populariseerimiseks Vastseliina valla sportlastele.

§ 8.  Spordistipendiumi saajad

  Vastseliina valla spordistipendiumi on võimalik taotleda isikul, kelle elukoht on registreeritud Vastseliina vallas.

§ 9.  Spordistipendiumi taotlemine

 (1) Spordistipendiumi taotlemine toimub konkursi korras. Konkurss viiakse läbi igal aastal 15. novembrist - 15. detsembrini. Konkurss kuulutatakse välja valla ajalehes, valla koduleheküljel (www.vastseliina.ee).

 (2) Ettepanekuid stipendiumi kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

 (3) Ettepanek esitatakse kirjalikult Vastseliina Vallavalitsusele ning sellele peab olema lisatud:
 1) seletus, miks taotletakse isiku stipendiumi kandidaadiks tunnistamist;
 2) treeneri või spordiasutuse soovituskiri;
 3) loetelu viimase aja sportlikest saavutustest.

§ 10.  Spordistipendiumi määramine

 (1) Stipendium määratakse üks kord aastas ja stipendiumifondi suuruseks on 1000 eurot.

 (2) Vastseliina Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon teeb laekunud avalduste põhjal ettepaneku stipendiaatide nimekirja kinnitamiseks ja stipendiumifondi jagamiseks Vastseliina Vallavolikogule.

 (3) Stipendiumi saaja või saajad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel veebruari kuus.

 (4) Volikogu võib jätta Vastseliina valla spordistipendiumi sobiva kandidaadi puudumisel välja andmata. Väljaandmata stipendium kantakse üle järgmise aasta stipendiumi fondi.

§ 11.  Spordistipendiumi konkurssi korraldamine ja läbiviimine

  Konkursi kuulutab välja ja viib läbi Vastseliina Vallavalitsus koostöös volikogu haridus- ja kultuurikomisjoniga.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.